ПРОТОКОЛ

                                              

Година 2014, 10.09.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на десети септември през две хиляди и четиринадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                       ПРЕСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

Секретар: Й.Б.    

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов 

Административно дело номер 1021 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 14.29 часа се явиха:

        

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Ж.К.К., редовно призован, не се явява, представлява се от адвокат С., с пълномощно по делото /л.4/.

        

ОТВЕТНИКЪТ директор на Регионална дирекция по горите-Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт С., с пълномощно от днес.

 

АДВОКАТ С.: Моля да се даде ход на делото. Заявявам, че предмет на оспорване е обективираното като административен акт в писмо изх. № 1737/23.04.2014година, с което се отказва връщане на товарния автомобил собственост на доверителя ми. 

При неофициални данни от последния разговор с доверителя ми, той твърди, че Наказателно постановление №885/2014година, с което е санкционирано лицето С. – шофьора, все още не е получено и не е влязло в сила. Това е информация от шофьора С., който твърди, че е  постановено повторно връчване, тъй като първия път не е намерен. Фактите продължават да са същите, както са изложени в писмото, предмет на настоящото оспорване. Да се даде ход на делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ С. : Да се даде ход на делото.

 

С оглед редовното призоваване на страните съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, но при служебно извършената проверка за допустимостта на жалбата и с оглед днес направеното уточнение, което съответства на изложеното в жалбата, последната следва да бъде оставена без разглеждане, като недопустима, а производството прекратено.

Съдът приема, че оспореното писмо на директора на Регионална дирекция по горите-Бургас не съдържа белезите на индивидуален административен акт по смисъла на чл. 21 от АПК, респ. не подлежи на съдебен контрол за законосъобразност. Видно от съдържанието на писмото, същото има изцяло информативен характер относно развитието на Административнонаказателното производство, по което жалбоподателят не е страна. С оспореното в настоящото производство писмо не се засягат права, свободи на жалбоподателя или негови законни интереси. Действително той има интерес да му бъде върнат товарния автомобил за който твърди, че е негова собственост, но този въпрос следва да бъде решен в образуваното административнонаказателно производство в което е издадено Наказателно постановление № 885/2014година. Доколкото се установи и не е спорно от страните, че това Наказателно постановление не е връчено и респ. производството не е приключило, то жалбата следва да бъде оставена без разглеждане.

Отделно от изложеното, съдът счита, че в оспореното писмо изх. № 1737/23.04.2014година липсва обективиран отказ за връщане на конкретно МПС. Следва извод, че жалбата е недопустима, а производството – да се прекрати.

 

По изложените съображения и на основание чл. 159, т. 1 от АПК съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх. №3544/10.05.2014година по адм.д. №1021/2014г. по описа на Административен съд - Бургас, предявена от  Ж.К.К., ЕГН:**********,***, като недопустима;

 

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1021 по описа на Административен съд - Бургас за 2014 година.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от днес.

Съдът връчва на страните препис от определението си.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14.38 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: