О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

№846                             16.05.2016 година                                            гр.Бургас

 

 

Административен съд Бургас                                                                                         VІІ състав

на шестнадесети май                                                        две хиляди и шестнадесета година

В закрито заседание в следния състав:

       Председател:…Румен Йосифов

Секретар: Сийка Хардалова,

като разгледа докладваното от съдия Румен Йосифов,

административно дело № 1019 по описа за 2016 година, за да се произнесе взе пред вид следното:

 

 

Производството по делото е образувано по постъпила жалба вх.№ 1012-01-112/05.05.2016г. на С.И.И., ЕГН-**********,***, против решение изх.№ 1012-02-67#1/19.04.2016г. на директора на Териториалното поделение на Националния осигурителен институт гр.Бургас, с което е оставено в сила разпореждане изх.№ 2113-02-402#7 от 29.01.2016г. на ръководителя на „Пенсионно осигуряване“ при ТП на НОИ-Бургас.

По делото наред с обжалвания акт и преписката по издаването му, е постъпило заявление вх. № 1012-02-112#1/11.05.2016г. с която жалбоподателят лично е заявил, че оттегля подадената жалба.

Като взе предвид горното и като съобрази закона, настоящия съдебен състав намира така депозираното заявление за допустимо и основателно по следните съображения:

Заявлението, с което e формулирано оттегляне на оспорването е подадено лично от жалбоподателя, поради което е процесуално допустимо. Съгласно  чл.155, ал.1 от АПК, при всяко положение на делото оспорващият може да оттегли оспорването или да се откаже от него изцяло или отчасти, като съгласно ал.3 на същия текст, оттеглянето и отказът от оспорването извън съдебно заседание се прави с писмена молба. В настоящия случай, оттеглянето е направено извън съдебното заседание с нарочна писмена молба от жалбоподателя и разгледано по същество е основателно.

В текста на чл.159, т.8 от АПК е указано, че жалбата или протестът се оставя без разглеждане, а ако е образувано съдебно производство, то се прекратява, когато оспорването бъде оттеглено или бъде извършен отказ от него. Във връзка с това, сезиращата съда жалба на С.И.И. следва да се остави без разглеждане, а производството по делото да се прекрати.

Мотивиран от горното и на основание чл.159, т.8 от АПК Административен съд Бургас, VІІ-ти състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на С.И.И., ЕГН-**********,***, против решение изх.№ 1012-02-67#1/19.04.2016г. на директора на Териториалното поделение на Националния осигурителен институт гр.Бургас, с което е оставено в сила разпореждане изх.№ 2113-02-402#7 от 29.01.2016г. на ръководителя на „Пенсионно осигуряване“ при ТП на НОИ-Бургас.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1019/2016г. по описа на Административен съд Бургас.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

СЪДИЯ: