РЕШЕНИЕ

 

                    1077                                дата  20 юни 2014 г.                       град Бургас

 

                                                            В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас,    ХV-ти състав,

в публично заседание на 05 юни 2014 год.,  в следния състав:

 

                                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

                                                                                     ЧЛЕНОВЕ:   1. ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                                                                              2.ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

Секретар: Г.Ф.

Прокурор: Тиха Стоянова

 

разгледа докладваното от съдия СТОЙЧЕВА

КНАХ дело № 101 по описа за 2014 год. и за да се произнесе

взе предвид следните обстоятелства:

 

 

Производството е по реда на чл.208 и сл. от АПК, във вр. с чл.63 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на Инспекция по труда – Сливен против Решение № 449/18.11.2013г., постановено по НАХД № 912/2013г. на Районен съд – Несебър, с което съдът е изменил наказателно постановление № 20-000013/23.09.2013 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда”, с което, на основание чл. 414, ал.3 от Кодекса на труда, на „Вера 27“ ЕООД, с.Рудник, е наложена имуществена санкция в размер на 3 000 лева за нарушение по чл. 62, ал. 1 от Кодекса на труда, като съдът е намалил до 1500лв. размера на санкцията. Касаторът счита, че съдът неправилно е намалил размера на санкцията, като посочва, че при извършената проверка са били открити и други нарушения, поради което не са били налице основания за намаляване размера на санкцията.

Касационна жалба е подадена и от санкционираното дружество „Вера 27“ ЕООД, което оспорва постановения съдебен акт като неправилен с искане за неговата отмяна, посочва, че нарушението е било отстранено веднага след извършената проверка, а наказващият орган не е извършил необходимата проверка да прецени дали деянието съставлява маловажен случай на нарушение.

В съдебно заседание касаторът „Вера 27“ ЕООД се представлява от пълномощник, който поддържа жалбата на сочените в нея основания.

Касаторът Инспекция по труда – Сливен не изпраща представител.

Прокурорът от Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за неоснователност и на двете касационни жалби.

Жалбите и на двамата касатори са процесуално допустими за разглеждане, но по същество са неоснователни, тъй като при извършената касационна проверка в обхвата на чл.218 от АПК не се констатираха отменителни основания за постановения съдебен акт.

Правнозначимият факт свързан с престиране на работна сила от работник, с когото работодателят „Вера 27“ ЕООД не е сключил трудов договор в писмена форма към момента на извършване на проверката от контролните органи, е безспорно установен по делото и в този смисъл отговорността на работодателя е законосъобразно ангажирана. Касаторът Инспекция по труда – Сливен възразява против намаления размер на имуществената санкция, което възражение настоящият съдебен състав намира за неоснователно. Доводите на тази страна, че са били открити и други нарушения в хода на проверката, не могат да обосноват извод за завишаване размера на санкцията за процесното нарушение, т.к. ако са били налични и други нарушения контролният орган има право да санкционира и за тях, а не да завишава размера на санкцията за едно от тях и по този начин да „компенсира“ и за другите нарушения. Касаторът „Вера 27“ ЕООД възразява, че нарушението е било отстранено веднага, което според него обуславя приложението на института на маловажния случай. Оплакването е също неоснователно с оглед ограничителната норма на чл.415в, ал.2 от КТ, която регламентира изключенията от маловажния случай за нарушенията по КТ, едно измежду които е и процесното нарушение по чл.62, ал.1 от КТ, поради което за конкретния случай е неприложима хипотезата на маловажен случай на нарушение. Постановеният съдебен акт е правилен, като с оглед конкретните данни, съдът правилно е изменил размера на наложената имуществена санкция до предвидения от закона минимум.

Касационните жалби са неоснователни и поради липса на отменителни основания за касиране на съдебния акт, той следва да се остави в сила. Така мотивиран и на основание чл.221, ал.2 от АПК, Бургаският административен съд, ХV-ти състав,

 

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ в сила Решение № 449/18.11.2013г., постановено по НАХД № 912/2013г. на Районен съд – Несебър.

 

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                        ЧЛЕНОВЕ: