ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 30.05.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На тридесети май                                             две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1018 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10:10 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „ГП 2311“ ООД, редовно призован, не изпраща законен представител, за него се явява представител по пълномощие адвокат А., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

Ответникът - ректор на Университет „Проф.д-р Асен Златаров“, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт И., надлежно упълномощена, представя доказателство за упълномощаване.

Заинтересованата страна Консорциум „Паркинги и гаражи Проф.Якимов №1“ Бургас, редовно призован, се представлява от адвокат Х., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

Заинтересованата страна „Парк Про“ ЕООД, редовно призована, не изпраща представител

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на пълномощниците на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Производството е образувано по жалба против заповед № РД-107/03.04.2017г. на ректора на Университет „Проф.д-р Асен Златаров“ Бургас, с която е открита процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, съставляващ част от недвижим имот – публична държавна собственост, а именно паркинг - открит и закрит, с 200 паркоместа, асфалтиран, снабден с ток и вода, находящ се поземлен имот с идентификатор 07079.602.485 по КККР на гр.Бургас, бул.“Проф.Якимов“ №1.

 

АДВОКАТ А. – Поддържам жалбата изцяло на основанията посочени в нея, като представям и моля да приемете като доказателства по делото оферта за извършване на дейностите, подробно описани в т.5.3 в заповедта, от която е видно, че те възлизат на цена, близо 8 пъти по-ниска от размера на гаранционния депозит.

Също така представям и моля да приемете две последващи заповеди на ректора за провеждане на сходни търгове, от които е видно, че и в двата случая университета се задоволява с депозит за участие в размер на едномесечен наем.

Представям доказателствата с препис за административния орган.

Тази оферта е изготвена за моя доверител, най-вероятно от търговското дружество, което я е изготвило за него. Тази оферта цели да докаже, че е прекомерен депозита на гаранцията. В т.5.3 подробно са описани дейностите, за които се внася депозит в размер на 37 000 лв. Дружеството изготвило офертата, разполага с нужната техника за такъв вид дейности и извършва такъв вид дейности.

Нямам други доказателствени искания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И. – Моля да отхвърлите жалбата.

Относно представените доказателства искам да заявя, че фирмата „Грийннтех 7“ ЕООД е понастоящем наемател на процесния паркинг. Въпреки, че договора за наем е изтекъл, дружеството „Грийннтех 7“ ЕООД отказва да освободи паркинга, и в момента се провежда процедура по чл.70 за принудително изземване на паркинга. Принудителното изземване на паркинга е по заповед на областния управител и ще се извърши на 05.06.2017г. Тази заповед се намира на интернет страницата на областна управа и съдът може да направите справка там. По този повод смятам, че тази оферта не дава никаква реална представа за тези инвестиции, които университета очаква да се извършат от паркинга, а по-скоро следващите две заповеди - № РД-143/28.04.2017г. и № РД-158/19.05.2017г. на ректора, касаещи се за отдаване под наем на два обекта, които в момента се експлоатират и които не се нуждаят от допълнителни инвестиции. Причината за обявяването на двата търга е, че сроковете на договорите са изтекли. В заповед №107/03.04.2017г. са изброени специфични изисквания към участниците в търга и се очаква те да имат финансов потенциал да извършат ремонти в паркинга. На това основание моля да не приемате представените в днешното съдебно заседание доказателства.

Няма да представям доказателства.

АДВОКАТ Х. – Жалбата е неоснователна.

Моля да не кредитирате тази оферта, представена в днешното съдебно заседание, с оглед казаното от процесуалния представител на университета, тъй като явно същото лице изготвило офертата е заинтересовано лице.

Нямам доказателствени искания.

РЕПЛИКА на адвокат А. – Считам за илеревантно отношенията между „Грийннтех 7“ ЕООД и университета, тъй като те не са относими към настоящия спор.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателства, съгласно опис на л.75-76, 94 и 95от делото, както и писмените доказателства представени от ответника със заявление на ректора на университета изх.№ 1828/21.04.2017г., а именно: заповед № РД-18/20.01.2017г., протокол от 14.02.2017г. на комисия назначена със заповед №18/20.1.2017г., оценка за пазарната месечна наемна цена рег.№ 264/20.01.2017г., заповед № 107/3.04.2017г., заповед № 108/03.04.2017г., определение № 534/27.03.2017г. на АСБ, заповед № РД-107-А/03.04.2017г., обявление за търг във в.Монитор от 05.04.2017г., протокол за поставяне на заповеди № РД-107/03.04.2017т. и № РД-108/03.04.2017г. на инф.табло на университет „Проф. д-р А.Златаров“, обявление за търг във в. Монитор от 05.04.2017г., извадка от електронния сайт на Университет „Проф.д-р Асен Златаров“, АДС № 3386/14.10.1998г., допълнение към АДС № 3386/14.10.1998г., заявление за участие в търг, проект за договор за наем, декларация за оглед, 3 бр.декларации за участник в търг с тайно наддаване открит със заповед № РД-107/2017г., предложение за цена, декларация за липса на финансови задължения, декларация за липса на съдебни спорове, декларация за приемане на проект за договор за наем, вносна бележка за тръжна документация от 04.18.2017г., ръкописно написана бележка за депозит по търга, ръкописно написана бележка за закупени документи и заповед № РД-226/19.10.2015г.

ПРИЕМА представените в днешното съдебно заседание от процесуалния представител на жалбоподателя писмени доказателства, съгласно молба, която ги придружава.

 

С оглед становището на страните и поради липса на други доказателствени искания на осн. чл.149, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

АДВОКАТ А. – Моля да отмените процесната заповед като незаконосъобразна.

По безспорен начин се доказа, че при провеждане на търг, съобразявайки заповедта, по очевиден начин ще се наруши принципа заложен в чл. 14, ал.2 от Закона за държавната собственост, а именно тя да бъде управлявана с грижата на добрия стопанин. Необосновано високият депозит за участие в търга, както и необоснованата гаранция за изпълнение на инвестиционното намерение биха свели до минимум евентуалните участници в търга, тъй като съотношението между евентуално достигнатата в търга наемна цена и заплащането на сумите по депозита и гаранцията е твърде високо. В тази връзка на търга ще се явяват прекалено малък брой кандидати, което от своя страна ще доведе до накърняване на обществения интерес чрез ощетяване приходите на учебното заведение.

Моля също така да укажете на административния орган, при провеждане на последваща тръжна процедура, да съобрази мотивите на съдебното решение.

Във връзка с произнасянето си по същество представям писмено становище, с препис за административния орган.

ЮРИСКОНСУЛТ И. – Уважаема госпожо съдия, моля да отхвърлите жалбата с рег. №1775/18.04.2017г. подадена от „ГП 2311“ ООД. Поддържам всички доводи изложени в заявлението от 21.04.2017г.

Фактът, че освен „ГП 2311“ ООД тръжна документация са закупили още двама потенциални участника, сочи, че не са налице доводите, които изтъкна адвокат А..

По тази причина моля да отхвърлите тяхната жалба и да ни бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение по реда на чл. 78, ал.8 от ГПК.

АДВОКАТ Х. – Моля да отхвърлите жалбата. Същата е неоснователна.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.28 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: