Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер              05.07.2012г.             град Бургас

 

Административен съд – гр.Бургас, петнадесети състав, на седми юни две хиляди и дванадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Станимир Христов

 Членове: 1. Павлина Стойчева

                   2. Чавдар Димитров

 

при секретаря Г.Ф. и прокурор Галина Колева като разгледа докладваното от съдия Димитров касационно наказателно административен характер дело номер 101 по описа за 2012 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл.63, ал.1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

 

Образувано е по касационна жалба на Ж.Ч.К., ЕГН **********,*** против Решение №2709/20.12.2011г., постановено по НАХД №4045/2011г. на Районен съд - Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление №22-0000632/13.10.2011г. на началник на областен отдел „КД-ДАИ” – гр.Бургас, с което за нарушение на чл.15, §7, буква „а”, т. i) от Регламент (ЕИО) №3821/85 на Съвета от 20 декември 1985г. относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт във връзка с изречение последно от същата буква и във връзка с чл.78, ал.1, т.2 от Закона за автомобилните превози на жалбоподателя е наложено административно наказание глоба в размер на 1500 лева. От касационната инстанция се иска да отмени оспорваното решение и да отмени наказателното постановление. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл.348, ал.1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон и съществено нарушение на съдопроизводствените правила. В подкрепа на твърденията не са посочени нови доказателства. В съдебно заседание не се явява и не се представлява.

Ответникът по касация – началник на областен отдел „КД-ДАИ” – гр.Бургас, редовно уведомен, не се явява и не се представлява, ангажира писмено становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр.Бургас дава заключение за неоснователност на оспорването.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

Производството пред Районен съд – гр.Бургас е образувано по жалба на Ж.Ч.К. против наказателно постановление №22-0000632/13.10.2011г. на началник на областен отдел „КД-ДАИ” – гр.Бургас, с което за нарушение на чл.15, §7, буква „а”, т. i) от Регламент (ЕИО) №3821/85 във връзка с изречение последно от същата буква и във връзка с чл.78, ал.1, т.2 от ЗАП на жалбоподателя е наложено административно наказание глоба в размер на 1500 лева. За да потвърди процесното наказателно постановление, първоинстанционният съд е приел, че АУАН и НП са издадени от компетентни органи, съдържат всички изискуеми от ЗАНН реквизити, като описаното нарушение и обстоятелствата, при които то е извършено се потвърждават от събраните в хода на административното производство доказателства, а впоследствие и от събраните от районния съд гласни доказателства. В случая не са налице формални предпоставки за отмяна на обжалваното НП, тъй като при реализиране на административнонаказателната отговорност на жалбоподателя не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, водещи до порочност на административнонаказателното производство против него.

При постановяването на решението не са допуснати съществени процесуални нарушения, съдът е възприел фактическата обстановка и въз основа на събраните доказателства е формирал вътрешното си убеждение.

 

Решението на Районен съд – Бургас е правилно и следва да се остави в сила.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно. В настоящия случай наведените в касационната жалба доводи са неоснователни.

Настоящата инстанция намира, че съдебното решение не страда от посочените пороци и е съобразено с материалния закон и процесуалните правила. При постановяването му, съдът е изследвал фактическата обстановка и е описал същата в мотивната част на оспореното решение. Изложените от решаващия съд съображения относно възможността за ангажиране на административнонаказателната отговорност на жалбоподателя се споделят и от настоящия касационен състав. Обсъдени са събраните по делото доказателства.

Касационната инстанция е сезирана с жалба, абсолютно идентична с тази, която е започнало производството пред районния съд.

Както правилно е установила първата инстанция не се доказва твърдяното от касатора нарушение на правото му на защита. Видно от съставения АУАН с бланков №126206/ 18.08.2011г. К. не е направил възражения по акта. Отделно от това същият е упражнил правото си на защита в пълен размер както пред районния съд, така и пред тази инстанция.

Видно от процесното наказателно постановление, същото е издадено от началник на областен отдел „КД-ДАИ” – гр.Бургас, а не от началник на областен отдел „КД-ДАИ” – гр.Видин.

Относно възражението за представено удостоверение за дейности, тази инстанция напълно възприема изложените мотиви на районния съд, поради което не счита за необходимо да преповтаря същите.

Не става ясно в какво точно се състоят абсолютно неотстранимите пороци при съставянето на АУАН и при издаването на НП, поради липса на конкретизация им от касатора и тъй като съдът не установи такива, счита оплакването за неоснователно.

Относно размерът на наложеното наказание санкцията е във фиксиран размер, поради което същата не подлежи на индивидуализация нито от наказващия орган, нито от съда.

Ирелевантно за настоящия спор е обстоятелството, че К. не е имал други нарушения като шофьор на МПС.

 

Предвид изложените мотиви касационната инстанция намира решението на районния съд за валидно, допустимо и правилно, поради което същото следва да се остави в сила.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл.221, ал.2 от АПК във връзка  с чл.63, ал.1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд – гр. Бургас, ХV състав

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение №2709/20.12.2011г., постановено по НАХД №4045/2011г. на Районен съд - Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление №22-0000632/ 13.10.2011г. на началник на областен отдел „КД-ДАИ” – гр.Бургас, с което за нарушение на чл.15, §7, буква „а”, т. i) от Регламент (ЕИО) №3821/85 във връзка с изречение последно от същата буква и във връзка с чл.78, ал.1, т.2 от Закона за автомобилните превози  на Ж.Ч.К., ЕГН **********,*** е наложено административно наказание глоба в размер на 1500 лева.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                              

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

                                                                                                                 2.