ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2014, 01.07.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На първи юли                                         две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1019 по описа за 2014 година

На именното повикване в 10:55 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  Либра 4”ООД, редовно уведомен, се явява адвокат Т., с пълномощно от днес.

 

За ОТВЕТНИКА главен експерт в отдел „Местни данъци и такси” при Община Несебър, редовно уведомен, представител не се явява.

 

АДВОКАТ Т.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на „Либра 4” ЕООД /в несъстоятелност/  против  акт за установяване на задължения по декларация №1222/05.12.2013година издаден от главен експерт в отдел „Местни данъци и такси” при Община Несебър.

 

АДВОКАТ Т.: Поддържам жалбата от името на моя доверител. Моля Ви да приемете доказателствените ни искания във връзка със статута на дружеството. Безспорен факт е, че предмет на настоящото производство е оспорване предявено и разгледано от съда по несъстоятелност. В тази връзка представям молба от Агенцията за държавни вземания от 22.04.2009година, която е праводател на Националната агенция по приходите. Представям и Решение №63/03.11.2011година по търговско дело № 27/2011 година на  Окръжен съд гр.Враца, заедно с това представям и публичната информация от търговския регистър за статута на дружеството. Във всичките тези намиращи се в административната преписка и представени от мен доказателства се определя публичното вземане в размер 44 275,71лева, от които главница 32 379,25 лева и лихви 11 896.46 лева, които суми включват и акта за установяване на задължението по декларация, както са определени в този акт №1222/05.12.2013година главница 2340.00лева за данък недвижими имоти и 1 069,91лева лихви за просрочие или общо в 3 409,91лева. Казвам това за да съпоставя цифрите с акта за установяване на задължения по декларация.

Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането им.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата,  административната преписка  и  представените в днешното съдебно заседание доказателства.

 

ПРИЕМА за сведение представената извадка от търговския регистър относно  актуалното състояние на дружеството-жалбоподател.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ Т.: Налице е акт за установяване на задължения по декларация  №1222/05.12.2013година, потвърден от при условията на чл.156, ал.4 от ДОПК и оспорван в настоящото производство. От името на моя доверител, моля да отмените като незаконосъобразен и недопустим обжалвания акт по изнесете в жалбата и събраните в производството основания и искания. От всичките тях е видно, че вземането по акта е предмет на друго производство, по друго дело за несъстоятелност на длъжник, разгледан от съда по несъстоятелност и не прието на посочените в решението основания. То е възникнало преди  възникването на производството по  несъстоятелността и съгласно чл.685 и чл.688, ал.1 от ТЗ след изтичане на посочените срокове и конкретно в последното предложение два месеца. Срок на вземането възникнало до датата на откриване на производство по несъстоятелността, не може да се предявява. Важният и единствен извод е, че за това вземане предмет на настоящото производство по оспорването му съществува друг ред регламентиран в ТЗ. В този смисъл няма друга възможност, освен принудителното изпълнение, като за принудително изпълнение освен универсалното, което е производството за несъстоятелност е съответно  реда регламентиран в чл.722 от ТЗ. Искам само да добавя, че това ограничение и предявяване на ревизионен акт по време на процедурата по обявяване на несъстоятелност съществува и в чл.125 от ДОПК, който препраща в сроковете към чл.685 и чл.688, ал. 1 от ТЗ. Това са основанията, поради които Ви моля да отмените обжалвания акт.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  11.05 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: