ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2015, 24.02.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и четвърти февруари                две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1020 по описа за 2014 година

На именното повикване в 09:30 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ Църковно настоятелство при храм „Рождество Богородично” Поморие, редовно уведомен, се явява адвокат Г., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКА Кмет на Община Поморие, редовно уведомен, се явява адвокат Г., с пълномощно по делото.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

АДВОКАТ Г.: Няма да ангажирам други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

 

АДВОКАТ Г.: Нямаме други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

 

АДВОКАТ Г.: Моля да уважите жалбата и отмените обжалваната заповед на кмета на Община Поморие.

Моля да ни бъдат присъдени направените разноски по делото, съгласно  списък за разноските, който представям.

 Моля за възможност за представяне на писмени бележки по съществото на спора в указан от вас срок.

 

АДВОКАТ Г.: Уважаема г-жо председател, моля след като приемете подадената жалба за неоснователна, да постановите решение, с което да оставите изцяло в сила  заповедта на кмета на Община Поморие.

Претендираме да ни бъдат присъдени разноски, за които  представям списък.

Моля за възможност за представяне на писмени бележки.

 

Съдът, с оглед направените искания и на основание чл. 149, ал. 3 от ГПК ОПРЕДЕЛЯ 10-дневен срок на жалбоподателя и 14-дневен срок за ответника за представяне на писмени бележки с копие за насрещната страна.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  09.38часа.

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: