ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2010, 26.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и шести октомври                                   две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 101 по описа за 2007 година

 

На именното повикване в 10:20 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Ира Комерсиал-М-5” АД, редовно призован, се явява изпълнителният директор К.С.В. и адвокат Т., с пълномощно по делото.

 

ЗА ОТВЕТНИКА РДНСК – Югоизточен район, Сектор Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт С., с пълномощно от днес.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА  З.Д.Б., редовно призована, не се явява и представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА  М.Г.Щ., редовно призована, не се явява и представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА  Д.О.В., редовно призована, не се явява и представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА С.Г.М., редовно призована, не се явява и представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА  Фондация „П. и А.Х., редовно призована, не изпраща представител.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

АДВОКАТ Т.: Представям Решение № 10540/09.09.2010 година по административно дело № 945/2010 година на Върховен административен съд, с което е обезсилено решението, постановено по административно дело № 1221/2006 година на Окръжен съд - Бургас, заради което дело бе спряно настоящото дело, при условията на перюдициалност.

Други доказателства няма да соча и нямам искания по доказателствата.

 

ЮРИСКОНСУЛТ С.: Оспорвам жалбата като неоснователна.

Доказателства няма да сочим.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ Т.: Уважаема госпожо административен съдия, моля да уважите изцяло подадената жалбата от доверителя ми срещу Заповед № 21/22.02.2007 година на Началника на РДНСК като незаконосъобразна поради нарушения на материалния закон и несъответствие  с целта на закона. Видно е, че понастоящем основанието за издаване на такава заповед е отпаднало. Доказано е и с влязлото в сила и представено в днешно съдебно заседание решение на Върховен администрартивен съд, с което е прогласена недопустимостта на обжалването на заинтересованите лица против строително разрешение № 205-П/03.12.2004 година на Главния архитект на Община Бургас. Аз считам, че и изначално е липсвало основание да бъде издадена такава заповед за спиране на строителството, той като, както винаги сме твърдели, въпросното обжалване на строителното разрешение е било недопустимо и като просрочено такова. Началникът на РДНСК е следвало да съобрази това обстоятелство, а не да издава заповед за спиране на строително-монтажните работи. Не може лице, което счита, че има право да обжалва строително разрешение, две или три години от издаване на такова, да инициира такова производство. Понастоящем не можем да търсим отговорност от лицата инициирали това производство. В този смисъл моля да отмените процесната заповедта като незаконосъобразна.

 

ЮРИСКОНСУЛТ С.: Моля да оставите заповедта на Началника на РДНСК в сила, като освен по мотиви посочени в нея и поради съображението, че така разграничените производство по чл. 216 от ЗУТ и за спиране на строеж са две различни производства. Считам, че като различни производства могат да бъдат провеждани самостоятелно на основанията и предпоставките, залегнали в ЗУТ. Моля да оставите в сила заповедта на Началника на РДНСК.

 

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ ДИРЕКТОР В.: Поддържам казаното от адвоката. Няма какво да добавя.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:35 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: