ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 30.05.                                                                             град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На тридесети май                                     две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                              СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С.Х.   

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 1022 по описа за  2017 година                     

На именното повикване в 11:23 часа се явиха:

 

          ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.И.Т., редовно уведомен, не се явява. За него се явява адвокат К.М., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

За ОТВЕТНИКА по ЖАЛБАТА - Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт М., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

 

По хода на делото:

          СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

         

Съдът, с оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба против ревизионен акт № Р-02002816006081-091-001/24.02.2017г., на орган по приходите при ТД на НАП-Бургас, потвърден с решение № 79/11.04.2017г. на директора на дирекция ОДОП-Бургас при ЦУ на НАП.

Ответникът е представил административната преписка.

В закрито заседание на 25.04.2015г. съдът констатира, че в жалбата е посочено, че се оспорва ревизионен акт № Р-02002316006081-091-001/24.02.2017г., потвърден с решение № 79/11.11.2017г., т.е. съществува разминаване в една цифра между представения по преписката ревизионен акт и този посочен от жалбоподателя. В тази връзка съдът задължи жалбоподателя в 14-дневен срок да уточни идентификацията на оспорения от него акт, но той не стори това въпреки, че беше редовно уведомен.

 

АДВ. М.: Оспорваме ревизионния акт, който е описан в решението на директора на дирекция ОДОП гр. Бургас. Посоченото в жалбата може да се счита за допусната техническа грешка.

Поддържам жалбата. Доказателствени искания нямаме, тъй като считаме, че въпросът е чисто правен. Не оспорваме правните изводи.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Оспорваме жалбата. Нямам доказателствени искания. Също считам, че въпросът е правен.

 

С оглед изявленията на страните и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВ. М.: Уважаеми г-н Председател, моля да уважите жалбата и да отмените обжалвания ревизионен акт като незаконосъобразен. Считаме, че неправилно е приложен материалния закон. Моля в този смисъл да имате предвид подробните съображения, които сме изложили в жалбата. Ако уважите същата, моля да присъдите в тежест на административния орган направените по делото съдебно-деловодни разноски.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Подборни съображения сме изложили в решението на директора на дирекция ОДОП. Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение в размер на 852 лв.

Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.28 часа.

 

 

       СЕКРЕТАР:                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: