ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2015, 13.07.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    V Административен състав

На тринадесети юли                                  две хиляди и петнадесета година

В заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 1022 по описа за 2015 година

 

На именното повикване в 15:37 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.П.П., редовно уведомен, се явява лично. Същият се представлява от адвокат Л., надлежно упълномощена с приложено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР Бургас, редовно уведомен, не се явява и представлява в днешно съдебно заседание.

 

По хода на делото:

АДВОКАТ Л.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА жалбата на М.П.П. против отказ на Началник сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР Бургас, обективиран в писмо рег. № 769000-2328/23.03.2015 г. с искане за отмяната му като незаконосъобразен акт.

 

АДВОКАТ Л.: Поддържам жалбата, уважаема госпожо съдия. Считам че административният орган не е представил преписката заверена във вида, в който се намира към него, а са приложени копията, които ние сме сложили към жалбата. Ако прецените, да не се отлага делото за изискване на преписката, да ги заверя аз.

 

СЪДЪТ по доказателствата намира, че следва да приеме като такива представените до момента писмени документи, а също да задължи ответника да представи в пълнота административната преписка по оспорването.

Воден от горното

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, приложени към жалбата до съда, както и тези, представени от ответника като административна преписка по издаване на оспорения акт.

УКАЗВА на ответника, че съгласно чл.170, ал.1 от АПК на него лежи тежестта в процеса да установи съществуването на фактическите основания, посочени в обжалвания акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

ПРЕДОСТАВЯ на ответника 14-дневен срок, считано от съобщаването, за представяне по делото на заверени от него и четливи преписи на всички документи, съставляващи административната преписка по издаване на оспореното писмо рег. № 769000-2328/23.03.2015г., включващи и доказателства за начина и датата на съобщаването му на жалбоподателя.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 12.10.2015 г. от 14:45 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

Препис-извлечение от съдебния протокол да се изпрати на ответника за изпълнение на указанията на съда в дадения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:44 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                           СЪДИЯ: