РАЗПОРЕЖДАНЕ

 

№ 2079      03.05.2018 година,   гр. Бургас

 

         Бургаският административен съд, седемнадесети състав, на трети май две хиляди и осемнадесета година, в закрито заседание, в следния състав:

                                                                  Председател: Атанаска Атанасова

 

като разгледа докладваното от съдията Атанасова административно дело № 1020 по описа за 2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 250-254 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и е образувано по повод постъпило е искане от „Бургаска газова компания“ ЕООД с ЕИК ****, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Алеко Константинов“ ***, представлявано от управителя Ю.Д.Д., за спиране на извършвани СМР пред крайпътен търговски обект- газостанция, автомивка и обслужваща сграда, находящи се в местността „Къмпинга“ в землището на гр. Ахелой, ПИ с идент. № *** по кадастралната карта на града.

В искането се твърди, че молителят „Бургаска газова компания“ ЕООД е собственик на описания търговски обект по силата на договор за покупко-продажба, сключен с нотариален акт № 59/2008 г. на нотариус с район на действие РС- Поморие. Изложено е, че понастоящем се извършва реконструкция на пътя Слънчев бряг - Бургас в района на търговския обект, при която се засяга единственият локален път, обслужващ обекта. Изложено е също, че на 23.04.2018 г. изпълнителят на СМР е започнал да изгражда пред обекта на молителя бетонна преграда, която напълно ограничава достъпа на автомобили до него. По същество се иска прекратяване на тези действия.

С разпореждане № 1916 от 23.04.2018 г. са дадени на основание чл.252, ал.2 от АПК указания на директора на Областно пътно управление- Бургас да предостави незабавно данни за основанието на извършваните действия, описани в искането на „Бургаска газова компания“ ЕООД, и е задължена на основание чл.252, ал.3 от АПК ОДМВР- Бургас да извърши проверка, от която да установи извършват ли се действията, от чие име и на какво основание.

В изпълнение на дадените указания е депозирана писмена молба от Областно пътно управление- Бургас с приложени към нея становище от председателя на Агенция „Пътна инфраструктура“ и писмени доказателства. Заявено е становище за неоснователност на искането, като се сочи, че строително-монтажните работи на обект „Допълнително проектиране във връзка с осигуряване на мерки по ОВОС и реконструкция на път І-9 „Слънчев бряг-Бургас“ с изграждане на второ платно, се извършва на основание разрешение за строеж № РС-43/31.08.2017 г., обнародвано в ДВ бр. 73/08.09.2017 г., за което в законоустановения 14-дневен срок в МРРБ няма постъпили възражения. Изложено е, че за изпълнението на мерките, заложени в решение по оценка на въздействието върху околната среда № 2-2/2016 г. на МОСВ е издадена заповед № РС-10/06.03.2018 г. на МРРБ за допълване на разрешение за строеж № 73, с цел изграждане на водостоци, като в законоустановения 14-дневен срок няма постъпили възражения срещу заповедта. Към становището са приложени скици; разрешение за строеж № РС-43/31.08.2017 г.; писмо изх. № АУ 25-3 от 13.04.2018 г. от МРРБ; заповед № РС-10/06.03.2018 г. на МРРБ; решение по ОВОС № 2-2/2016 г. на МОСВ; искане от управителя на „Бургаска газова компания“ ЕООД до АПИ и отговор; разрешение за специално ползване на пътищата чрез експлоатация за търговски крайпътни обекти и пътни връзки към тях № 32 от 14.01.2004 г. и заповед № РД-9-44 от 25.11.2005 г., с която същото е отнето, както и заповед за отмяна на тази заповед; заповед от 2007 г. за отнемане на разрешението; акт за установяване на публично държавно вземане.

По делото е постъпило писмо от ОДМВР- Бургас с рег. № 251000-9968 от 27.04.2018 г., с приложен към него протокол, съставен от служители на РУ- Поморие при извършена проверка на място. В протокола е отбелязано, че строително-монтажните работи на обекта се извършват от „Пътстрой“- Бургас ЕООД с ЕИК 102659979, въз основа на разрешение за строеж № РС-43 от 31.08.2017 г. и заповед № РС-10 от 06.03.2018 г. на МРРБ, с която РС е допълнено. Приложени са цитираните разрешение за строеж и заповед.

Бургаският административен съд, след като се запозна с материалите по делото и съобрази разпоредбите на закона, намира искането за процесуално недопустимо, поради следното:

Съгласно разпоредбата на чл. 250, ал. 1 от АПК всеки, който има правен интерес, може да иска прекратяване на действия, извършвани от административен орган или длъжностно лице, които не се основават на административен акт или на закона. Производството по този ред е допустимо при наличие на фактически действия, които не произтичат от сочените основания, а изпълнението им въз основа на административен акт е пречка за реализиране на защитата по чл. 253 АПК. В случая от данните по делото е видно, че строително-монтажните работи на обект- път І-9 „Слънчев бряг-Бургас“ с изграждане на второ платно в рамките на териториалния обхват на транспортната територия, публична държавна собственост, се извършват въз основа на издадено разрешение за строеж № РС-43/31.08.2017 г., допълнено със заповед № РС-10 от 06.03.2018 г. на МРРБ. Следователно, не е налице хипотезата на чл. 250, ал. 1 от АПК, доколкото действията са основани на издадени административни актове, защитата срещу които е по реда на чл. 145 и сл. от АПК. Ето защо искането се явява неоснователно и следва да се отхвърли.

Мотивиран от горното, съдът

 

Р А З П О Р Е Д И:

 

ОТХВЪРЛЯ искането на „Бургаска газова компания“ ЕООД с ЕИК ****, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Алеко Константинов“ ***, представлявано от управителя Ю.Д.Д., за спиране на извършвани строително-монтажни работи пред крайпътен търговски обект- газостанция, автомивка и обслужваща сграда, находящи се в местността „Къмпинга“ в землището на гр. Ахелой, ПИ с идент. № *** по кадастралната карта на гр. Ахелой.

Разпореждането може да се обжалва пред Върховния административен съд на Република България в 3-дневен срок от съобщението.

Съдия: