ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2014, 09.12.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На девети декември                                две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1020 по описа за 2014 година

На именното повикване в 12:16 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ Църковно настоятелство при храм „Рождество Богородично” Поморие, редовно уведомен, се явява адвокат М.Г., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКА Кмет на Община Поморие, редовно уведомен, представител не се явява.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.С.Р..

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила молба вх.№9126/03.12.2014година от адвокат Г., пълномощник на ответника, с искане за отлагане на делото и изслушване на заключението на вещото лице за друга дата, предвид ангажираността му по адм.д.№12618/2104година по описа на Върховен административен съд София. Към молбата е приложена призовка.

 

АДВОКАТ Г.: Да се даде ход на делото. Считам искането на процесуалния представител на ответника за неоснователно. Видно от датата на призовката приложена към молбата, колегата е бил уведомен още на 06.10.2014година за производството пред Върховен административен съд и община Поморие е имала възможност да организира защитата си, още повече че разполага с шест юрисконсулти на щат и външна кантора - адвокат А. и адвокат Бошнаков, което мисля, че е служебно известно на съда. Изричният текст на чл.142, ал.2 от ГПК с препращащата норма на чл.144 от АПК, гласи че за да е налице основание за отлагане на делото следва както пълномощника, така и  страната да не могат да се явяват, поради препятствие което не могат да отстранят. За кмета на Община Поморие такова невъзможност не се твърди. Искането за отлагане на делото е неоснователно, тъй като колегата би могъл своевременно да уведоми съда за отсрочване на съдебното заседание за друга дата за изслушване на заключението на вещото лице, предвид уведомяването за другото производство на 06.10.2014година и считам, че в случая имаме шиканиране с процесуални права.

 

Съдът счита, че не са налице основанията на чл.139, ал.1 от АПК, тъй като по делото липсват доказателства, че страната не може да се яви поради препятствие което не може да отстрани, а такива са налице само за процесуалния му представител.

Предвид горното съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е заключение от вещото лице, което е в срока по чл. 199 от ГПК.

 

АДВОКАТ Г.: Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за изслушване заключението на вещото лице в днешно съдебно заседание, поради което ПРИСТЪПВА към разпита му, като снема самоличността му, както следва:

 

С.С.Р. - 63години, българска гражданка, неосъждана, без дела и родство със страните. ПРЕДУПРЕДЕНА за наказателната отговорност по чл.291 от НК за даване на невярно заключение. ОБЕЩАВА да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Р.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

АДВОКАТ Г.: Може ли да кажете какво е предназначението на обект 2 по начина, по който е изписан в констативно-съобразителната част на заключението Ви?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Р.: Обект 2 представлява една работно помещение с обзавеждане - печки, посуда, съответно мивки, трайно прикрепени и подвижни, годни за приготовление на храна или по-скоро студена кухня. Има и още едно помещение санитарен възел – тоалетна. Третото помещение е един склад, който склад е в очертанията на обект 1, но достъпа до този склад е от обект № 2. В този склад, който е в очертанията на обект 1 в стената има отвор, от рода на гише, шубер и от него може да се доставя по заявка храна в обект 1 и съответно за посетителите. Също в обект 2 могат да се приготвят и закуски.

 

АДВОКАТ Г.: Да разбирам ли че обект 2 е функционално свързан с обект 1, т.е. че осъществява част от функциите на кафе-аператива?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Р.: Има възможност студената кухня в обект 2 да се ползва и от ползвателите на обект 1.

 

ВЪПРОС НА СЪДА: Може ли да се премахне склада, без да се засяга целостта на обект 1?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Р.: Фактически складът в обект 2 не може да се махне без да се засегне конструкцията на обект 1.

През обект 2 се влиза в този склад, а той фактически се намира очертанията на обект 1.

 

АДВОКАТ Г.: Кафе-аператива като такъв, визирам обект 1, ако бъде премахнат обект 2, може ли да съществува и ще отговаря ли на санитарните изисквания?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Р.: Ако обект 1 е необходимо да ползва студената кухня според функционирането му, той би могъл да ползва студената кухня на обект 2 като доставката може да се осъществява през това гише, което се намира в склада. Имам предвид да се подава посудата от студената кухня към заведението, към кафе аператива, а дали отговаря на санитарните изисквания, не съм проверявала.

 

АДВОКАТ Г.: Нямам други въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице, като му ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 250 лева, платими от внесения депозит/л.108/.

 

АДВОКАТ Г.:  Моля да приключите събирането на доказателствата.

 

Съдът счита, че ответника следва да се  запознае с процесуалните действия извършени в днешното съдебно заседание и да му се предостави възможност в 7-дневен срок от уведомяването да изчерпи доказателствените си искания, като такава възможност следва да бъде предоставена и на жалбоподателя, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание за жалбоподателя, а за ответника от уведомяването, да изчерпят доказателствените си искания.

 

УКАЗВА на сраните, че ако такива не бъдат направените, в следващото съдебно заседание ще бъде приключено събирането на доказателствата и делото решено с оглед наличните.

 

УКАЗВА на страните, че ако бъдат направени доказателствени искания извън определения срок и това доведе до отлагане на делото на съответната страна на основание чл.92а от ГПК ще бъде наложена санкция в размерите по чл.91 от ГПК.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 17.02.2015 г.  от  10.00часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  12.32 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: