ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2014, 14.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На четиринадесети октомври                две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1019 по описа за 2014година

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  „Либра 4”ООД, редовно уведомен, се явява адвокат Т., с пълномощно по делото /л.65/.

 

За ОТВЕТНИКА главен експерт в отдел „Местни данъци и такси” при Община Несебър, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Н.-Б., с пълномощно от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛИ са изисканите от ответника доказателства с писмо  входящ №5648/23.07.2014година от началник на отдел "Местни данъци и такси" при Община Несебър, а именно декларация по чл.17 от ЗМДТ с вх.№05-0843/31.05.2000година на „Либра 4” ООД.

 

АДВОКАТ Т.:  Г-жо председател искам да отбележа, че тази декларация е входирана един ден след указания от Вас срок. Не възразявам да се приеме тази декларация, като становище по нея сме изразили в предходното съдебно заседание. Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Н.-Б.: Уважаемо г-жо председател, моля да бъдат приети представените по делото доказателства. Няма да соча други. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателство по делото представената с молба вх.№5648/23.07.2014година от началник на отдел "Местни данъци и такси" при Община Несебър, декларация по чл.17 от ЗМДТ с вх.№05-0843/31.05.2000година на „Либра 4” ООД.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ Т.:  Поддържам казаното в предходното съдебно заседание, като искам само да отбележа, че по специалния ДОПК, също се въвеждат ограничения за предявяване на ревизионните актов по време на процедурата по несъстоятелност. Това е регламентирано в чл.125 от ДОПК, който отново препраща в сроковете по ТЗ, които са пропуснати и за които съм направил съответна обосновка в пледоарията по същество в  заседанието на 01.07.2014година.

Представям и моля да приемете договор с моята доверителка- синдика на дружеството по несъстоятелност, като и присъдите  направените разноски по делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Н.-Б.: Уважаема г-жо председател, на първо място оспорвам жалбата като недопустима, като съображенията ми за това са следните:

Актът за установяване на задължения по декларация е получен от представител на дружеството „Либра 4”ООД на 16.12.2013година и предвид, това че законът урежда 14-дневен срок от получаването му за обжалване, то до 30.12.2013година би следвало да постъпи жалба за обжалване по административен ред. Тази жалба е постъпила в срок. Съгласно разпоредбите на чл.156 от ДОПК решаващият орган, в случая  началника на „МДТ”  би следвало да се произнесе в 60 дневен срок от получаване на жалбата, като същия е следвало да се произнесе до 28.02.2014година. Началникът обаче не се е произнесъл в този срок, като след изтичането на този срок това се счита за мълчаливо потвърждение на акта, поради което за дружеството е налице възможност съгласно чл.156, ал.5 от ДОПК, да подаде в 30-дневен срок от изтичането на срока за произнасяне жалба пред Административния съд. Срокът за входиране на тази жалба изтича на 30.03.2014година. Жалбата пред Административен съд-Бургас, видно от копието от пощенския плик е входирана на 08.04.2014година, тоест след изтичане на този срок.

В случай, че не приемете основанията за недопустимост на жалбата, моля да потвърдите издадения АУЗД като правилен и законосъобразен.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  10.10 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: