О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№ /14.06.2012 година, гр. Бургас,

 

Административен съд –  Бургас, в закрито заседание на четиринадесети юни, две хиляди и дванадесета година,  в състав:

 

СЪДИЯ: Веселин Енчев       

 разгледа докладваното от съдия Енчев адм. д. № 1020/2012 година.

 

Производството е образувано по две жалби от З. В. Н. от град Карнобат в качеството му на ЕТ “Зарко груп – З. Н.” – Карнобат с адрес на управление – град ***против два административни акта на кмета на община Карнобат.

С жалба вх. № 53-00-76/22.03.2012 година по описа на община Карнобат е оспорена заповед № РД – 759/23.11.2011 година, подписана от името на кмета на общината, с която, на основание чл.57а ал.3 от ЗУТ, е разпоредено търговецът да премахне преместваем обект от УПИ І кв. 20 по плана на град Карнобат, като е определен срок за доброволно изпълнение до 30.11.2011 година.

С жалба вх. № 2453/22.03.2012 година по описа на Административен съд – Бургас е оспорена заповед № РД – 146/09.03.2012 година, подписана от името на кмета на  общината, с която е изменена заповед № РД – 759/23.11.2011 година – в частта относно срока за доброволно изпълнение и относно датата, на която е насрочено принудителното премахване на обекта. За оспорването на тази заповед е заплатена дължимата държавна такса. Направено е и особено искане за спиране на изпълнението на заповедта.

С определение № 832/09.05.2012 година (лист 1), на жалбоподателя е указано да представи доказателство за заплатена държавна такса – за оспорването на заповед № РД – 759/23.11.2011 година, както и да внесе депозит 100 лева за допусната СТЕ с въпроси, поставено от съда (относно конструктивните особености на обекта, чието премахване е разпоредено).

На жалбоподателя е съобщено двукратно за указанията на съда – на 17.05.2012 година и на 30.05.2012 година – на телефон 056/840140, чрез счетоводителя С. К..

Към настоящия момент – и след изтичане на законоустановения срок – указанията не са изпълнени.

Неотстраняването на установената нередовност в жалбата против заповед № РД – 759/23.11.2011 година е пречка за разглеждане на оспорването по същество. Жалбата следва да се остави без разглеждане, а производството – в тази си част – да се прекрати.

По искането за спиране изпълнението на заповед № РД – 146/09.03.2012 година съдът приема следното.

Съгласно чл. 217, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗУТ, жалбите и протестите пред съда не спират изпълнението на заповеди по чл. 57а, ал. 3 от ЗУТ, като съдът може да спре изпълнението на тези административните актове.

Особеното в посочената хипотеза е, че не административният орган с разпореждане, а законодателят е допуснал предварителното изпълнение на заповедта, при презюмиране наличието на важни обществени интереси, които трябва да бъдат защитени.

В случаите, когато законът разпорежда предварително изпълнение на дадена категория административни актове, той презюмира наличието на една, повече или на всички предпоставки на чл. 60 от АПК. Липсват нормативно регламентирани критерии, чрез които да се преценява основателността на искането за спиране на изпълнението на акта, поради което за конкретния случай следва да се преценят евентуалните неблагоприятни последици, които биха възникнали за жалбоподателя от предварителното изпълнение. След като се предполага наличието на причини за предварително изпълнение на заповедта по специалния ЗУТ, в тежест на жалбоподателя остава задължението да обори това предположение, като докаже, че от предварителното изпълнение има възможност да претърпи значителна или трудно поправима вреда. Условие за спиране от съда на предварителното изпълнение на акта е на заложения в закона обществен интерес да се противопостави засягането на друг интерес с интензитет от порядъка на посочените в чл. 60 от АПК.

В искането си жалбоподателят сочи конкретни вреди, които би претърпял, като се основава на “експертна пазарна оценка” (лист 7-10 от присъединеното адм.д. № 679/2012 година). Тази “пазарна оценка”, обаче, не обвързва съда по никакъв начин. Тя е благоприятно за жалбоподателя твърдение на трето лице и подлежи на доказване, на отделно основание.

Именно за това с определение № 832/09.05.2012 година е допусната СТЕ – за установяване на фактите, поддържани от жалбоподателя. Доколкото той не е изпълнил вмененото му задължение да внесе възнаграждение за вещо лице и експертизата, допусната от съда, не е изготвена, не може да се установи причиняване на значителни или труднопоправими вреди за жалбоподателя, съпоставими и противопоставими на презюмирания обществен интерес.

Ето защо, съдът счита искането за спиране предварителното изпълнение на заповедта на заместник – кмета на общината  за недоказано и неоснователно.

Производството по оспорване на заповед № РД – 759/23.11.2011 година следва да се прекрати, искането за спиране изпълнението на заповед № РД – 146/09.03.2012 година – да се отхвърли, а оспорването да продължи единствено по отношение законосъобразността на заповед № РД – 146/09.03.2012 година.

С оглед на изложеното, съдът 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба от З. В. Н. от град Карнобат - в качеството му на ЕТ “Зарко груп – З. Н.” – Карнобат, вх. № 53-00-76/22.03.2012 година по описа на община Карнобат против заповед № РД – 759/23.11.2011 година на кмета на община Карнобат.

ПРЕКРАТЯВА адм. д. № 1020/2012 година, в тази му част.

 

ОТХВЪРЛЯ искането на З. В. Н. от град Карнобат - в качеството му на ЕТ “Зарко груп – З.Н.” – Карнобат,  за спиране предварителното изпълнение на обжалваната заповед № РД – 146/09.03.2012 година, подписана от името на кмета на Община Карнобат.

 

НАСРОЧВА разглеждането на оспорването на заповед № РД – 146/09.03.2012 година, подписана от името на кмета на Община Карнобат, за 23.10.2012 година от 13,15 часа.

 

Определението – в частта, в която жалбата е оставена без разглеждане и е отхвърлено искането за спиране - подлежи на обжалване с частна жалба до Върховен административен съд, в 7-дневен срок от съобщаването му.

 

 

 

 

СЪДИЯ: