ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2014, 30.09.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На тридесети септември                       две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1020 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 11:51 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ Църковно настоятелство при храм „Рождество Богородично” Поморие, редовно уведомен, се явява адвокат М.Г., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКА Кмет на Община Поморие, редовно уведомен, се явява адвокат Г., с пълномощно по делото.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.Р..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

Не е постъпило заключение от вещото лице С.Р. по допуснатата съдебно-техническа експертиза.

 

АДВОКАТ Г.: Водихме разговори с Кмета на Община Поморие за доброволно уреждане на спора в аспекта да ни бъде издадено удостоверение за търпимост и съответно да оттеглим жалбата и в тази връзка не е изготвено заключението от вещото лице. Аз помолих г-жа Р. да не изготвя заключението, тъй като евентуално по друг начин ще се развиват отношенията между нас. Моля да се отложи делото, тъй като сме пред сключване на споразумение.

Водим допуснатия свидетел, който моля да бъде разпитан в днешното съдебно заседание.

 

АДВОКАТ Г.: Принципно не се противопоставям, но нямам такава информация.

 

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към разпит на водения от процесуалния представител на жалбоподателя свидетел, като снема самоличността му, както следва:

 

К.К.П. – 55 години, български гражданин, семеен, неосъждан. Предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК за даване на неверни свидетелски показания. Обещава да говори истината.

 

АДВОКАТ Г.: Наемател сте на църковното настоятелство. Знаете за кой обект става въпрос?

 

СВИДЕТЕЛЯТ П.: Наемател съм на част от двора на църковното настоятелство. Този павилион, който е сложен, е мой. Аз си плащам, имам договори от 15-20 години. Всеки договор е различен, както дойде – за една, за три, за пет години. Случвало се е с анекс да се подновява договорът. Павилионът е кафе-аперитив. Той като павилион е малка квадратура, но отпред площта е по-голяма. Има един шадраван. Някъде 150-200 кв.м. е общата площ.

 

АДВОКАТ Г.: Павилион, имате предвид закритата част, и масивна ли е тя?

 

СВИДЕТЕЛЯТ П.: Да, закритата част. Това е от така наречените тип маркизи. Тя е трайно задържана за земята, италианска е, правена е преди много години. Закрепена е на бетонна основа. Стените отвътре са с гипсокартон, отвън слагаме рекламни пана, а отгоре е с покрив. Покривът е от новите битуми или не знам точно как се казва.

 

Съдът ПРЕДЯВЯВА Анекс към договор за наем, находящ се на стр.10 от делото на свидетеля.

 

СВИДЕТЕЛЯТ П.: Мой е подписът, който е положен. Подписан е на същата дата. Тази година се отписвах от ДДС и съм го представил в данъчното.

 

АДВОКАТ Г.: Въз основа на него ли ви е удължено разрешението за поставяне? Имам предвид разрешението от 28.01.2008 г.

 

СВИДЕТЕЛЯТ П.: Да, имам разрешение от Община Поморие за поставяне. При заверяването на разрешението за поставяне №01/28.01.2008 г., презаверено на 24.04.2013 г., представих този анекс. Ако го нямах анекса, нямаше да ми го заверят.

 

АДВОКАТ ГЕОРИГЕВА: Нямам други въпроси.

 

АДВОКАТ Г.: Г-н П., вие казахте, че имотът, който ползвате, е масивен, така ли е?

 

СВИДЕТЕЛЯТ П.: Казах че е трайно закрепен.

 

АДВОКАТ Г.: А всъщност вие сте получили разрешение за поставяне на преместваем обект?

 

АДВОКАТ Г.: Относно характера на преценката, мисля че е от компетентността на допусната вече експертиза, госпожо съдия.

 

АДВОКАТ Г.: Кой изготвя тези документи като форма, които ги подписвате – договора за наем и анекса?

 

СВИДЕТЕЛЯТ П.: Юристи ги изготвят. Ползваме и общи юристи и те го одобряват. Един договор минава през църковното настоятелство, от там отива в Епархийския съвет в Сливен и от там се заверяват от владиката. Разглеждат се на Епархийски съвет. Сложно е да се работи с църквата. А що се отнася до анекса, решихме да го удължим за една година заедно с църковното настоятелство и не е заверен затова, защото не се вписва едногодишен и да не се харчат средства. Последният договор, който сключихме, е нотариално заверен и е вписан в съда от тази година.

 

АДВОКАТ Г.: Вие като подписвахте анекса, направи ли ви впечатление, че срокът на договора вече е изтекъл?

 

СВИДЕТЕЛЯТ П.: Аз съм забелязал, но има точка, че може да се продължи при съгласие на двете страни и въз основа на тази точка е удължен срокът на договора.

 

АДВОКАТ Г.: Не може да се удължава срок, който е изтекъл.

За тази презаверка, която е поставяне върху разрешението за поставяне, вие минахте ли същата процедура по получаване на подпис на архитект, както при първоначално издаване на разрешението за поставяне, или просто занесохте това разрешение и ви удължиха срока?

 

СВИДЕТЕЛЯТ П.: Занесох си анекса, занесох си и разрешението за строеж. Питах дали нещо друго е необходимо, казаха, че не е необходимо и ми удължиха срока.

 

АДВОКАТ Г.: Нямам повече въпроси.

 

АДВОКАТ Г.: Имам един уточняващ въпрос във връзка с въпросите на колегата. В началото на вашия разпит казахте, че ползвате обекта повече от десет години. Преставали ли сте да владеете обекта след изтичане на договора през 2007 г.? Продължихте ли да ползвате имота, съответно да заплащате наем за това до подписване на анекса?

 

СВИДЕТЕЛЯТ П.: Естествено, аз имам документи за това, че съм плащал. Внасям в църквата пари и те ми издават документи с печати с кръст.

 

АДВОКАТ Г.: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

Съдът ОСВОБОЖДАВА свидетеля, който напуска залата.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме доказателствени искания към момента.

 

Съдът, с оглед становището на страните за евентуално постигане на споразумение, както и от необходимостта от време на вещото лице за изготвяне на неговото заключение, счита че същото следва да бъде отложено, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 09.12.2014 г. от 11:20 часа, за която дата и час страните и вещото лице са редовно уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12:09 часа.

 

 

             СЕКРЕТАР:                                          СЪДИЯ: