О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

град Бургас, №     922/05 .06.2014 г.

 

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в закрито заседание на четвърти юни, през две хиляди и четиринадесета година, в състав:

 

                                                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:   СТАНИМИР ХРИСТОВ

                                                                                                                   ЧЛЕНОВЕ:  ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                                                                                                                    ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА 

 

изслуша докладваното от съдия Л.АЛЕКСАНДРОВА по КАНД № 1022/2014 год. за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         Производството е образувано по касационна жалба подадена от „Стройком” ЕООД, ЕИК 147017819, със седалище и адрес на управление гр.Поморие, ул.”Проф.Стоянов” №28, представлявано от Я.Г.Б. – управител и съдебен адрес гр.***, чрез адвокат М.И. против решение №4 от 10.01.2014г. и решение № 45 от 31.03.2014г. и двете постановени по АНД №442/2013г. на районен съд Поморие.

С решение №4/10.01.2014г. районният съд е изменил наказателно постановление № 02-0202280/19.09.2011г. издадено от директора на Дирекция „Инспекция по труда” Бургас, в частта, в която на „Стройком” ЕООД е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лв. на основание чл.413, ал.3 от КТ, като съдът е намалил размера на имуществената санкция на основание чл.415в от КТ от 2 000 лв. на 200 лв. Решението е връчено на процесуалния представител на дружеството на 15.01.2014г.

На 13.02.2014г. „Стройком” ЕООД, чрез своя процесуален представител е подал до районния съд молба с възражение, че при постановяване на решението от 10.01.2014г. е допусната грешка в диспозитива, където е постановено, че се изменя наказателно постановление № 02-0202280/19.09.2011г., а няма произнасяне по наказателно постановление №02-02024064/27.08.2013г. издадено от директора на Дирекция „Инспекция по труда” Бургас, което е предмет на обжалване по това дело.

Въз основа на това сезиране районния съд с разпореждане от 04.02.2014г. на основание чл.84 от ЗАНН, във вр. с чл.414, ал.2 от НПК е насрочил открито съдебно заседание за произнасяне по реда на чл.414, ал.1, т.1 от НПК. След заседанието, проведено на 04.03.2014г., с решение № 45/31.03.2014г. съдът е констатирал, че е налице основание за тълкуване на влязло в сила решение №4/10.01.2014г. като в диспозитива на решението вместо наказателно постановление №02-0202280/19.09.2011г. следва да се чете наказателно постановление №02-02024064/27.08.2013г. Това решение е връчено на пълномощника на „Стройком” ЕООД на 03.04.2014г.

Касационната жалба против двете решения е подадена на 09.04.2014г. видно от пощенското клеймо.

Касационните възражения изложени в нея изцяло касаят законосъобразността на наказателно постановление  №02-02024064/27.08.2013г.

Подадената касационна жалба е недопустима по следните съображения:

По отношение оспорването на решение №4/10.01.2014г. постановено по АНД №442/2013г. на Поморийски районен съд касационната жалба е просрочена. Същата е подадена след изтичане срока за обжалване на решението – то е съобщено на страната на 15.01.2014г., а жалбата е подадена на 09.04.2014г. По тази причина производството, касаещо оспорването на това решение следва да се прекрати, а касационната жалба да се остави без разглеждане.

Решението постановено по реда на чл.414, ал.1, т.1 от НПК е постановено в производство, което може да започне само след като съдът се е произнесъл по същество на спора със съдебен акт, който е влязъл в сила. Действията на съда извършени в процедурата по чл.414, ал.1, т.1 от НПК и съответно постановения съдебен акт в това производство са предназначени само да преодолеят затруднения или съмнения при изпълнение на наказанието по влезлия в сила съдебен акт.

Актовете постановени по реда на чл.414, ал.1, т.1 от НПК не подлежат на самостоятелно обжалване. (решение №104/04.06.2012г. на ВКС по н.д.№107/2012г.).

Мотивиран от изложеното и на основание чл.215, т.3 и т.4 от АПК, Административен съд гр.Бургас

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационна жалба на „Стройком” ЕООД, ЕИК 147017819, със седалище и адрес на управление гр.Поморие, ул.”Проф.Стоянов” №28, представлявано от Я.Г.Б. – управител и съдебен адрес гр.***, чрез адвокат М.И. против решение №4 от 10.01.2014г. и решение № 45 от 31.03.2014г. и двете постановени по АНД №442/2013г. на районен съд Поморие.

ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД №1022/2014г. по описа на Административен съд гр.Бургас.

            Определението може да се обжалва пред ВАС на РБ в 7 дневен срок от съобщаването.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                 ЧЛЕНОВЕ: