ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 03.11.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На трети ноември                                    две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 1020 по описа за 2016 година

На именното повикване в 14:13 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „НИКС“ ЕООД, редовно призован, се представлява от адвокат А., с пълномощно по делото. 

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика Бургас при Централно управление на Национална агенция за приходите, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Т., с пълномощно по делото.

Явява се вещото лице С.А..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА постъпило заключение на вещото лице по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза, която е представена в законоустановения срок по чл. 199 от ГПК.

 

СТРАНИТЕ: Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към изслушване на заключението на вещото лице, на което СНЕМА самоличност и го предупреждава за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

 

С.В.А. – ** години, българска гражданка, неосъждана, без дела и родство със страните по делото.

 

 

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Предупредена съм за наказателната отговорност по чл. 291 ГПК.

Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

АДВ. А.: Считам, че съдебно-счетоводната експертиза е изпълнена, а отговорите са обективни. Имах допълнителен въпрос, който вещото лице не е забелязало. В уточняващата молба съм задал въпрос дали въпросните две дружества са били в процес на данъчна ревизия, като от счетоводството на дружеството-доставчик се вижда, че са били обект на ревизия. Считам, че този въпрос не е от съществено значение, тъй като задачите са пълни и отговорите са ясни. Считам, че експертизата следва да се приеме.

Нямам въпроси към вещото лице.

 

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Във връзка с отговорите на въпрос № 5 искам да отговори вещото лице дали е възможно със сигурност да се установи дали материалите по процесните фактури са формирали част от СМР-тата, които са поставени от жалбоподателя към главния изпълнител.

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не мога да установя този факт. Аз съм посочила защото в представения протокол от 30.04.2015 г. има описани дейности, като нямам компетентност да установя за всяка една дейност какъв материал е вложен и какъв би трябвало да бъде вложен, за да направя съпоставка.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Нямам повече въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

АДВ. А.: Нямам повече въпроси. Да се приеме заключението на вещото лице.

 

Съдът намира, че следва да се приеме заключението на вещото лице, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на вещото лице С.А., на което ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 400 лв. съгласно представената справка-декларация, платими от внесения депозит.(изд.Р.К.О.-400 лв.-03.11.2016 г.)

 

АДВ. А.: Други доказателства няма да соча. Нямам доказателствени искания.

Моля да се приключи събирането на доказателствата.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

С оглед изявленията на страните, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

            ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД по същество:

АДВ. А.: Моля да ми бъде предоставен срок за представяне на писмени бележки.

Моля да уважите жалбата от името на моя доверител и от мое име, като считам, че жалбата е основателна и следва да бъде уважена. От съдържанието на чл. 68 от ЗДДС се налага извода, че има възникване на право за приспадане на данъчен кредит, което е видно от изслушаната експертиза и от описаните фактури, които са били налице, по която доставка е претендирано това право, а не по друга доставка. Искам да напомня, че е налице доставка по смисъла на чл. 6 от ЗДДС и е налице данъчно събитие на основание чл. 69, ал. 1, т. 1 и чл. 70, ал. 5 от ЗДДС. Това от своя страна води до упражняване на правото на приспадане на данъчен кредит по процесния документ. Всички съображения, които съм изложил в жалбата ги поддържам и моля да бъдат взети предвид.

Моля, съдът да ми даде, ако е възможно, 7-дневен срок за представяне на писмени бележки в два екземпляра, като ще представя списък на разноските по чл. 80 от ГПК.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Моля да отхвърлите жалбата. Считам, че тя е напълно необоснована и в подкрепа на това мое твърдение са всички събрани доказателства в административното и съдебно производство, включително и събраните свидетелски показания, които моля да бъдат ценени наред с останалите, като искам да обърна внимание, че при извършената проверка на доставчиците по фактурите също е отказан данъчен кредит.

Подробни съображения са изложени в решението на директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Бургас, с който обжалваният ревизионен акт е потвърден.

Претендирам юрисконсултско възнаграждение върху материалния интерес и съгласно Наредбата за минималното адвокатско възнаграждение.

Съдът ДАВА 7-дневен срок на страните за представяне на писмени бележки.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,24 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                 СЪДИЯ: