О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер 1106             20.05.2013г.           Град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, ІІІ състав, на двадесети май две хиляди и тринадесета година, в закрито заседание, в състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: Чавдар Димитров

Секретаря

Прокурор

Като разгледа докладваното от съдия Димитров административен характер дело номер 1021 по описа за 2013 година и за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е образувано по повод жалба на “Арекс” ЕООД , гр. Айтос с ЕИК 102676537 със седалище и адрес на управление гр. Айтос, Производствена база, Лясковски път, представлявано от П.П.Д.  - Управител против Заповед № 235/21.03.2013г. на Кмета на Община Несебър.

Съдът е оставил жалбата без движение, като е дал указания за внасяне по сметка на Административен съд Бургас държавна такса от 50,00 лева и представяне на доказателства за това обстоятелство по делото. Указанието не е било изпълнено.

Отделно от това, преди изтичане на срока за отстраняване на посочените нередовности по жалбата, законният представител на жалбоподателя е депозирал изрично заявление за оттегляне на така депозираната жалба в съответствие с процесуалните права на страна по чл. 155, ал. 1 и ал. 3 от АПК. Моли се производството по делото да бъде прекратено.

Съдът, като взе предвид обстоятелството, че не са отстранени констатираните нередовности в срок, а от друга страна като прецени и подадената молба за оттегляне на оспорването, приема, че са налице условията на  чл.158, ал.3 АПК и чл. 159, т. 8, във връзка с чл. 155, ал. 3 от АПК, поради което жалбата следва да бъде оставена без разглеждане, а образуваното производство следва да бъде прекратено. С оттеглянето на оспорването оспорващият от една страна не е отстранил констатирана от съда нередовност, свързана с жалбата, а от друга е извършил действие по разпореждане с предмета на делото, водещо до десезиране на съда. Видно е от публичната информация на Търговския регистър, че именно лицето П.П.Д.  е законен представител на “Арекс” ЕООД към момента на депозиране на заявлението за оттегляне на жалбата и като такъв е упълномощен по силата на закона за обсъжданото процесуално действие.

По изложените съображения и на основание  чл. 159, т. 8 от АПК, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата “Арекс” ЕООД , гр. Айтос с ЕИК 102676537 със седалище и адрес на управление гр. Айтос, Производствена база, Лясковски път, представлявано от П.П.Д.  - Управител против Заповед № 235/21.03.2013г. на Кмета на Община Несебър.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1021/2012г. по описа на Административен съд, гр. Бургас.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

СЪДИЯ:____________________