ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 25.10.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На двадесет и пети октомври                  две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С.Х.   

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 1022 по описа за  2016 година                     

На именното повикване в 09:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.Х.С., редовно уведомен, явява се лично и с адвокат Д., с представено по делото пълномощно.  

За ОТВЕТНИКА по ЖАЛБАТА - Началник на Служба по геодезия картография и кадастър гр. Бургас, редовно уведомен, представител не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА        Н.М.И., редовно уведомен, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА        Н.Д.О., редовно уведомена, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА        Д.Г.О., редовно уведомен, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА        Г.Г.О., редовно уведомена, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА        П.Г.Т., редовно уведомен, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА        В.И.Г., редовно уведомена, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА        Ж.Д.П., редовно уведомен, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА        К.Г.Т., редовно уведомена, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА        К.И.Р., редовно уведомена, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА        И.Я.П., редовно уведомена, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА        К.Д.П., редовно уведомен, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА        П.А.М., редовно уведомена, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА        М.Н.К., редовно уведомена, не се явява.

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА   ЗПК „Агроспециалист 14” в ликвидация, редовно уведомени, не се явява ликвидатора. Представлява се от адв. Ц., с представено по делото пълномощно.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА        Д.Ж.Д., редовно уведомен, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА        Я.Ж.А., редовно уведомен, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА        К.Д.Т., редовно уведомен, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА        А.Т.А., редовно уведомен, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА        С.А.В., редовно уведомен, явява се лично.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА        Н.И.Т., редовно уведомен, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА        Р.И.Г., редовно уведомена, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА В.К.С., редовно уведомена, не се явява.

За ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ Д.Д., Я.А., К.Т., А.А., С.В., В.С. лично и като законен представител на ЗПК „Агроспециалист 14” в ликвидация, се явява адв. Ц., с представено по делото пълномощно.

 

По хода на делото:

         АДВ. Д.: Да се даде ход на делото.

         АДВ. Ц.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът с оглед становищата на страните и с оглед липсата на процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:  

Производството е образувано по жалба срещу изменение на кадастралния регистър по отношение на ПИ № 07079.2.2164  по КККР на гр. Бургас, по уведомление изх.№ 24-5291/28.03.2016г. на началника на СГКК-Бургас .

 

В съдебно заседание на 13.09.2016 г., съдът изиска от Служба по геодезия, картография и кадастър - Бургас и ОС “Земеделие“ – Бургас да представят посочени документи, което те сториха.

 

АДВ. Д.: Да се приемат представените писмени доказателства.

Във връзка с представените в предходно съдебно заседание от колегата доказателства и най-вече във връзка с писмо изх. № 2403/16.11.2001 г. на Общинска поземлена комисия – Бургас, с което се отказва издаване на протокол за въвод,  Ви представям протокол за въвод ведно с последващо решение на ПК, с което отменят протокола за въвод и съдебни решения, с които БРС и по-късно Административен съд – Бургас е прогласил за нищожно решението, с което е отменен протокола за въвод, като твърдим, че има извършен въвод в имота.

АДВ. Ц.: Във връзка с депозираната молба на 20.09.2016 г. от жалбоподателя, заявявам, че оспорените скици са били предмет на множество производства между двете страни, поради което оригиналите на същите към настоящия момент не се намират в доверителите ми, като по отношение на първата скица № 6/18.01.1999 г., същата е била предмет на разглеждане на влязлото в сила решение № 1411/2006 г., а оригинала се намира в Областна управа, в потвърждение на което представям скица, заверена от Областна управа - Бургас по отношение на скицата, която се оспорва. В случай, че жалбоподателят настоява, то моля същата по смисъла на чл. 186 от ГПК да бъде изискана от Областна управа - Бургас да я представи.

По отношение на комбинираната скица от 07.10.2014 г. и скица от 03.04.1996 г., видно от приложената от кадастъра преписка, на лист 254 е удостоверено, че същите са извършени от ОС „Земеделие” – Бургас, позовават се на тези скица, за които има извършено наслагване и е установена идентичност на процесния имот. Същите скици в оригинал се намират в преписката на кадастъра, но ако жалбоподателят настоява да бъдат представени по смисъла на чл. 186 ГПК, да бъде задължена ОС „Земеделие” - Бургас да представи тези скици, тъй като тя е работила с тях и ги е приложила.

По отношение на приложените от ОС „Земеделие” - Бургас регистри в потвърждение на оспорената експертиза, вещото лице което невярно отрази отразеното в регистрите, прилагам и моля да бъде прието писмо от Община Бургас от 26.11.2015 г., което удостоверява, че процесните имоти не са били общински, не са били включени като такива възстановени. Това е в потвърждение на регистрите, които са приложени след подаване на молбата от жалбоподателя.

По отношение на протоколите за въвод, които се прилагат в днешно съдебно заседание, моля същите да бъдат ценени спрямо всички останали доказателства, факти и обстоятелства, установени по случая, като в тази връзка, моля да бъде взето предвид и висящото производство и към настоящия момент пред ВКС по отношение на нарушено владение между същите страни, в което жалбоподателят не е заявил, че същият е въведен в имота и го владее въз основа на представените доказателства, включително и по установяване на въвода и фактическото владение. И до настоящия момент съществуват висящи искове - гр. дело № 4975/2014 г. по описа на БРС между същите тези две страни.

С оглед становището на жалбоподателя, ще ангажирам доказателства.

АДВ. Д.: По отношение на скиците, поддържам искането направено в молбата. След като страната ги е представила и заверила, то моля да я задължите да представи оригиналите, а ако не разполага с тях, да ги изключите от доказателствения материал.

По отношение на представеното писмо считам, че не е относимо и с него не се доказват фактите и обстоятелствата, които твърдят.

Считам, че твърденията за висящо производство по нарушено владение също са неотносими към настоящия спор, предвид обстоятелството, че дотук не се събират доказателства, които да доказват идентичност на имотите на заинтересованите страни, а се твърдят единствено факти и най-вече висящи административни производства между доверителя ми и административните органи, в случая ПК-Бургас, ОС „Земеделие” - Бургас и Служба по геодезия, картография и кадастър.
         АДВ. Ц.: Заявявам, че по настоящото съдебно производство са приложени множество доказателства освен скиците, които удостоверяват от официални държавни органи и институции идентичност на тези имоти, които жалбоподателят не оспорва като неистински и неверни. В преписката, която е приложена от кадастъра, оспорените скица са заверени с печат „вярно с оригинала”. Същите се намират там и няма оспорване по преписката на кадастъра.

АДВ. Д.: Скица № 6/18.01.1999 г. датира от тази дата, а е заверена на 30.12.1998 г. На скицата липсват подписи на лицата, които са я изработили. Ако считате, че това е официален документ, аз не считам така. По същия начин за комбинираната скица, която е изработена от инж. Таня Пашова на 07.10.2014 г., като съответно същата е геодезист, но липсва печат и подпис на държавен орган, от който съответно да се счита, че този документ е приет, съобразен или произтича от него.

На третия документ в каква връзка е съгласуван, липсват данни по отношение на имота, за кой имот става въпрос.

 

Съдът предвид обстоятелството, че представителят на заинтересованите страни заяви, че не могат да бъдат представени оригинали на посочените скици, а освен това по делото има обилен картен материал, от който да се идентифицира имота, намира, че представените писмени доказателства следва да бъдат приети във вида, в който са представени и не следва да се задължава някоя страна да представи техните оригинали предвид становището на процесуалния представител на заинтересованите страни.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други искания по доказателствата.

 

Предвид изложените мотиви и заради липсата на други искания по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПОТВЪРЖДАВА определението си от 13.09.2016 г., с което са приети представените в това съдебно заседание писмени доказателства.

ПРИЕМА представените в днешно съдебно заседание писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВ. Д.: От името на доверителя ми, моля да постановите решение, с което да уважите жалбата и да ни присъдите направените от нас разноски, за което представям списък на разноските.

Моля да ми дадете срок за представяне на писмени бележки.

АДВ. Ц.: Моля, съдът да постанови решение, с което да остави без уважение жалбата като неоснователна и недоказана.

Моля, да ми бъде определен от съда срок, като ми бъде дадена възможност да изложа в писмен вид допълнителни доводи и съображения.

Моля да бъдат присъдени направените съдебно-деловодни разноски от доверителите ми, за което прилагам договор за правна помощ.

Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

ДАВА 7-дневен срок на страните за представяне на писмени защити.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 09,46 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: