Р Е Ш Е Н И Е

 

        123                                          01.02.2016г.                                      гр. Бургас

 

   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Бургаският административен съд двадесети състав, в публично заседание на двадесет и шести януари две хиляди и седемнадесета година, в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХР. ХРИСТОВ

                                              

при секретаря И.Л., като разгледа докладваното от съдия Хр. Христов административно дело № 101 по описа за 2017 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

        

Производството е по реда на чл.145 и сл. от АПК, във връзка с  чл.27 от Закона за общинската собственост /ЗОбС/.

Образувано е по жалба от „ЕКО КЛИМА 11“ ЕООД, ЕИК ****, представлявано от Г.И. – управител и С.М.М., ЕГН **********, чрез адв. Г.Г.К. – БАК, с адрес на адвокатската кантора: гр.Бургас, ул.“Хан Аспарух“ № 57, против Заповед № 3746/27.12.2016г. на кмета на община Бургас, в частта относно размера на определеното с нея обезщетение за отчуждения им имот - ПИ с идентификатор  ****, целият с площ 8874 кв.м. по КККР на гр.Бургас: на „ЕКО КЛИМА 11“ ЕООД, собственик на ½ идеални части, равняващи се на 4437.50/8875 кв.м. – обезщетение в размер на 73 884.37 лева и на  С.М.М., собственик на ½ идеални части, равняващи се на 4437.50/8875 кв.м. – обезщетение в размер на 73 884.38 лева.

С жалбата се иска отмяна на оспорения административен акт в оспорената му част и увеличаване размера на дължимото обезщетение, съобразно реалната пазарна цена. Претендира се за присъждане на съдебно – деловодните разноски и адвокатски хонорар.

В съдебно заседание жалбоподателят „ЕКО КЛИМА 11“ ЕООД се представлява от адвокат Г.К., който поддържа жалбата на основание изложените в нея съображения.

Жалбоподателката С.М.М. също се представлява от адвокат Г.К., който поддържа жалбата на основание изложените в нея съображения.

Процесуалният представител на жалбоподателите представя по делото списък на съдебните разноски с искане да бъдат присъдени в полза на неговите доверители.

         Ответникът по делото Кметът на община Бургас се представлява от юрисконсулт З.Х., който оспорва жалбата като неоснователна и недоказана.

         Съдът, като взе предвид разпоредбата на чл.168 от АПК и  прецени събраните по делото доказателства, ведно с доводите  и изразените становища прие за установено следното:

Видно от представените в административната преписка доказателства се установява, че с влязла в сила Заповед № 929/21.11.2002г. на кмета на община Бургас е одобрен Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП – ПУР/, за разширение на Гробищен парк – Бургас, в обхвата на който попадат земеделски земи, собственост на физически и юридически лица в местностите „Келева нива“ и  „Муската“, по действащата Карта на възстановената собственост /КВС/ на землище Бургас. Заповедта на кмета е издадена на основание  Решение на Общински съвет гр.Бургас № 24 от 16.05.2001г., Заповед № 516/11.06.2001г. на кмета на община Бургас и  Решение на Общинския съвет, взето с протокол № 40/13.11.2002г.

С Решение № 317 от 28 април 2006г. Министерският съвет на Република България е разрешил проектирането и изграждането на обект „Разширение на гробищен парк – гр.Бургас“, с което се засягат общо 271.825 дка земеделска земя в т.ч. 234.374 дка от III категория и 37.451 дка Х категория – собственост на физически лица, в землището на Бургас, местността „Муската”. С Решение № КЗЗ-3 от 17 май 2006г. Комисията за земеделски земи при Министерството на земеделието и горите е променила предназначението на земеделска земя, с площ от 271 825 кв.м., от III и Х категория – собственост на физически лица, в землището на Бургас, местността „Муската” за изграждане на обект: „Разширение на гробищен парк – гр.Бургас“, в землището на Бургас, местността „Муската”.

Определяне на равностойното парично обезщетение на отчуждения недвижим имот е възложено от Община Бургас на оценител, член на Камарата на независимите оценители в България, с възлагателно писмо от 30.09.2016 година към рамков договор с рег.№ 70-00-3765/5/27.07.2016г., което следва да бъде съобразено с разпоредбата на чл.22, ал.5 от ЗОбС, във връзка с §1, т.1 и 2 ДР от ЗОбС. С Оценителски доклад № 1683-ПИ-ЗЗ изготвен от независимия оценител И.К., предаден на Община Бургас на 03.10.2016г., е определено равностойно парично обезщетение, съобразено с цитираните разпоредби, за отчуждения недвижим имот - ПИ с идентификатор  ****, целият с площ 8875 кв.м. по КККР на гр.Бургас е в размер на 147 769 лв.

 На основание изготвена оценка била издадена Заповед № 3746/27.12.2016г. на кмета на община Бургас, която е оспорена в настоящото съдебно производство, частта й относно размера на определеното с нея обезщетение за отчуждения им имот – на „ЕКО КЛИМА 11“ ЕООД, собственик на ½ идеални части, равняващи се на 4437.50/8875 кв.м. – обезщетение в размер на 73 884.37 лева и на  С.М.М., собственик на ½ идеални части, равняващи се на 4437.50/8875 кв.м. – обезщетение в размер на 73 884.38 лева.

По делото е назначена и изготвена съдебно – оценителска експертиза, от заключението, на която се установява, че размерът на „равностойното парично обезщетение“ /пазарната оценка/ на отчуждения недвижим имот - ПИ с идентификатор  ****, целият с площ 8875 кв.м. по КККР на гр.Бургас е в размер на 256 281.12 лв.

При така установената фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи:

Жалбата е процесуално допустима, като подадена в срока по чл.149, ал.1 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество същата се явява основателна поради следните съображения:

Обжалваната заповед е издадена от компетентен орган – кмета на община Бургас, съгласно правомощията му по чл.25, ал.2 от ЗОбС, при спазване на административно производствените правила и в предписаната от закона форма, съдържаща всички необходими реквизити.

По отношение на оспорването размера на определеното обезщетение от жалбоподателите, съдът намира, че същото е основателно предвид следното:

Редът за изготвяне на оценката за размера на равностойното парично обезщетение е определен с разпоредбите на ЗОбС. Равностойното парично обезщетение е цената на имотите, предвидени за отчуждаване, определена по реда на ЗОбС /§1, т.1 ДР от ЗОбС/ и следва да се определи съобразно конкретното им предназначение, което са имали преди влизането в сила, съответно преди одобряването на подробния устройствен план по чл.21, ал.1 от ЗОбС и въз основа на пазарните цени на имоти със сходни характеристики, намиращи се в близост до отчуждавания имот/ по арг. от чл.22, ал.5 от ЗОбС/. А пазарни цени на имоти със сходни характеристики, съобразно легалното определение, посочено в §1, т.2 ДР от ЗОбС, са осреднените цени от всички сделки с имоти, намиращи се в близост до отчуждавания имот, които имат еднакво конкретно или преобладаващо предназначение, притежават еднакъв характер на застрояване със същите или близки показатели на устройство и застрояване и/или установен начин на трайно ползване с отчуждавания имот, за: покупко-продажба, замяна, учредяване на вещни права или прехвърляне на собственост срещу задължение за строителство, ипотека, продажбите чрез търг от държавни и частни съдебни изпълнители, държавните институции и общините, както и други възмездни сделки между физически и/или юридически лица, по които поне една от страните е търговец, сключени в рамките на 12 месеца преди датата на възлагане на оценката и вписани в службата по вписванията по местонахождението на имота. Ако в рамките на 12 месеца преди датата на възлагане на оценката в службата по вписванията по местонахождението на имота са вписани повече от двадесет сделки, при определяне на пазарната цена се вземат предвид последните вписани двадесет сделки.

Съгласно оценителският доклад, приложен в административната преписка и послужил като основание за издаване на процесната заповед равностойното парично обезщетение, определено съобразно с цитираните по- горе разпоредби, за отчуждения недвижим имот - ПИ с идентификатор  ****, целият с площ 8875 кв.м. по КККР на гр.Бургас е 147 769 лв. Същевременно според заключението на вещото лице по изготвената съдебно-оценителска експертиза размерът на „равностойното парично обезщетение“ /пазарната оценка/ на отчуждения недвижим имот е в размер на 256 281.12 лв.

Разликата в двете оценки се дължи на това, че при изготвяне на съдебно-оценителска експертиза вещото лице е изключило от списъка на сделките, въз основа на чиито осреднени цени е определено „равностойното парично обезщетение“ /пазарната оценка/ на отчуждения недвижим имот, две от тях, които са фигурирали в списъка на изготвилия оценителски доклад № 1683-ПИ-ЗЗ независим оценител И.К.. Това са двете молби за вписване на законна ипотека от „ЕКО КЛИМА 11“ ЕООД за обезпечаване на вземане съгласно нот. акт № 91, том III, рег.№ 8869, дело № 407/11.08.2016г. и вземането по нот. акт № 63, том I, рег.№ 919, дело № 58/22.01.2016г. Вместо тях към списъка са добавени други две сделки, отговарящи на изискванията на §1, т.2 ДР от ЗОбС.

Съгласно чл.167 от ЗЗД договорът за ипотека се сключва с нотариален акт. В конкретния случай договорът за ипотека по отношение на имотите предмет на сделката е сключен с нот. акт № 91, том III, рег.№ 8869, дело № 407/11.08.2016г. и нот. акт № 63, том I, рег.№ 919, дело № 58/22.01.2016г. Оценителят изготвил оценителския доклад № 1683-ПИ-ЗЗ неправилно и неоснователно е включил в списъка на имотите, въз основа на чиито осреднени цени е определено „равностойното парично обезщетение“ /пазарната оценка/ на отчуждения недвижим имот, двете молби за вписване на законна ипотека от „ЕКО КЛИМА 11“ ЕООД за обезпечаване на вземане, което е възникнало именно по силата на посочените нотариални актове. Сделките сключени с двата нотариални акта са включени в списъка имотите, въз основа, на които е определена пазарната оценка на процесния имот, както от изготвилия оценката в административното производство, така и от назначеното по делото вещо лице и в този смисъл включването в списъка и на молбите за вписване на ипотеката,  учредена с посочените нотариални актове, се явява незаконосъобразно.

Съдът намира, че включените допълнително две сделки под № 19 и № 20 в списъка на тези, въз основа на чиито осреднени цени е определено „равностойното парично обезщетение“ /пазарната оценка/ на отчуждения недвижим имот е законосъобразно, тъй като имотите, предмет на сделките по своите характеристики отговарят на изискванията на  §1, т.2 ДР от ЗОбС.

Този факт не се оспорва и от ответника, като се има предвид, че същият се позовава на оценителския доклад № 1683-ПИ-ЗЗ, в който са включени имоти с подобни характеристики, находящи се в местностите „Курт тепе“ и „Чардак Тарла“ - под № 6, № 11, № 13, № 14, и № 16 в списъка на имотите в оценителския доклад.

С оглед изложеното, съдът приема и кредитира изцяло заключението на вещото лице по изготвената съдебно – оценителска експертиза, поради което  обезщетението за отчуждения имот - ПИ с идентификатор  ****, целият с площ 8875 кв.м. по КККР на гр.Бургас следва да се определи съобразно определеното с него  „равностойното парично обезщетение“ /пазарната оценка/ на отчуждения недвижим имот.

При този изход на делото и на основание чл.143, ал.1 от АПК, съдът намира за основателно искането на процесуалния представител на жалбоподателите за присъждане на направените разноски за внесена държавна такса в размер на 60.00 лева, внесен депозит за възнаграждение на вещо лице в размер на 300.00 лева и изплатено възнаграждение на адвокат в размер на 600.00 лева.

Водим от горното и на основание чл.172, ал.2 от АПК, Бургаският административен съд, двадесети състав

 

Р Е Ш И :

 

ИЗМЕНЯ Заповед № 3746/27.12.2016г. на кмета на община Бургас, в частта относно размера на определеното с нея обезщетение за отчуждения им имот - ПИ с идентификатор  ****, целият с площ 8875 кв.м. по КККР на гр.Бургас: на „ЕКО КЛИМА 11“ ЕООД, собственик на ½ идеални части, равняващи се на 4437.50/8875 кв.м. – обезщетение в размер на 73 884.37 лева и на  С.М.М., собственик на ½ идеални части, равняващи се на 4437.50/8875 кв.м. – обезщетение в размер на 73 884.38 лева., като ОПРЕДЕЛЯ обезщетение за отчуждения имот както следва:  – на „ЕКО КЛИМА 11“ ЕООД, собственик на ½ идеални части, равняващи се на 4437.50/8875 кв.м. – обезщетение в размер на 128 140.56 /сто двадесет и осем хиляди  сто и четиридесет лв. и 56ст./ и на  С.М.М., собственик на ½ идеални части, равняващи се на 4437.50/8875 кв.м. – обезщетение в размер на 128 140.56 /сто двадесет и осем хиляди сто и четиридесет лв. и 56ст./ лева.

ОСЪЖДА Община Бургас да заплати на „ЕКО КЛИМА 11“ ЕООД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул.”Фердинандова” № 20, ет.2, представлявано от Г.И. разноски в размер на 500 /петстотин/ лева.

ОСЪЖДА Община Бургас да заплати на С.М.М., ЕГН **********, с адрес: ***, ж.к”Меден рудник” **** разноски в размер на 460 /четиристотин и шестдесет/ лева.

Решението е окончателно.

 

 

СЪДИЯ: