ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 13.12.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На тринадесети декември                        две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер  1021 по описа за 2016 година

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.Д.А., редовно призован, не се явява. За него адвокат К., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт М., с пълномощно по делото.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.С..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е заключение от вещото лице М.С., което е в срока по чл.199 от ГПК.

 

СТРАНИТЕ: Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за изслушване заключението на вещото лице в днешно съдебно заседание, поради което ПРИСТЪПВА към разпита му, като снема самоличността му, както следва:

 

М.С.С. - години, българска гражданка, неосъждана, без дела и родство със страните. ПРЕДУПРЕДЕНА за наказателната отговорност по чл.291 от НК за даване на невярно заключение. ОБЕЩАВА да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Представила съм писмено заключение, което поддържам. Не може да се установи дали са счетоводно отразени посочените документи, тъй като няма информация при синдика. Синдикът не знае къде може да има такава документация. Това, което е предадено на синдика с протокол, не включва счетоводна и търговска документация.   

        

АДВОКАТ К.: Единственият контакт, който имам е с адвокат М., която обслужваше дружеството и тя каза, че има налична информация при управителя, но не може да потвърди за кой период е тази документация. С оглед депозираното заключение, нямам въпроси. Да се приеме заключението на вещото лице.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Няма въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице, като му определя възнаграждение в размер на 150,00 лв., платими от внесения от депозит /л.674/.

 

АДВОКАТ К.: Няма да соча други доказателства, като  считам, че не следва да се отлага делото за търсене на счетоводната документация, тъй като не знаем дали въобще съществува такава.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Представям и моля да приемете справка от служба по вписванията гр.Несебър по партидата „Ес Пи Ес” ЕООД. Пуснал съм първата страница и тези които касаят процесния период. Видно от тази справка от 1992г. до края на октомври 2016г. няма продаден имот на лицето А.П.. Цялата справка е преровена ръчно и автоматично чрез сайта на Агенцията. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

АДВОКАТ К.: Не се противопоставям да се приеме представената справка, с оглед обстоятелствата, които искат да се установяват. Ние не твърдим, че на лицето А.П. е продаден такъв апартамент, а ние твърдим, че средствата, които са получени по предварителните договори са възстановени в касата на дружеството, а какво е направено с тях от дружеството не можем да кажем, тъй като след 2013г. моя доверител няма управленчески функции, нито има някакви договорни отношения с дружеството. Няма да соча други доказателства.

         

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ПРИЕМА представената в днешното съдебно заседание справка по лице от Служба по вписванията Несебър за „Ес Пи Ес”ЕООД  стр.1, 2 и от стр.119 до стр.198.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ К.: Уважаема г-жо административен съдия, моля да уважите жалбата и отмените  оспорвания ревизионен акт, предвид събраните в хода на настоящото производство доказателства. Моля, за срок за излагане на подробно писмено становище, както да и ни присъдите направените съдебно-деловодни разноски.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Уважаема г-жо административен съдия, моля да постановите решение, с което отхвърлите жалбата, като неоснователна и недоказана, като подробни съображения ще представя в писмени бележки в даден от Вас срок. Моля, за присъждане на юрисконсултско възнаграждение в размер на 3 184,00 лева. Моля, колегата да каже колко е адвокатското възнаграждение.

 

АДВОКАТ К.: Моля да приемете възражение за прекомерност на юрисконсултското възнаграждение, в случай че то  надвишава минималния размер. Ако е в минималния размер, няма пречка да го приемете. Претендирам само съдебно-деловодни разноски, без адвокатско възнаграждение.

 

Съдът, с оглед направените искания и на основание чл.149, ал.3 от ГПК, ОПРЕДЕЛЯ 10-дневен срок на жалбоподателя и 14-дневен срок за ответника за представяне на писмени бележки с копие за насрещната страна.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.11 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: