ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 21.06.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На двадесет и първи юни                         две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С.Х.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов 

Административно  дело номер 1022 по описа за  2016 година                     

На именното повикване в 09:50 часа се явиха: 

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.Х.С., редовно уведомен, явява се лично и с адв. Д., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

За ОТВЕТНИКА по ЖАЛБАТА - Началник на Служба по геодезия картография и кадастър гр. Бургас, редовно уведомен, представител не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА        Н.М.И., редовно уведомен, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА        Н.Д.О., редовно уведомена, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА        Д.Г.О., редовно уведомен, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА        Г.Г.О., редовно уведомена, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА        П.Г.Т., редовно уведомен, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА        В.И.Г., редовно уведомена, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА        Ж.Д.П., редовно уведомен, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА        К.Г.Т., редовно уведомена, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА        К.И.Р., редовно уведомена, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА        И.Я.П., редовно уведомена, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА        К.Д.П., редовно уведомен, не се явява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА        П.А.М., редовно уведомена, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА        М.Н.К., редовно уведомена, не се явява.

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА   ЗПК „Агроспециалист 14” в ликвидация, редовно уведомени, явява се В.С. – в качеството й на ликвидатор на ЗПК „Агроспециалист 14”.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА        Д.Ж.Д., редовно уведомен, явява се лично.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА        Я.Ж.А., редовно уведомен, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА        К.Д.Т., редовно уведомен, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА        А.Т.А., редовно уведомен, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА        С.А.В., редовно уведомен, явява се лично.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА        Н.И.Т., редовно уведомен, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА        Р.И.Г., редовно уведомена, не се явява.

За заинтересованите страни Д.Д., Я.А., К.Т., А.А., С.В. В.С. и ЗПК „Агроспециалист 14” в ликвидация се явява адв. Ц., с представено по делото пълномощно.

 

По хода на делото:

         АДВ. Д.: Да се даде ход на делото.

         АДВ. Ц.: С оглед докладваното и дали заинтересованите страни са надлежно призовани, предоставям на съда.

Моля да се разгледа от съда молбата за конституиране на В.С. като физическо лице.

 

Съдът с оглед становищата на страните и с оглед липсата на процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:   

Производството е образувано по жалба срещу Изменение на кадастралния регистър по отношение на ПИ № 07079.2.2164  по КККР на гр. Бургас, по Уведомление изх.№ 24-5291/28.03.2016г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър - Бургас.

Ответникът е представил административната преписка по която е издаден оспорения акт.

С определение в закрито заседание на 20.05.2016г., съдът конституира страните по делото. При призоваването на заинтересованите страни съдът установи, че заинтересованата К. Н.Т. е починала, поради което извърши справка в НБД “Население“ на Служба ГРАО, при която се потвърди верността на този факт. К. Н.Т. е починала на 02.07.2013 г. и нейни наследници по закон са лицата Н.И.Т. и Р.И.Г., които съдът уведоми редовно за днешно съдебно заседание като заинтересовани.

 Същите следва да се конституират като заинтересовани страни с нарочно определение.

         Постъпила е молба от В.К.С., в която същата иска да бъде конституирана като заинтересована страна в лично качество, тъй като е съсобственик на процесния имот. Същата е уведомена за настоящото производство, тъй като е ликвидатор на заинтересованата страна ЗПК „Агроспециалист 14”.

         Освен това, съдът докладва, че е получено писмено становище от заинтересованите лица, чийто пълномощник е адв. Ц., в което те оспорват жалбата и правят възражение по съществото на спора.

 

         АДВ. Д.: Моля да бъдат конституирани наследниците на починалата заинтересована страна. Считам, че В.С. също следва да бъде конституирана като заинтересова страна, като физическо лице.

         АДВ. Ц.: Не възразявам и считам, че има законово основание да бъдат конституирани зачетените в днешно съдебно заседание страни.

         По отношение на искането, което сме направили с отговора след вземане на становище от страните и след като констатирахме, че ответната страна не е получила отговора и предвид наведените обстоятелства за документи и основания, също предоставям на съда.

 

         Съдът намери, че наследниците на К. Н.Т. следва да бъдат конституирани като заинтересовани страни. Същите са редовно призовани за днешно съдебно заседание. Като заинтересована страна следва да бъде конституирана и В.К.С., която се легитимира като съсобственик в имота. Същата е редовно уведомена за днешно съдебно заседание, тъй като е ликвидатор на участващата в производството кооперация и е получила книжата по делото в друго процесуално качество.

 

 

Предвид горното, съдът

 

         О П Р Е Д Е Л И:

КОНСТИТУИРА като заинтересовани страни в процеса Н.И.Т., Р.И.Г. и В.К.С..

         ЗАЛИЧАВА от списъка на заинтересованите страни починалата К. Н.Т..

 

         АДВ. Д.: Поддържам жалбата. С оглед доказване на твърденията, моля да допуснете съдебно-техническа експертиза, която да отговори на въпросите, формулирани в писмена молба, която представям с копие за ответната страна. Въпросите са свързани най-вече с изискванията на ЗКИР и по-точно с чл. 43, където са посочени условията и съответно източниците, от които следва да се черпи информация за поддържането на кадастралната карта.  Твърдим, че липсва идентичност между имотите.

         АДВ. Ц.: По отношение на искането за допускане на експертиза, считам, че същата се явява относима по отношение на претенциите и не възразявам да бъде допусната исканата експертиза, като в тази връзка искането е техническото лице да се запознае с документи, но дали само по делото или от всички надлежни институции – ПК, СГКК и местата, откъдето да бъде установено искането, което вещото лице да изследва като източници, тъй като придобиването на имотите от представляваните от мен доверители са придобили преди кадастралния и в случая става въпрос за спор, за който няма идентичност. Ние категорично твърдим, че има идентичност между имотите и за да се произнесе съдът по отношение на това дали следва да приложим тези скици или вещото лице да провери в съответните институции тяхната идентичност следва жалбоподателя да изясни къде вещото лице следва да работи.

         АДВ. Д.: Изрично съм посочил, че следва да извърши справката в Служба по геодезия, картография и кадастър – Бургас, ОС „Земеделие” и Община Бургас, където се поддържа картата на възстановените имоти.

         Има завеждани вещни спорове между страните, но те не са приключили с постановен съдебен акт.

         ЗАИНТ. СТРАНА С.В.: Искам да кажа, че има заведено и спечелено дело на три инстанции и ще представя решението.  

          АДВ. Ц.: С оглед доказателствата посочени в отговора в случай, че съдът счита същите за съотносими, моля да ни предостави срок заедно със заявеното в днешно съдебно заседание по отношение на други съдебни спорове решени между същите страни, да ни предостави срок за представяне по делото.

         Нямаме въпроси към експертизата.

 

С оглед изявленията на страните и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА представените по делото до момента писмени доказателства, включително и административната преписка.

         ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза по въпросите на адв. Д. представени в нарочна молба в днешно съдебно заседание. Експертизата да се извърши след внасяне на депозит в размер на 350 лв., платими от жалбоподателя в 3-дневен срок Съдът допълнително ще определи вещо лице.

         ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на страните да сочат допълнителни писмени доказателства за следващо съдебно заседание.

         ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 13.09.2016 г. от 9.40 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10,07 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: