Р Е Ш Е Н И Е

 

  Номер 1334      Година 19.11.2010    Град  Бургас

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, Х състав, на двадесет и шести октомври две хиляди и десета година в публично заседание, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Даниела Драгнева

 

Секретар С.А.

Прокурор  

като разгледа докладваното от съдия Драгнева, административен характер дело номер 101 по описа за 2007 година и за да се произнесе взе в предвид следното:

 

Производството е образувано по повод жалба от „Ира-Комерсиал-М-5” АД, гр.*** против заповед № 21/22.02.2007г. на началника на РДНСК гр.Бургас. Със заповедта е спряно изпълнението на всички видове строителни и монтажни работи на строеж: „Преустройство и частична надстройка на съществуваща сграда в обслужваща сграда с магазин за промишлени стоки, заведение за бързо хранене, аптека, кабинети за индивидуална лекарска практика и офиси” находящ се в гр.Бургас, ул.Гаров площад № 12, УПИ ХІІ-2376, кв.16 по плана на ЦГЧ гр.Бургас, разпоредено е прекъсване на захранването на строежа с ел.енергия и на водоподаването и е забранен достъпа до строежа. В жалбата се прави искане за отмяна на заповедта, като незаконосъобразна. В съдебно заседание, поддържа жалбата, авгажира доказателства и моли да бъде постановено решение с което да се отмени оспорената заповед.

Ответникът по жалбата – РДНСК Югоизточен район, Сектор Бургас, редовно уведомен, чрез процесуалния си представител оспорва жалбата и моли да бъде отхвърлена като неоснователна.

Заинтересуваните страни З.Д.Б. ***, М.Г.Щ. ***, Д.О.В. ***, С.Г. *** и Фондация „Павел и Анка Хаджипетрови” гр.***, редовно уведомени, не изразяват становище по жалбата.

Окръжна прокуратура гр.Бургас, редовно уведомена, не изразява становище по жалбата.

Административен съд Бургас, намира, че жалбата е процесуално допустима като подадена в срока по чл.215, ал.1 от ЗУТ от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество е неоснователна.

С Констативен акт № 16/31.01.2007г., съставен от служители при РДНСК гр.Бургас, въз основа на извършена проверка на строеж “Преустройство и частична надстройка на съществуваща сграда в обслужваща сграда с магазин за промишлени стоки, заведение за бързо хранене, аптека, кабинети за индивидуална лекарска практика и офиси” находяща се в , УПИ ХІІ-2376, кв.16 по плана на ЦГЧ гр.Бургас е установено, че имота и строежа са собственост на „Ира-Комерсиал-М-5” АД, гр.Бургас, което дружество е и възложител и строител. Представени са одобрени проекти, които са съгласувани с НИПК и разрешение за строеж № 205П/03.12.2004г.. Като установени нарушения е посочено, че се извършват СМР по одобрени инвестиционни проекти и разрешение за строеж, които са обжалвани по реда на чл.216 от ЗУТ и е образувано ахд № 1221/2006г. по описа на БОС.

Със заповед № 21/22.02.2007г. на началника на РДНСК гр.Бургас е спряно изпълнението на всички видове строителни и монтажни работи на строеж: „Преустройство и частична надстройка на съществуваща сграда в обслужваща сграда с магазин за промишлени стоки, заведение за бързо хранене, аптека, кабинети за индивидуална лекарска практика и офиси” находящ се в гр.Бургас, ул.Гаров площад № 12, УПИ ХІІ-2376, кв.16 по плана на ЦГЧ гр.Бургас, разпоредено е прекъсване на захранването на строежа с ел.енергия и на водоподаването и е забранен достъпа до строежа. В мотивите към заповедта е посочено, че е налице строеж извършен в нарушение на разпоредбата на чл.148, ал.1 от ЗУТ и същия попада в хипотезата на чл.224, ал.1, т.1 от ЗУТ. Заповедта е обжалвана в срока по чл.215, ал.1 от ЗУТ. В сезиращата съда жалба се излагат твърдения за незаконосъобразност на издадената заповед, тъй като макар и формално да са налице основанията за нейното издаване, образуваното съдебно производство по обжалване на разрешението за строеж е недопустимо.

При така изложените фактически данни, които се подкрепят от приложените по делото писмени доказателства, съдът достигна до следните правни изводи:

Съобразно разпоредбата на чл.168, ал.1 от АПК, съдът преценява законосъобразността на оспорения административен акт на всички основания по чл.146 от АПК.

Настоящия състав счита, че заповед № 21/22.02.2007г. на началника на РДНСК гр.Бургас е издадена от компетентен орган, с оглед на разпоредбата на чл.222, ал.1, т.1 от ЗУТ и в съответствие с предоставените му със заповед № РД-13-040/30.01.2006г. на Началника на ДНСК правомощия, при спазване на установената писмена форма, в съответствие с процесуалните и  материалноправните разпоредби на закона.

Преди издаване на заповедта е изпълнена процедурата предвидена в чл.224, ал.2 от ЗУТ и е съставен констативен акт, срещу който не са постъпили писмени възражения.

Заповедта е мотивирана, тъй като в нея са описани фактически и правни основания за издаването и. Посочена, като основание за спиране на строителството и забрана достъпа и ползването на строежа е нормата на чл.224, ал.1, т.1 от ЗУТ, която предвижда, че се спира изпълнението и се забранява достъпа до строеж или част от строеж, който се извършва без одобрени инвестиционни проекти и/или без влязло в сила разрешение за строеж. За да приеме, че строежа се извършва без влязло в сила разрешение за строеж органа е посочил, че в  Бургаски окръжен съд е образуваното адм. дело № 1221/2006 г.   по жалба на З.Д.Б. и Г.П.П. против мълчалив отказ на началника на РДНСК гр.Бургас по подадената от тях жалба срещу разрешение за строеж № 205П/03.12.2004г..

Съгласно чл.216 ал.4, във връзка с чл.216 ал.1 т.2 от ЗУТ подадените жалби спират изпълнението на издаденото строително разрешение. Дали подадената жалба е допустима или не, съответно основателна или не е въпрос от компетентността на съда и административния орган не разполага с правомощия да извърши такава преценка. Ето защо, след като е образувано съдебно производство по обжалване на издаденото разрешение за строеж, по силата на посочената законова норма е спряно неговото изпълнение и оспорената заповед е издадена при наличието на материалноправните предпоставки на чл.224, ал.1, т.1 от ЗУТ.

Законосъобразността на даден административен акт се преценява към момента на издаването му, затова и обжалваната заповед следва да бъде оставено в сила. Обстоятелството, че производството по адм.дело № 1221/2006г. по описа на БОС е приключило с влязло в сила определение, с което подадената жалба е оставена без разглеждане, като просрочена, дава право на жалбоподателя да поискат вдигането на забраната, тъй като тя е с временен характер - до отпадане на пречките, след което строителните работи могат да бъдат възобновени, но не би могло да обоснове, незаконосъобразност на процесната заповед.

С оглед на изложеното жалбата на „Ира-Комерсиал-М-5” АД, гр.Бургас, се явява неоснователна, поради което и на основание чл.172, ал.2 от АПК следва да бъде отхвърлена.

Съгласно чл.215, ал.7 от ЗУТ настоящото решение е окончателно и не подлежи на обжалване.

Мотивиран от горното и на основание чл.172 ал.2 от АПК, АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, десети състав

 

 

Р Е Ш И :

 

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Ира-Комерсиал-М-5” АД, гр.***  против заповед № 21/22.02.2007г. на началника на РДНСК гр.Бургас.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

СЪДИЯ: