О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер                 18.02.2010г.                 град Бургас

 

Административен съд – гр.Бургас, седми състав, на осемнадесети февруари две хиляди и десета година в закрито заседание в следния състав:

 

Председател: Таня Евтимова

 

при секретаря…………………………………………………………………………………….

и прокурора………………………………………………………………………………………

като разгледа докладваното от съдия Евтимова административно дело номер 101 по описа за 2010 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Производството е образувано по жалба на Д.П.Ц. ***, в която са изложени подробни фактически доводи относно правото на собственост върху недвижим имот, находящ се в *** и отразяването му в кадастралната карта на града. С определение, произнесено в закрито съдебно заседание оспорването е обездвижено и Ц. е задължен да уточни обжалвания административен акт, петитума на жалбата и да посочи фактите, които обосноват правния му интерес от търсената защита. В законоустановения срок нередовността на жалбата не е отстранена, което съставлява основание за оставянето й без разглеждане. За пълнота на мотивите е необходимо да се отбележи, че съобразно представените от СГКК – гр.Бургас писмени доказателства, заповед № РД-18-36/29.04.2009г., с която е одобрена кадастралната карта на гр.Поморие е обнародвана в ДВ, бр.38/22.05.2009г. и правото на Ц. да я оспори е преклудирано с изтичане на визирания в чл.49, ал.2 от ЗКИР 30-дневен срок.

Предвид гореизложеното, Бургаски административен съд, седми състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.П.Ц. ***.

ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 101/2010г. по описа на Административен съд– гр.Бургас.

Определението подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните

 

 

 

 

                                                                                              СЪДИЯ:………………………..