ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2014, 01.07.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На първи юли                                         две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1020 по описа за 2014 година

На именното повикване в 09:24 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ Църковно настоятелство при Храм Рождество Богородично – Поморие, редовно призован, се явява адвокат М.Г., с пълномощно от днес.

 

За ОТВЕТНИКА кмет на община Поморие редовно уведомен, се явява адвокат Г., с пълномощно от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на Църковно настоятелство при Храм Рождество Богородично – Поморие против заповед № РД-16-282А/11.04.2014година на кмета на община Поморие, с която е наредено премахване на шест търговски преместваеми обекти, разположени в УПИ І, кв.1 по плана на гр.Поморие.

 

АДВОКАТ Г.: Поддържам жалбата. Моля да приемете приложените към нея писмени доказателства.

Относно приложената по делото административна преписка, оспорвам съдържанието на Акт за публична общинска собственост№ 4457/04.07.2008година, като такъв с невярно съдържание досежно отразяването, че община Поморие е собственик на 2325кв.м. в УПИ І, кв.1, гр.Поморие. Наред с това считам, че същия неотносим като доказателство по делото, тъй като основанието за издаването на акта е различно, а именно липса на надлежно издадено разрешение по чл.57 от ЗУТ.

Нямам доказателствени искания на този етап.

 

АДВОКАТ Г.: Оспорваме жалбата. Считаме, че издадената заповед на кмета на община Поморие не страда от твърдените в жалбата пороци, няма допуснати нарушения в административното производство по издаването и.

Относно оспореното доказателство в днешното съдебно заседание, заявявам, че ще се ползваме от него.

 Ние оспорваме истинността на приложените от жалбоподателя доказателства, а именно 4 броя договори за наем и анекс относно датата и тяхната достоверност.

Представям молба с доказателствени искания, а именно да бъдат допуснати свидетелски показания, предвид изясняване на обстоятелствата по извършената проверка при съставяне на акта. С молбата искаме и назначаване на съдебно-техническа експертиза за изясняване на спорния въпрос по делото - преместваеми ли са процесните  обекти, тъй като това обстоятелство беше въведено от жалбоподателя в неговата жалба.

Във връзка с удостоверяване на компетентността на служителите съставили констативния акт, представяме техните трудови договори, длъжностни характеристики, с оглед на установяване на факта, че са  лица по чл.223 от ЗУТ и имат право да съставят и констатират обстоятелствата отразени в констативния протокол.

Представените доказателства към молбата са по опис.

Свидетелите ще установяват обстоятелствата,  които се оспорват от жалбоподателя, в смисъл че при направената проверка не е имало данни за това чия собственост са обектите, а е бил известен единствено собственика на имота, поради което и като такъв той е отразен и като адресат на издадената заповед.

Оспорваме съдържанието на документите представени от жалбоподателя, тъй като не са представени в хода на административното  производство, въпреки че жалбоподателят е имал такава възможност.

 

АДВОКАТ Г.: Във връзка с приложените доказателства от ответника в днешното съдебно заседание, същите са неотносими към настоящото производство, тъй като както вече посочих основанието за издаване на процесната заповед е твърдението за липса на разрешение за поставяне на преместваеми обекти по чл.57 от ЗУТ и смятам, че единствено това е предмет на доказване в настоя производство. Всички останали обстоятелства и разпит на лицата извършили проверката и констатациите са недопустими да се  установяват с гласни доказателства и други такива.

Относно искането за съдебно-техническа експертиза, противопоставям се, тъй като по делото са приложени безспорни доказателства установяващи, че обектите от 2 до 6 са отразени както в Кадастралната карта на Поморие, така и в действащия ПУП. Това само по себе си е доказателство, че нямат характер на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ. Наред с това Кадастралната карта и ПУП-а са официални документи, които не могат да бъдат опровергавани от административния орган, включително и посредством съдебно-техническа експертиза, която не може да установи нещо различно. ПУП-а все пак е одобрен от община Поморие.

Ще се ползвам от оспорените документи. Те бяха  приложени като пълнеж към останалите, като удостоверяват търговската дейност на жалбоподателя. Това, че не са били приложени в хода на административното производство по никакъв начин не ограничава доверителя ми да ги представи, още повече същите са своевременно приложени  с жалбата до съда.

 

АДВОКАТ Г.: Моля да оставите без уважение искането, с което се оспорва нашето доказателствено искане за назначаване на съдебно-техническа експертиза, както и искането ни за разпит на свидетели, тъй като това са допустими средства в административното производство и са относими към предмета на делото. Още повече, че дали са преместваеми обекти е спорно, а от скицата която се издава от кадастъра няма как да стане ясно какъв е статута на обекта, тъй като се нанасят всички съществуващи обекти като очертания, а тяхното предназначение може да бъде установено и техния статут с експертиза в настоящия съдебен процес.

 

АДВОКАТ Г.:  Не оспорваме, че обектите предмет на заповедта по предназначение са търговски обекти, а оспорваме, че според начинът на изграждане, са преместваеми обекти. Оспорваме статута им.

Тези обекти са отразени в ПУП-а  и извлечение от него сме приложили, както и извлечение от кадастралната карта, където са отразени както масивни постройки.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ без уважение искането за откриване на производство по оспорване на Акт за публична общинска собственост №4457/04.07.2008 година, доколкото посредством него се установява право на собственост и е недопустимо в хода на административното производство да бъде извършена проверка относно неговата законосъобразност.

ОТКРИВА производство по чл.193 от ГПК за оспорване датата и достоверността на анекс от 15.04.2013година и 4 договори за наем- договор за наем от 01.05.2013година, договор за наем от 01.06.2013година, договор за наем от 03.05.2014година и договор за наем от 01.04.2014година.

На основание чл.193, ал.3 от ГПК УКАЗВА на жалбоподателя, че негова е доказателствената тежест, тъй като така оспорените документи не носят подписа на страната, която го оспорва, съответно те са представени от него.

 

ПРИЕМА представените с жалбата, административната преписка и в днешното съдебно заседание  писмени доказателства.

 

ДОПУСКА съдебно-техническа експертиза   вещото лице по която да отговори на въпроса: 

По какъв начин са изградени процесните обекти и възможно ли е да бъдат преместени в пространството без да губят своята индивидуалност, съответно могат ли да бъдат ползвани на друго място със същото или подобно предназначение на това което се ползват в момента и поставянето и премахването им изменя ли трайно субстанцията и ползването на земята.

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за допускане на въпрос така както е формулиран от ответника в молбата представена в днешното съдебно заседание, доколкото така  формулиран същия е правен и на него съдът следва да  отговори с крайния си съдебен акт.

 

ОПРЕДЕЛЯ депозит за допуснатата съдебно-техническа експертиза   в размер на 250 лева, вносими от ответника в 7- дневен срок от днешното съдебно заседание  по сметка на Административен съд- Бургас, в който срок следва да бъде представен като доказателство по делото и съответния платежен документ.

 

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице по допуснатата съдебно техническа експертиза Стефка Раканова, която да бъде уведомена след представяне на доказателство за внесения депозит.

 

ОСТАВЯ без уважение искането за допускане на свидетелски показания на лицата съставили констативните актове, като неоснователно, доколкото посочените обстоятелства, които ще се установяват с тях касае ползването на процесните обекти, както и лицата които ги ползват, а това са обстоятелства, които са неотносими към предмета на делото.

 

АДВОКАТ Г.: Във връзка с оспорването на договорите за наем и анекса, ще Ви моля да ни бъдат допуснати гласни доказателства в следващото съдебно заседание, относно установяване на датата на сключването им. Свидетелите ще ги искаме при режим на довеждане, като моля да ни бъде предоставена възможност в нарочна молба да посочим трите имена и какво точно ще установяваме със свидетелските показания.

На този етап нямам други доказателствени искания.

 

АДВОКАТ Г.: Моля да ни бъде дадена възможност, след представяне на молба от страна на жалбоподателя  за гласни доказателства, да се запознаем с нея, както и обстоятелствата, които ще се установяват и съответно да направим други доказателствени искания.

 

По така направеното искане за допускане на гласни доказателства от страна на жалбоподателя, съдът ще се произнесе след като бъдат посочени лицата, които искат да се разпитат и обстоятелствата, които ще се установяват със свидетелските показания, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА възможност на жалбоподателя в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание, с нарочна молба да посочи лицата, които искат да бъдат разпитани по делото и обстоятелствата, които ще се установяват със свидетелските показания, която молба следва да бъде с копие за насрещната страна.

 

ДАВА възможност на страните да ангажират допълнителни доказателства.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 30.09.2014 г.  от 11.30часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  09.46 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: