ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 13.09.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На тринадесети септември                        две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1021 по описа за 2016 година

На именното повикване в 10:30 часа се явиха:

          

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.Д.А., редовно призован, не се явява. За него адвокат К., с пълномощно от днес.

 

За ОТВЕТНИКА Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт М., с пълномощно от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото предвид редовното призоваване на страните, с оглед на което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба на Г.Д.А. против ревизионен акт №Р-02000215008316-091-001/21.12.2015г. издаден от началник сектор - възложил ревизията и главен инспектор по приходите - ръководител на ревизията, в частта в която е потвърден с решение № 75/24.03.2016г. на Директор на Дирекция „ОДОП” гр.Бургас.

 

АДВОКАТ К.: Поддържам жабата така както е предявена пред Вас, ведно с всички приложени към нея доказателства. Считаме, че решението на Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас е порочно в частта, с която е потвърден ревизионния акт и същото е незаконосъобразно, неправилно и постановено в нарушение на материалния закон и процесуалните правила и като такова следва да бъде отменено. Моля да приемете представените с жалбата 4 броя нотариални актове. Нямам доказателствени искания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Предвид така входираната жалба пред съда,  считам същата за недопустима, тъй като решенията на Директор на Дирекция „ОДОП ” гр.Бургас не подлежат на обжалване съгласно ДОПК, а на обжалване подлежи  ревизионния акт и считам така подадената жалбата за недопустима.

 

АДВОКАТ К.: Жалим ревизионния акт  и решението с което е потвърден.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Оспорвам жалбата. Няма да сочим други доказателства.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

ЗАДЪЛЖАВА ответника най-късно 7дни преди следващото съдебно заседание, да ПРЕДСТАВИ заверено копие от издадения на жалбоподателя ревизионен акт  №Р02-1301776-091-001/16.07.2015г., ведно с ревизионния доклад, решението на директора на Дирекция „ОДОП”, с което е обявен за нищожен, както и заповедите за възлагане на ревизията.

На основание чл.170 ал.1 от АПК УКАЗВА на административния орган, че негова е доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания посочени в ревизионния акт и изпълнение на законовите изискван за издаването му

На основание чл.171, ал.4 от АПК УКАЗВА на жалбоподателя, че негова е доказателствената тежест да установи обстоятелствата посочени в жалбата, както и да установи фактите от които черпи права.

УКАЗВА на жалбоподателя, че тъй като в случая ревизията е проведена по реда на чл.122  и следващите от ДОПК, на основание чл.124 ал.2 от ДОПК, в настоящото производство фактическите констатации в ревизионния акт се смятат за верни до доказване на противното, когато наличието на основанията по чл.122, ал.1 от ДОПК е подкрепено със събраните доказателства.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания към момента.

 

Съдът предвид необходимостта от събиране на допълнителни доказателства ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 25.10.2016г.  от 10.00 часа, за която дата и час страните редовно уведомени от днес.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  10.37 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: