ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2013, 12.06.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На дванадесети юни                                   две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1022 по описа за 2013 година

 

На именното повикване в 11:28 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Държавата, представлявана от Министъра на Регионалното развитие, редовно призован, не изпраща представител.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Кмет на Община Созопол, редовно призован, се явява адвокат Й., редовно упълномощен.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Д.М.К., редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

 

АДВОКАТ Й.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

С молба вх. № 5753/10.06.2013 г. жалбоподателят прави искане за допускане на съдебно-техническа експертиза, която да бъде възложена за извършване от специалист в областта на строителството и архитектурата, с формулирани в същата въпроси. В молбата се прави искане също така и на основание чл. 192, ал. 1 от ГПК да бъде задължена Службата по геодезия, картография и кадастър Бургас да представи по делото заверено копие от изработената в края на 2012 г. и приета от специално назначена комисия на Агенцията по геодезия, картография и кадастър – служба град Бургас, специализирана карта за морски плаж „Созопол-Буджака”.

АДВОКАТ Й.: Оспорвам жалбата.

Не се противопоставям на исканията за експертиза, изложени в молбата. Считам ги за основателни с оглед изясняване на фактическата обстановка.

Моля, от своя страна, също да назначите съдебно-техническа експертиза, която да бъде извършена изрично от вещо лице архитект и след запознаване със строителните книжа и документацията по делото, както и ПУП-овете в Община Созопол, да отговори на следните въпроси:

1. С одобрения ПУП за имот 24 предвижда ли се надземно допълващо застрояване в имота?

2. Има ли строителни правила и норми за подземно застрояване в имота и спрямо неговите граници?

3. Явява ли се имот № 10 – държавна собственост (плаж), съседен на имот 24 – частен?

4. Дали при одобряването на ПУП-а за имот 24, преди редакцията на ЗУТ от 26.11.2012 г., имот 10 е съседен на имот 24, с оглед изясняване въпроса за кръга на заинтересованите лица?

5. Има ли строителни правила и норми за допълващо застрояване когато строежът е изцяло подземен, без предвидена надземна част, за да се покриват калканни стени на постройките в съседни УПИ или плътни огради и има ли термин изобщо „калканна стена” под земята в строителството, когато не се предвижда надземно строителство?

Считам, че е ирелевантно искането за събиране на документи от трето неучастващо по делото лице, предвид, че съществото на спора се измества и искането е неотносимо към него.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

Следва да бъде уважено искането и на двете страни за допускане на съдебно-техническа експертиза.

Що се касае до искането за изискване по реда на чл. 192, ал. 1 от ГПК Служба по геодезия, картография и кадастър Бургас да представи специализирана карта за морски плаж „Созопол-Буджака” и с оглед направеното от ответника възражение, следва да се укаже на жалбоподателя за необходимостта от обосноваване на това искане. Същият следва да посочи какви факти ще доказва със съответния документ.

По тези съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, която да отговори на въпросите, поставени в писмена молба от 11.06.2013 година, представена по делото от жалбоподателя, както и на тези, формулирани от адвокат Й. в днешно съдебно заседание.

За вещо лице НАЗНАЧАВА арх. В.А.-Д..

ОПРЕДЕЛЯ депозит за възнаграждение на вещото лице в размер на 750 лева – 350 лева, които да бъдат внесени от жалбоподателя в месечен срок от получаване на съобщението и 400 лева – от ответника в същия срок, считано от днес.

УКАЗВА на жалбоподателя да посочи фактите, които цели да докаже с доказателството, чието събиране се иска по реда на чл. 192 ГПК, като същевременно му укаже, че следва да изпълни задълженията си, вменени му с тази норма и представи нарочна молба до третото лице с изискуемите от закона брой копия.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 23.10.2013 г. от 11:30 часа, за която дата страните – уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                       СЪДИЯ: