ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

        № 938                                      дата 06 юни 2014 год.                          гр.Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас, ІХ- ти състав,

в закрито заседание на 06 юни 2014 год.,

в следния състав:

 

                                                                               Съдия: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

 

Секретар: …………………………..

Прокурор:…………………………..

 

разгледа адм. дело № 1018  по описа за 2014 год.

и за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Съдът е сезиран с жалба, подадена от „Либра 4“ ООД (в несъстоятелност), със седалище гр.*** против Акт за установяване на задължение по декларация № МДТ-1095/02.12.2013г. издаден от главен експерт в отдел „Местни данъци и реклама” при община Несебър, с искане за неговата отмяна.

Жалбата е процесуално недопустима за разглеждане, като подадена против влязъл в сила административен акт.

Данните от административната преписка сочат, че за издадения АУЗД жалбоподателят е уведомен чрез изпращане на писмо с обратна разписка, съдържащо акта и съпроводително към него писмо, получено на дата 09.12.2013г. от упълномощено лице Е.В.Т., с вписано в разписката пълномощно № 1562/2011г. (л.10). За задължителното оспорване по административен ред жалбата до горестоящия орган началник на отдел „МДТ“ при община Несебър е подадена по пощата с обратна разписка на дата 27.12.2013г. в 20,32 часа, видно от разписка № 011894/PS100002C5HOI (л.19) и е получена от горестоящия административния орган на дата 30.12.2013г., като същият не се е произнесъл по жалбата, поради което жалбоподателят счита, че актът е бил мълчаливо потвърден.

Горните правнозначими факти, свързани с датата на връчване на АУЗД на неговия адресат и датата на подаване на жалбата до горестоящия административен орган не са спорни по делото и те се описват по същия начин в началната обстоятелствена част на жалбата до съда.

След като административният акт е връчен на адресата на 09.12.2013г. крайният срок за неговото обжалване е 23.12.2014г., понеделник, работен ден, когато изтича 14-дневния срок по чл.107, ал.4 от ДОПК, във връзка с чл.4, ал.1 от ЗМДТ.  Жалбата до горестоящия орган е подадена на дата 27.12.2013г., поради което следва, че към тази дата административният акт вече е бил влязъл в сила, горестоящият орган не е дължал произнасяне по него и в случая не е налице хипотеза на мълчаливо потвърден акт.

Предмет по настоящото дело е контролът за законосъобразност на акта за установяване на задължение по декларация, който, след като е влязъл в сила с изтичане на срока да неговото обжалване, настоящото съдебно производство е вече лишено от предмет.

На основание горните мотиви жалбата следва да се остави без разглеждане, а производството по делото – да се прекрати, поради което и на основание чл.159, т.1 от АПК, Бургаският административен съд, ІХ-ти състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на от „Либра 4“ ООД (в несъстоятелност), със седалище *** против Акт за установяване на задължение по декларация № МДТ-1095/02.12.2013г. издаден от главен експерт в отдел „Местни данъци и реклама” при община Несебър.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1018/2014г. по описа на Административен съд – Бургас.

 

Определението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                                              СЪДИЯ: