ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 13.09.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На тринадесети септември                       две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С.Х.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов 

Административно  дело номер 1022 по описа за  2016 година                     

На именното повикване в 09:53 часа се явиха: 

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.Х.С., редовно уведомен, явява се лично и с адв. Д., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

За ОТВЕТНИКА по ЖАЛБАТА - Началник на Служба по геодезия картография и кадастър гр. Бургас, редовно уведомен, представител не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА        Н.М.И., редовно уведомен, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА        Н.Д.О., редовно уведомена, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА        Д.Г.О., редовно уведомен, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА        Г.Г.О., редовно уведомена, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА        П.Г.Т., редовно уведомен, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА        В.И.Г., редовно уведомена, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА        Ж.Д.П., редовно уведомен, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА        К.Г.Т., редовно уведомена, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА        К.И.Р., редовно уведомена, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА        И.Я.П., редовно уведомена, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА        К.Д.П., редовно уведомен, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА        П.А.М., редовно уведомена, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА        М.Н.К., редовно уведомена, не се явява.

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА   ЗПК „Агроспециалист 14” в ликвидация, редовно уведомени, явява се лично В.С. – в качеството й на ликвидатор на ЗПК „Агроспециалист 14”.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА        Д.Ж.Д., редовно уведомен, явява се лично.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА        Я.Ж.А., редовно уведомен, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА        К.Д.Т., редовно уведомен, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА        А.Т.А., редовно уведомен, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА        С.А.В., редовно уведомен, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА        Н.И.Т., редовно уведомен, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА        Р.И.Г., редовно уведомена, не се явява.

За ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ Д.Д., Я.А., К.Т., А.А., С.В., В.С. и ЗПК „Агроспециалист 14” в ликвидация се явява адв. Ц., с представено по делото пълномощно.

Явява се вещото лице С.И..

 

По хода на делото:

         АДВ. Д.: Да се даде ход на делото.

         АДВ. Ц.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът с оглед становищата на страните и с оглед липсата на процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:   

Производството е образувано по жалба срещу изменение на кадастралния регистър по отношение на ПИ № 07079.2.2164  по КККР на гр.Бургас, по уведомление изх.№ 24-5291/28.03.2016г. на началника на СГКК-Бургас.

В съдебно заседание на 21.06.2016г. съдът допусна извършването на съдебно-техническа експертиза, която е извършена и представена по делото в срок.

 

         АДВ. Д.: Да се изслуша заключението на вещото лице.

         АДВ. Ц.: Да се изслуша вещото лице.

 

         Съдът ПРИСТЪПВА към изслушване на вещото лице, на което СНЕМА самоличност както следва:

         С.Ж.И. – ** г., българин, български гражданин, без дела и родство със страните.

Предупреден за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ И.: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

         ВЪПРОС НА АДВ. Д.: На последното изречение в констативната част на заключението, на стр. 5, в отговор на поставената задача сте посочили, че новообразуваните имоти не са нанесени в КВС. Какво имате предвид, тъй като сте записали в заключението, че тези имоти не са част от никои планове?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Имал съм предвид имотите по проектите за делбата. Те са цитирани - 148001, 148002, 148003, 148004, 148005, 148006. Това са имотите, които са с номера по проектите за делба като новообразувани.

АДВ. Д.: Нямам повече въпроси към вещото лице.

 

         ВЪПРОС НА АДВ. Ц.: Проследихте ли имотите в кои регистри са записани и историята съгласно т. 1 от експертизата преди 2000 г., тъй като в констативно-съобразителната част няма нищо отразено за имота преди 2000 г.?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Аз съм проследил историята на имота преди 2000 г. Има първо план за земеразделяне, което съм цитирал за землището от 1998 г. Тогава за първи път имаме новообразуван имот с № 000136, който съм цитирал на стр. 3. След това проследявам този имот предвид плана за земеразделяне, като съгласно наредбата минава като карта за възстановената собственост със същия идентификатор и със същия номер.

ВЪПРОС НА АДВ. Ц.: Задачата Ви беше поставена да проверите в ОС „Земеделие”. Проследихте ли в кои регистри са записванията за имота в ОС „Земеделие” гр. Бургас?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Проверих регистъра към КВС в хода на изготвяне на експертизата. Проведох среща с началника на службата. Не съм гледал преписката. Исках основно да разбера има ли ги нанесени имотите с номерата, които са по проекта за делба. Отговорът който ми даде началника е, че тези номера на имотите по проекта за делба не са нанесени.

ВЪПРОС НА АДВ. Ц.: Вие с документи не сте работили, а само от този разговор с началника изготвихте заключението.

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Аз съм стигнал до това заключение само от този разговор с началника на службата.

ВЪПРОС НА АДВ. Ц.: Известно ли Ви е в ОС „Земеделие” Бургас дали е отразен този имот като ДПФ?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не, не ми е известно.

ВЪПРОС НА АДВ. Ц.: В заключението преди да дадете отговорите, в констативната част на заключението казвате, че сте извършили проверка в досието на кадастъра. Открихте ли комбинирана скица, която да е издадена за този имот?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В кадастъра открих проект за попълване на КК за нанесени нови имоти, който беше отменен – т.е., не беше приет. Имаше съдебно решение, което беше влязло в сила против този проект.

ВЪПРОС НА АДВ. Ц.: Виждали ли сте комбинирана скица за този имот от 07.10.2014 г. по някоя от преписките в СГКК или в ОС „Земеделие” Бургас по преписката за този имот?

АДВ. Д.: Имам възражение вещото лице да отговори на този въпрос, тъй като задачата на вещото лице е да установи одобрени планове, а не комбинирани скици изработени от частни лица и внесени по преписка.

 

Съдът ПРИЕМА възражението на жалбоподателя, тъй като поставения въпрос е извън обхвата на експертизата.

 

ВЪПРОС НА АДВ. Ц.: Във връзка с отговора на въпрос т.1.1 каква е кадастралната и регулационата история на този имот, може ли вещото лице да отговори какви скици, регистри и отбелязвания е виждал в кадастъра и в ОС „Земеделие” нанасяни, включително и като планове и отбелязванията за тях отразени по преписките за този имот.

АДВ. Д.: Възразявам по поставения въпрос.

 

Съдът ДОПУСКА отговор на поставения въпрос.

 

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Аз съм изследвал плановете. Имаме план за земеразделяне, карта на възстановената собственост и КК. Това са трите плана, които са разглеждани.

ВЪПРОС НА АДВ. Ц.: Вие заявихте, че сте изготвили заключението само по отговорите на началника на службата. Тогава тези планове и всички тези неща кога и къде ги видяхте?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Планът съм го видял, КВС съм видял.

АДВ. Ц.: Нямам повече въпроси към вещото лице.

 

АДВ. Д.: Искам да взема становище. Аз моля ако действително другата страна има такива доказателства да ги представи и съответно ние да вземем становище, а не вещото лице да дава отговор какви скица са издавани от съответните административни органи. Моят въпрос беше по отношение на влезли в сила заповеди. Това са административни актове, които са доведени до знанието.

АДВ. Ц.: Оспорвам изцяло така изготвената експертиза и даденото заключение на вещото лице инж. С.И.. Заявявам, че така даденото заключение е непълно и неясно, не включва изследване историята на имота преди 2000 г., не отразява отбелязвания, регистри, скици за имота преди 2000 г., поради което неясно как е съпоставен имота с кой идентичен такъв, поради което и даденото в тази връзка заключение е непълно и неясно. Нещо повече,  оспорвам заключението като необосновано при така направените изявления при изслушване на експертизата от вещото лице, което не е изпълнило допуснатата от съда задача да изследва този имот по така зададените от жалбоподателя въпроси с проверка на документи и регистри в посочените служби в молбата за експертиза. Ето защо, считам, че същото не следва да бъде прието.

АДВ. Д.: Моля да приемете заключението. Считам, че същото е компетентно и пълно.

 

Съдът като намери, че вещото лице е отговорило на поставените задачи счита, че експертизата следва да бъде приета, а по отношение на нейната доказателствена стойност съдът ще вземе становище при постановяване на окончателния си съдебен акт.

Предвид горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на вещото лице С.И., като му ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 425 лв., от които внесен депозит в размер на 350 лв., а за остатъка от 75 лв. ОСЪЖДА  жалбоподателя да заплати по сметка на съда. (изд. Р.К.О. – 350 лв. – 13.09.2016 г.)

 

АДВ. Д.: Представям доказателства по опис с молба, с екземпляр за другата страна. Във връзка с направеното възражения и във връзка с това, че административният орган не е изпратил цялата преписка установяваме, че включително и обжалвания от нас акт е приложен към първоначална преписка по която има влязло в сила решение на административния орган, с която отказва да впише страните. В тази връзка Ви представям това решение и моля да задължите административния орган да изпрати цялата преписка и първоначалния акт, който е издал. Тези доказателства са доказателства за възстановената на доверителите ми собственост, каквито по делото не са представени.

АДВ. Ц.: Предвид дългата процесна история не възразявам да бъдат приети доказателствата, но същите да бъдат ценени с крайния съдебен акт, поради което не оспорвам същите. Не възразяваме срещу направеното искане в цялост да се приложи преписката от кадастъра. В тази връзка също моля да бъдат представени по опис писмени документи, които са относими и касаят процесния имот – скици, документи удостоверяващи собствеността и вписванията на заинтересованите страни като собственици от 2000 г., включително с данни на ПК-Бургас. В този смисъл и предвид липсата на изследвано от вещото лице обстоятелство по отношение на вписванията в регистъра по смисъла на чл. 186, моля да бъде задължена ОС „Земеделие” - Бургас да представи извлечение на Регистъра за земеделски земи, гори и земи в горски фонд при ОС „Земеделие” – Бургас от датата на откриване на партидата на имота от 21.10.1998 г. като каква собственост същия е отразен, както и да предостави извлечение от регистър на имотите таболограма за землището на гр. Бургас ЕКНМ 07079 на ОбПК с удостоверяване на отразяванията за този имот каква собственост е и с какъв начин на трайно ползване е бил същият.

АДВ. Д.: Моля да ми дадете възможност да се запозная с тях и да изразя в писмен вид становище.

По отношение на направеното искане за представяне на информация от някакви регистри аз мисля, че този начин се отклонява от предмета на делото. Настоящият спор е затова дали правилно или неправилно заинтересованите страни са вписани  в регистъра на КК. Заинтересованата страна за да бъде вписана, следва да докаже собствеността върху имот, който съществува в КК. По делото са представени нотариални актове, с които физическите лица се легитимират като собственици, които не съществуват в КК. В тази връзка, в тези регистри преди датата на вписване са ирелевантни. Няма да докажат наличието на собственост на тези лица в КК, която е действаща. В тази връзка ако заинтересованите лица считат, че неоснователно са пропускани в регистрите, съответно вписани като собственици в съответните планове, те следва да докажат собствеността си към конкретния момент. По тази причина възразявам.

АДВ. Ц.: С цел отделяне на спорното от безспорното, настоящото административно производство е във връзка с издаден административен акт на основание чл. 53, ал. 2 (нова) от 2016 г., с което при наличие на документи удостоверяващи дублиране на носителите на право на собственост следва да бъдат отразени в КР. Обжалваният административен акт е на това основание. Наведените преди малко от процесуалния представител на жалбоподателя основания касаят чл. 43 от същия този закон, кадастъра на регулационните имоти, който не е предмет на настоящото производство. Именно в тази връзка е приложеното решение на Върховен административен съд, който изрично е обяснил, че административното производство не може да решава.

 

Във връзка с представените писмени доказателства от страните в днешно съдебно заседание, съдът счете, че същите следва да бъдат приети, като им се даде възможност за следващо съдебно заседание да вземат отношение по тях. Следва да се уважат направените от страните искания.

Предвид горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените от двете страни писмени доказателства по опис в днешно съдебно заседание, като ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на страните в 7-дневен срок от днес да вземат отношение по тях.

ИЗИСКВА от Служба по геодезия, картография и кадастър - Бургас да представи в 7-дневен срок от получаване на съобщението пълната преписка за процесния имот 07079.2.2164 по КККР на гр. Бургас, в местността „Хайнлъка”.

ЗАДЪЛЖАВА в 7-дневен срок ОС „Земеделие” - Бургас да представи извлечение на Регистър на земеделски земи, гори и земи в горски фонд при ОС „Земеделие” – Бургас от датата на откриване на партидата на имота - 21.10.1998 г. като каква собственост същият е отразен, както и да предостави извлечение от регистър на имотите, таболограма за землището на гр. Бургас, ЕКНМ 07079 на Общинска поземлена комисия с удостоверяване на отразяванията за този имот каква собственост е и с какъв начин на трайно ползване е бил същият.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 25.10.2016 г. – 9.30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10,28 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: