ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 25.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и пети октомври                  две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1021 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 10:04 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.Д.А., редовно призован, не се явява. За него адвокат К., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКА Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт М., с пълномощно по делото.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛИ са по делото с писмо вх.№9447/11.10.2016г., изисканите от ответника доказателства, а именно: решение № 263/01.10.2016г. на Директор на Дирекция „ОДОП” гр.Бургас, ревизионен акт  № Р02-1301776-091-001/16.07.2015г., ведно с ревизионния доклад № Р-02-1301776-092-001/25.06.2015г., издадени на жалбоподателя.

 

АДВОКАТ К.: Запознати сме с докладваните в днешното съдебно заседание доказателства. Да се приемат. В днешното съдебно заседание желая да представя допълнителни доказателства, във връзка разпределената доказателствена тежест в предходното съдебно заседание, а именно 3 броя декларации, видно от които получените средства от А. П., за които се твърди в ревизионния акт, че са  постъпили по сметката на доверителя ми и със същите не е закупен недвижим имот, нито са възстановени на лицето. Това е във връзка трудовите задължения на жалбоподателя в „Ес Пи ес” ЕООД, че са възстановени сумите. Нося оригиналните разписки за сведение и съпоставка. Моля да приемете представените доказателства. Лицето С.С. управител на „Ес Пи ес”ЕООД е починало. Няма да соча други доказателства и нямам други доказателствени искания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Оспорвам така представените доказателства в днешното съдебно заседание по реда на чл.193 от ГПК. До колкото разбрах г-н.С. е починал и няма как да установим, че подписът е негов, така че не го оспорвам, оспорвам съдържанието на декларациите. Да се приемат докладваните в днешното съдебно заседание доказателства. Няма да сочим други доказателства.

 

АДВОКАТ К.: Въпреки направеното оспорване, ще се ползвам от така представените документи.

 

Съдът с оглед така направените изявления на страните и на основание чл.193, ал. 2 от ГПК,

 

                                               О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТКРИВА производство по оспорване на представените в днешното съдебно заседание  три броя декларации с дати 10.12.2008г., 09.04.09г. и 20.06.2009г..

На основание чл.193, ал.3 от ГПК, УКАЗВА на жалбоподателя, че негова е тежестта на доказване тяхната истинност, тъй като се касае за частни документи, които не носят подписа на оспорващия.

 

Съдът след като извърши сверка на копията на декларациите с представените в днешното съдебно заседание  оригнали, върна оригиналите на адвокат К..

        

АДВОКАТ К.: Във връзка с откритото производството на представените от мен в днешното съдебно заседание декларации и с оглед тежестта на доказване, моля  да се допусне експертиза, която да установи сумите посочени в тези декларации действително ли са постъпили в касата на дружеството”Ес Пи Ес”ЕООД и това отразено ли е в счетоводството на му. Доколкото знам дружеството е обявено в несъстоятелност и има назначен синдик и би следвало синдика да води някакво счетоводство.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Не е необходимо назначаването  на експертиза,  тъй като счетоводството на дружеството не е ясно къде е. На второ място синдикът няма задължение да води счетоводство. На трето място дали са осчетоводени сумите или не, няма отношение към настоящия спор. Това е счетоводно действие, което може да бъде извършено във всеки един момент.

 

АДВОКАТ К.: Поддържам искането за експертиза.

 

Съдът с оглед направеното оспорване и разпределената доказателствена тежест, счита направеното искане за допускане на съдебно-счетоводна експертиза за основателно, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА съдебно-счетоводна експертиза, която да отговори на въпросите поставените от процесуалния представител на жалбоподателя в днешното съдебно заседание.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за допуснатата експертиза в размер на 150 лева, вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание  по сметка на Административен съд Бургас, в който срок следва да бъде представен  като доказателство по делото и съответния платежен документ.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ще бъде определено след представяне на доказателства за внесен депозит.

 

ПРИЕМА представените с писмо вх.№9447/11.10.2016г. писмени доказателства, а именно: решение №263/01.10.2016г. на Директор на Дирекция „ОДОП” гр.Бургас, ревизионен акт  № Р02-1301776-091-001/16.07.2015г. и ревизионния доклад № Р-02-1301776-092-001/25.06.2015г., издадени на жалбоподателя.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания, към момента.

 

Съдът с оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства и липсата на доказателствени искания в днешното съдебно заседание, ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 13.12.2016г. от 10.00часа ,за която дата и час страните редовно уведомени.

 

Да се докладва делото в закрито заседание за определяне на вещо лице, след представяне на доказателство за внесен депозит.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  10.14 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: