Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

Номер 257            20  февруари 2018  година           град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, XIV - ти състав, в открито заседание на първи февруари, две хиляди и осемнадесета година, в състав:                                               

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: Галина Радикова

                                                        ЧЛЕНОВЕ: 1. Златина Бъчварова

                                                                           2. Атанаска Атанасова

 

Секретар Б. Ч.

Прокурор Тиха Стоянова

като разгледа докладваното от съдия Златина Бъчварова                              

касационно административно наказателно дело номер 101 по описа за 2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.63, ал.1 ЗАНН във връзка с чл. 208 и сл. АПК.

Образувано е по касационна жалба на С.С.М. *** против решение № 2033 от 18.12.2017 г., постановено по административно наказателно дело № 4675/2017 г. по описа на Районен съд-Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление/НП/ № 17-0769-003093/23.08.2017 г., издадено от началник група в сектор „Пътна полиция“ при ОД МВР-Бургас, с което на касатора са наложени следните административни наказания: „глоба“ в размер на 50.00/петдесет/ лева, на основание чл.183, ал.4, т.6 от Закона за движението по пътищата/ЗДвП/, за нарушение на чл.104а ЗДвП; „глоба“ в размер на 50.00/петдесет/ лева, на основание чл.183, ал.4, т.7, пр.1 ЗДвП, за нарушение на чл.137а, ал.1 ЗДвП; „глоба“ в размер на 20.00/двадесет/ лева, на основание чл.185 ЗДвП, за нарушение на чл.70, ал.3 ЗДвП и „глоба“ в размер на 50.00/петдесет/ лева и лишаване от право да управлява МПС за 1/един/ месец, на основание чл.175, ал.1, т.4 ЗДвП, за нарушение на чл.103 ЗДвП.

 Касаторът, редовно уведомен, не се представлява. В касационната жалба твърди, че решението на районния съд е неправилно, постановено в нарушение на закона. Иска да се отмени, както и потвърденото с него наказателно постановление. Не представя доказателства.

Ответникът по касационната жалба - началник група в сектор „Пътна полиция“ при ОД МВР-Бургас, редовно уведомен, не се явява, не се представлява и не е взел становище по касационната жалба.

 Представителят на Окръжна прокуратура - Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба, а решението на Районен съд -Бургас да бъде оставено в сила като правилно и законосъобразно.

Касационната жалба, подадена в срока по чл. 211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК, е процесуално допустима.

Разгледана по същество, в  пределите на касационната проверка по чл.218 АПК, Административен съд- Бургас, ХІV-ти състав, намира за неоснователна по следните съображения :

Районен съд - Бургас, с решение № 2033 от 18.12.2017 г., постановено по административно наказателно дело № 4675/2017 г. по описа на съда, е потвърдил наказателно постановление № 17-0769-003093/23.08.2017 г., издадено от началник група в сектор „Пътна полиция“ при ОД МВР - Бургас, с което на С.С.М. *** са наложени следните административни наказания: „глоба“ в размер на 50.00/петдесет/ лева, на основание чл.183, ал.4, т.6 ЗДвП, за нарушение на чл.104а ЗДвП; „глоба“ в размер на 50.00/петдесет/ лева, на основание чл.183, ал.4, т.7, пр.1 ЗДвП, за нарушение на чл.137а, ал.1 ЗДвП; „глоба“ в размер на 20.00/двадесет/ лева, на основание чл.185 ЗДвП, за нарушение на чл.70, ал.3 ЗДвП и „глоба“ в размер на 50.00/петдесет/ лева и лишаване от право да управлява МПС за 1/един/ месец, на основание чл.175, ал.1, т.4 ЗДвП, за нарушение на чл.103 ЗДвП.

За да постанови оспореното решение районният съд е приел, че в административнонаказателното производство не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. Приел е за установено по несъмнен начин от събраните писмени и гласни доказателства, че административните нарушения, описани в АУАН и в НП, са извършени от С.М., за което правилно са му наложени административните наказания, установени в разпоредбите на чл.183, ал.4, т.6 ЗДвП, чл.183, ал.4, т.7, пр.1 ЗДвП, чл.185 ЗДвП и чл.175, ал.1, т.4 ЗДвП.

Основните възражения на касатора са, че са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила при издаване на НП, че липсват доказателства от контролния орган да е подаден ясен, отчетлив, разбираем, небудещ съмнение сигнал във вмененото задължение  за спиране по реда на чл.170, ал.3 ЗДвП.

Обжалваното решение е валидно, допустимо и правилно.

При съставяне на АУАН и НП не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. Нарушенията и обстоятелствата, при които са извършени, са описани по ясен и подробен начин в АУАН и в НП, така че става ясно за какво точно е ангажирана административнонаказателната отговорност на касатора. Същите са правилно квалифицирани от административнонаказващия орган като четири отделни административни нарушения на чл.104а ЗДвП, чл.137а, ал.1 ЗДвП, чл.70, ал.3 ЗДвП и чл.103 ЗДвП, съответно, описани отделно в т.1, 2, 3 и 4 от НП. Правилен е изводът на районния съд, че от събраните писмени и гласни доказателства се установява по несъмнен начин, че С.С.М. е извършил всяко едно от тях, за което са му наложени съответните административни наказания, предвидени в чл.183, ал.4, т.6 ЗДвП, чл.183, ал.4, т.7, пр.1 ЗДвП, чл.185 ЗДвП и чл.175, ал.1, т.4 ЗДвП.

Неоснователно е възражението на касатора, че липсват доказателства контролният орган да му е подал ясен сигнал за спиране, който да е възприет от него. Актосъставителят е категоричен, че сигналът е бил подаден със стоп палка от колегата му и М., който в този момент е управлявал МПС в лявата пътна лента, със сигурност го е възприел като предназначен за него, тъй като автомобилите, които са се движили зад неговия били на няколко метра отстояние.   

С оглед изложеното, като е потвърдил издаденото наказателно постановление, районният съд е постановил правилно решение, което следва да се остави в сила.

Не се установиха касационни основания за неговата отмяна.

Воден от горното и на основание чл.221, ал.2 АПК,  Административен съд - Бургас, ХIV -ти  състав,

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 2033 от 18.12.2017 г., постановено по административно наказателно дело № 4675/2017 г. по описа на Районен съд-Бургас.

Решението е окончателно.

                           

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

  

 

 

                                                                       ЧЛЕНОВЕ:     1.                                         

 

                                               2.