О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№ /25.06.2012 година, гр. Бургас,

 

Административен съд – гр. Бургас, в закрито заседание на двадесет и пети юни, две хиляди и дванадесета година,  в състав:

 

СЪДИЯ: Веселин Енчев               

 

разгледа адм. д. № 1021/2012 година.

 

Производството е образувано по жалба от Я.С.Д. с ЕГН ********** в качеството й на ЕТ “Систо – Я.С.” с ЕИК 812092092 против заповед № 2177/27.12.2011 година на директора на ТД – Бургас на НАП.

С определение № 839/10.05.2012 година (лист 1), на жалбоподателят е указано да посочи в какво се състои  незаконосъобразността на акта, да формулират петитум, както и да представят доказателство за внесена държавна такса – за разглеждане на оспорването.

Указанията на съда са получени от жалбоподателя на 04.06.2012 година (лист 19). Законоустановения срок за отстраняване на нередовностите по жалбата е изтекъл на 11.06.2012 година (работен ден). До настоящия момент, Я.Д. не е привела жалбата в съответствие с чл. 150 ал.1 т.6-7 и чл.151 т.3 от АПК.

Неотстраняването на установената нередовност е пречка за разглеждане на оспорването по същество.

Затова, на основание чл.158 ал.3 от АПК, съдът  

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба от Я.С.Д. с ЕГН ********** в качеството й на ЕТ “Систо – Я.С.” с ЕИК 812092092 против заповед № 2177/27.12.2011 година на директора на ТД – Бургас на НАП.

 

ПРЕКРАТЯВА административно дело № 1021/2012 година.

           

Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд – с частна жалба в седемдневен срок от получаване на съобщението за постановяването му.

 

 

СЪДИЯ: