ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2013, 23.10.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На двадесет и трети октомври                   две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1022 по описа за 2013 година

 

На именното повикване в 11:40 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Държавата, представлявана от Министъра на Регионалното развитие, редовно уведомен, явява се юрисконсулт К., редовно упълномощен от днес.

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Кмет на Община Созопол, редовно уведомен, се явява адвокат Й., редовно упълномощен от по-рано.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Д.М.К., редовно уведомен, не се явява. Вместо него се явява адвокат В., редовно упълномощена от по-рано.

 

Явява се вещото лице арх. А.-Д..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

С писмо вх. № 8485/02.10.2013 г. Началникът на Служба по геодезия, картография и кадастър Бургас изпраща заверено копие от специализирана карта за морски плаж „Созопол – Буджака”.

 

СТРАНИТЕ: Да се приеме представената от Служба по геодезия, картография и кадастър карта като доказателство по делото.

 

СЪДЪТ по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателство по делото заверено копие от специализирана карта за морски плаж „Созопол – Буджака”.

 

ПРИСТЪПВА към изслушване заключението по допуснатата съдебно-техническа експертиза, като снема самоличността на вещото лице и го предупреждава за наказателната отговорност по чл. 291 от НК:

В.В.А.-Д. – 45 години, българска гражданка, неосъждана, с висше образование, без родство със страните.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ АРХ. А.-Д.: Предупредена съм за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещавам да дам добросъвестно заключение. Представила съм писмено такова, което поддържам.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Как изготвихте експертизата – на място или по документи, и съответно как е осигурен достъпът до УПИ ІХ-5076 с идентификатор 67800.4.24?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ АРХ. А.-Д.: Извършила съм оглед на място, както и справка по наличните в техническата служба в Община Созопол на място оригинали на преписката за ПУП, одобрен с процесната заповед. Достъпът в имот 67800.4.24, предмет на оспорвания ПУП, ми бе осигурен лично от заинтересования Д.М.К..

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Във връзка с отговора на въпрос № 3, дали този усвоен използваем обем минава през имот 67800.4.4?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ АРХ. А.-Д.: В подробния устройствен план няма регламентиран коментар на тема достъп до подземно строителство.  На място достъпът се осъществява през вътрешно стълбище, обслужващо помещение, тъй като в останалата част от подземния етаж на изграждащия се обект в имота, представлява техническо помещение към басейните, съгласно първоначално одобрената документация за сградата.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Нямам повече въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

АДВОКАТ Й.:  Отчитате ли факта какъв е режимът на ползване на имот № 10? Вие сте го записали в експертизата, но като хипотеза, предположение.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ АРХ. А.-Д.: В констативно-съобразителната част на заключението съм описала подробно вида като собственост и като начин на ползване териториално на имотите северно от имота, за който е процесният ПУП за подземно застрояване. Съответно въпросният имот 67800.4.10 е морски плаж „Созопол-Буджака”. Достъпът и начинът на ползване за такъв тип територии е регламентиран в ЗУЧК. Това са имоти изключителна публична държавна собственост, съгласно които е свободен достъпът за ползване от всички граждани. Съответно имотът, който се намира между имот 67800.4.10 и имотът, предмет на процесния ПУП, е имот с идентификатор по Кадастралната карта 67800.4.4, с начин на трайно ползване – скали. Този имот също е изключителна държавна собственост. Този името не е урегулиран. Имот с идентификатор 67800.4.4 е неурегулирана територия без отреждане като начин на ползване и без устройствени показатели за начин и характер на застрояван.

АДВОКАТ Й.: Съществува ли по принцип предвидено свързано застрояване между 67800.4.10 и 67800.4.4?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ АРХ. А.-Д.: Тъй като понятието „свързано застрояване” касае начин на застрояване, термин, който се ползва единствено за урегулирани поземлени имоти с предвидено отреждане или застрояване и тъй като имот с идентификатор 67800.4.4 е неурегулирана територия, то за него не може да се коментира понятието „свързано застрояване”, с който и да е от страничните му, граничещи с него имоти.

АДВОКАТ Й.: Логично, като е предвидено за обществено ползване имот 67800.4.10, а 67800.4.4 е неурегулиран като цяло, възможно ли е практически да се осигурява до имот 67800.4.24 без имот 67800.4.4? Има ли пречки от гледна точна на строителните правила и норми?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ АРХ. А.-Д.: В рамките на моята компетентност не съм срещнала забрана в действащите правила и норми по устройство на територията да бъде осъществен достъп между даден урегулиран имот през неурегулирана територия във връзка с достъп до имот, изключителна публична държавна собственост с конкретизиран неограничен свободен достъп за ползване. А иначе, физически може би е възможен по въздуха такъв достъп или подземно, за което пак няма забрана, освен ако не се нарушават някакви въздушни коридори.

АДВОКАТ Й.: Нямам други въпроси към вещото лице.

АДВОКАТ В.: Нямам въпроси. Да се приеме заключението.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме заключението на вещото лице арх. А.-Д. като компетентно и добросъвестно изготвено и определи възнаграждение за положения труд, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице арх. А.-Д..

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 750 лева, които да се изплатят от внесения депозит.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Представям и моля да приемете протест на Окръжна прокуратура Бургас и заповед на Началника на РДНСК, Югоизточен район за извършена проверка на процесния имот.

АДВОКАТ Й.: Аз ще моля да приемете само за сведение настоящите документи, представени от жалбоподателя. Не се противопоставям да бъдат приети по този начин, предвид обстоятелството, че същите са ирелевантни за съществото на спора – касаят друго съдебно производство, предмет на което е оспорване нищожността на друг административен акт – разрешение за строеж, и в този смисъл същите са неотносими към преценката за законосъобразността на Заповед №8-Z-1187/02.10.2012 г. на Кмета на Община Созопол, с която се одобрява проект за ПУП, касаещ частично изменение на плана за застрояване по плана на местност „Буджака”, конкретно съответстващ за поземлен имот с идентификатор 67800.4.24. Ето защо Ви моля същите да не се приобщават към доказателствения материал, събран по делото, касаещ законосъобразността на цитирания от мен административен акт.

АДВОКАТ В.: Уважаема госпожо съдия, моля да не приемате представените документи. Същите не са доказателства по делото, тъй като представляват изявления на орган, който атакува документи, издадени въз основа на подробния устройствен план, който е предмет по настоящото дело. Административният акт, с който е обявена нищожност не е  влязъл в сила, поради което не би могъл да бъде зачетен като доказателство по настоящото дело.

 

СЪДЪТ намира, че не следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с писмена молба на процесуалния представител на жалбоподателя в днешно съдебно заседание, тъй като същите са неотносими към предмета на настоящото производство. Представените документи касаят законосъобразността на строителството, което се извършва в УПИ ІХ-5076 по плана на местността „Буджака” в землището на гр. Созопол, а предмет на настоящото производство е законосъобразността на административен акт, с който се одобрява ПУП – план за застрояване на УПИ ІХ-5076 по плана на местността „Буджака” в землището на гр. Созопол, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на процесуалния представител на жалбоподателя за приемане като доказателства по делото на Протест от Ж.Г. – прокурор в Окръжна прокуратура Бургас; Заповед № ДК-10-ЮИР-8/18.03.2013 г. на Началника на РДНСК, Югоизточен район; заповед № 3/30.11.2012 г. на Главния архитект на Община Созопол; Разрешение за строеж №87/07.08.2011 г.; Обяснителна записка към технически проект за строеж: „Склад за съхранение и профилактика на сърф оборудване” в урегулиран поземлен имот ІХ-5076, местност „Буджака”, землище на гр. Созопол. 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Нямам други доказателствени искания.

АДВОКАТ Й.: Нямам доказателствени искания.

АДВОКАТ В.:Няма да соча доказателства.

 

СЪДЪТ, като взе предвид становището на страните,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Уважаема госпожо съдия, моля да отмените оспорената заповед на Кмета на Община Созопол, с която е одобрен ПУП на местността „Буджака”, УПИ ІХ-5076.

Моля да ми предоставите срок за писмени бележки.

АДВОКАТ Й.: Моля да отхвърлите жалбата първо като недопустима, с оглед събраните по делото доказателства, предвид редакцията на чл. 131 ЗУТ в момента на издаването на заповедта –02.10.2012 г., поради обстоятелството, че МРРБ фактически с оглед редакцията на ЗУТ преди 26.11.2012 г. и по-конкретно на чл. 131, не се явява заинтересована страна, предвид установеното и от експертизата, и от приложените по делото извадки от ПУП и скици, тъй като липсва първо свързано застрояване между имоти 67800.4.10 на държавата и 67800.4.4, представляващ неурегулиран имот – скали, за който логично няма строителни показатели, и второ поради обстоятелството, че урегулиран имот 67800.4.10 е изключителна държавна собственост и не граничи с имот 67800.4.24, чийто предмет е изменението на ПУП, утвърден със заповедта на Кмета на Община Созопол.

В случай, че не приемете това ни възражение, считаме жалбата и за неоснователна поради обстоятелството, че с оглед изяснената фактическа обстановка липсва основателност на жалбата, предвид липсата на  съответно предвиждане.

Подробни съображения ще изложа в нарочно писмено становище, за което ще Ви моля да ми дадете срок.

АДВОКАТ В.: Уважаема госпожо съдия, моля да оставите жалбата без уважение. Основният спорен въпрос по делото дали предвиденото застрояване е подземно или надземно, бе изяснен, че е подземно застрояване по правилата, посочени в ЗУТ. Твърдението на жалбоподателя, че едно застрояване може да се яви надземно спрямо определен имот, не намира законова подкрепа, тъй като в т.т. 48,50,52 на §5 от ДР на ЗУТ ясно е определен начинът на определяне това, което е подземно и надземно. Оттам нататък твърденията, че е налице свързано застрояване, са неоснователни, тъй като е понятие, което се отнася само до надземно застрояване.

Поддържам казаното от колегата Й., че свързаното застрояване на граница между урегулиран и неурегулиран поземлен имот е понятие, лишено от правен смисъл.

Също ще помоля за срок за писмена защита.

 

СЪДЪТ предоставя на страните възможност в 15-дневен срок от днес в писмен вид да изложат допълнителни аргументи в подкрепа на позицията си, застъпена по спора, и обяви, че ще се произнесе в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12:03 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ: