ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 26.01.                                                                        град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,          ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  двадесет и шести  януари                     две хиляди и седемнадесета  година

В публично заседание в следния състав:

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 101  по описа за 2017 година

На именното повикване в 10:30 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ЕКО КЛИМА 11“ЕООД представлявано от Г.И. – управител, редовно и своевременно призован, не се явява. За него се явява адв.Г.К., надлежно упълномощен, с представено по делото пълномощно.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.М.М. редовно и своевременно призован, не се явява,  представлява се от  адв.Г.К., надлежно упълномощен, с представено по делото пълномощно.

          ОТВЕТНИКЪТ КМЕТЪТ НА ОБЩИНА БУРГАС, редовно и своевременно призован, не се явява,  изпраща за представител  ю.к.З.Х., редовно упълномощен, с представено пълномощно по делото в днешното съдебно заседание.

Явява се вещото лице Т.Д.Ч.

         

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:    

          АДВ.К.: Да се даде ход на делото.

          Ю.К.ХРИСТОВ: Да се даде ход на делото.

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО  И ГО ДОКЛАДВА

На основание чл.145, ал.3 от ГПК,  във връзка с  чл.144 от АПК съдът, извърши доклад по делото, както следва:

Образувано е по жалба от „Еко клима 11“ ЕООД, ЕИК 102205791, представлявано от Г.И. И. – управител и С.М.М., ЕГН **********, чрез адв. Г.Г.К. – БАК, с адрес на адвокатската кантора: гр.Бургас, ул.“Хан Аспарух“ № *, против Заповед № 3746/27.12.2016г. на кмета на община Бургас, в частта й относно размера на определеното с нея обезщетение за отчуждения им имот – на „Еко клима 11“ ЕООД, собственик на ½ идеални части, равняващи се на 4437.50/8875 кв.м. – обезщетение в размер на 73 884.37 лева и на  С.М.М., собственик на ½ идеални части, равняващи се на 4437.50/8875 кв.м. – обезщетение в размер на 73 884.38 лева.

С жалбата се иска отмяна на административен акт в оспорената му част и увеличаване размера на дължимото обезщетение, съобразно реалната пазарна цена.

Съдът посочва, че в тежест на адманистративния орган е да докаже наличието на фактически и правни основания за издаване на оспорваната заповед, а задължение на оспорващия е да докаже наличието на някои от основанията предвидени в чл.146 от АПК.

Съдът  дава възможност на страните  да изложат становищата си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че ако претендират разноски следва да представят списък на същите  най- късно до приключване на делото пред настоящата съдебна инстанция.

АДВ.К.-Поддържам жалбата, нямам възражение по доклада.

Ю.К.Х.- Оспорвам жалбата, представили ли сме цялата преписка, за момента нямаме други доказателства.

Съдът  ДОКЛАДВА, че по делото е представено заключението  по възложената съдебно - оценителска експертиза, депозирано с вх.№580/23.01.2017 г., от инж.Т.Ч., с един ден в повече от срока установен чл.27, ал.3 от ЗОбС.

СТРАНИТЕ- Не възразяваме да бъде изслушано вещото лице, изготвило оценителската експертиза.

 

Съдът пристъпи към снемане самоличността на вещото лице:

Т.Д.Ч.- 69 години, българка, български гражданин, неосъждана, висше образование, без родство и особени отношения със страните.

Предупредена  за наказателната отговорност по чл.291 от НК.

Обещава да даде заключение по знания и съвест.

Вещо лице Ч.: – Представила съм заключение, което поддържам, но предварително искам да дам пояснения по заключението. В периода от 01.10.2015 година до 30.09.2016 година в землището на град Бургас има вписани тридесет и пет сделки, от тях пет броя се отнасят до сделки в урбанизирана територия, четири броя са за лозе и една сделка има за  нива с отстъпено право за складова база по изготвен ПУП,  т.е тези десет  сделки не могат да служат за еталон на оценявания имот. От останалите двадесет и пет броя сделки съм записала в таблицата за средна цена двадесет сделки по реда на вписването  от 30.09.2016 година назад, като в този период  съм изключила две молби за вписване на законна ипотека, така както в забележка съм отразила на стр.№ 6 от заключението, тъй като тези  две молби за вписване представляват обезпечение по дълг за покупко-продажба на  поземлени имоти, които нотариални актове са отчетени вече веднъж в таблицата. По нотариален акт записан по т.6 от таблицата  със страни, които са жалбоподателите по делото, те изповядват сделка на 11.08.2016 година и същия ден внасят молба в Службата по вписвания за вписване на законна ипотека, вписана на следващия ден 12.08.2016г. Същото се отнася и за натариален акт, записан под №17 от таблицата. Сделката е изповядана на 22.01.2016г., за същата сделка молбата е внесена  за вписване в Службата по вписвания на 09.02.2016г.. Изключила съм тези две молби, тъй като се касаят за отчетени сделки. Освен тези две молби, извън тези двадесет сделки остават още три  сделки, които са извън процесния този период. Всички документи, нотариални актове, постановления и молби 35 на брой са по делото и затова изрично не съм приложила  тези нотариални  актове към експертизата си.

АДВ.К. - Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

ВЪПРОС НА Ю.К.Х.– С изложеното вещото лице отговори на почти всички мои допълнителни въпроси, които имах намерение да задам. Имам към него следния въпрос: От разширения списък на независимия оценител на община Бургас са изключени два имота, №6 и №23, защо са изключени тези сделки.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ч.- Това са двете молби за вписване на законната ипотека, за които вече казах.

ВЪПРОС НА Ю.К.Х. - Може ли да кажете колко са общо сделките за периода.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ч. - Сделките са тридесет и пет,  като двадесет и пет, включително тези две молби касаят ниви. Вписването на законната ипотека се дублира.

Ю.К.Х.- Нямам други въпроси. Оспорвам заключението, считам че същото не е обосновано и моля за допускане извършването на  повторна екеспертиза от друго вещо лице, което да отговори на  въпросите. Считам, че тази експертиза не отговаря на  изискванията на ЗОС, тъй като не са взети предвид вписаните  ипотеки, изключени са двете сделки за  ипотеките. Аз считам,че трябва да бъдат включени.

АДВ.К. – Считам, че заключението  е вярно и обосновано. Що се касае за два нотариални акт, касят обезпечаване на вече извършени сделки, параграф 1 от ЗОС е различен от ЗДС, там изрично е казано как да се извърши оценката, такава разпоредба в ЗОС липсва. Параграф 1-ви не прави разграничение  между ипотека и сделка, касае се за определен лимит на сделки с пазарни аналози. Считам, че възражението  е неоснователно и моля да се остави без уважение и да се приеме заключението. На практика ще се окаже, че в сумираните двадесет сделки, част от тях ще бъдат дублирани, защота са  касае за едни и същи  страни, в случая жалбоподателите.

Съдът след изслушване на вещото лице и изразените от страните по делото становища чрез техните процесуални представители

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото заключението  на вещото лице Т.Ч.,  като й определя възнаграждение в размер на 300.00/триста/ лв, които да се изплатят от внесения по делото депозит.

 

 По отношение на направеното от процесуалния представител на  ответната страна искане за извършването на повторна експертиза от друго вещо лице съдът намира, че е неоснователно предвид  следното: Въпросите на които посочи, че би следвало да отговори повторната експертиза  са коментирани и обсъждани в заключението  на съдебно - оценителската експертиза. Освен това в днешното съдебно заседание бяха дадени допълнително отговори и разяснения от вещото лице по делото, с които същото отговори на  поставените по време на съдебното заседание въпроси от страна на процесуалния представител на ответника. Предвид изложеното съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ УВАЖАВА искането на процесуалния представител  на ответната страна за повторна експертиза по делото с назначаване на друго вещо лице.

 

АДВ.К.- Нямам други доказателствени искания.

Ю.К.ХРИСТОВ - Нямам други доказателствени искания.

Съдът намира,че делото е изяснено от фактическа страна, поради  което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на делото по същество.

АДВ.К.-  Моля да  уважите подадената жалба  в частта, посочена  ката незаконосъобразна, като определите цена съобразно цената, посочена в  заключението на вещото лице. Моля за присъждане на съдебно-деловодни разноски по делото. Представям списък с разноските.

Ю.К.Х. -Моля да оставите без уважение жалбата на „Еко Клима 11“ ЕООД и С.М.М. срещу Заповед №3746 от 27.12.2016 година на кмета на Община Бургас като неоснователна и недоказана. Моля да не се възприема експертизата, назначена по делото, тъй като същата не отговаря на изисканията на чл.22,ал.3 и ал.5 от ЗОС. Моля да се вземе предвид изготвената от независимия оценител, в рамките на   отчуждителното производство.

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  11:02 часа

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: