О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

882

 

гр. Бургас, 29. 05. 2014г.

 

Административен съд – гр. Бургас, ХІІ-ти състав, в закрито заседание на двадесет и девети май през две хиляди и четиринадесета година, в следния състав:

Председател: Любомир Луканов

като разгледа докладваното от съдия Луканов административно дело № 1017 по описа за 2014 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е образувано по жалба от В.П.В. против мълчалив отказ на началника на РДНСК-Югоизточен район – гр. Бургас.

Жалбоподателят иска да бъде отменен мълчаливия отказ на началника на РДНСК и да бъде задължен да се произнесе по нейна молба от 25.03.2014г. С разпореждане № 773/13.05.2014г., съдът е дал указания на жалбоподателя, в изпълнение на които, с молба от 27.05.2014г. са изложени твърдения, че компетентния орган не е съобразил влязлото в сила съдебно решение и не е предприел необходите действия по премахването на незаконното строителство (преустройство) в обекта, както и да бъде възстановено фактическото положение, съгласно разрешението за строеж № 5 от 31.03.2003г.

Съдът, след като прецени представените с жалбата писмени доказателства и като взе предвид предмета на оспорване, очертан от жалбоподателя, намира подадената жалба за процесуално недопустима, поради следните съображения:

С влязло в сила съдебно решение от 14.11.2013г., постановено по адм. дело № 2480/2012г. на Адм. съд гр. Бургас, е отменена заповед № ДК-10-ЮИР-73/12.11.2012г., издадена от началника на РДНСК Югоизточен район, с която е отхвърлена жалба вх. № ЮИР-Б-197-00-576/09.04.2012г., подадена от В.П.В. против промяна по време на строителството извършена на 07.08.2007г. по реда на чл.154, ал.5 от ЗУТ, на разрешение за строеж №5/31.01.2003г. издадено от гл.експерт „АС” при Община Бургас за строеж „Жилищна сграда с магазини” с идентификатор 07079.607.361.1, находяща се в УПИ VІ-649 в кв.31 по плана на к-с „Лазур”, гр.Бургас, както и промяната по време на строителство извършена на 07.08.2007г., предмет на тази заповед.

С молба от 25.03.2014г. до началника на РОНСК, гр. Бургас, В.П.В. е поискала да бъде отменен административния акт на община Бургас, с който е одобрена незаконосъобразната промяна на проектите по време на строителството, както и да бъде възстановено фактическото положение, съгласно разрешението за строеж № 5 от 31.03.2003г., а за незаконните преустройства да бъде сигнализирана съответната служба в община Бургас. По делото няма данни сезирания административен орган да се е произнесъл по молбата от 25.03.2014г.

Съдът счита, че атакувания „мълчалив отказ“ няма белезите и характеристиките на индивидуален административен акт по смисъла на чл.21 от АПК, поради което липсва годен за обжалване административен акт.

Съдът приема, че при така формулираното с молбата от 25.03.2014г. искане от В.П.В., не е налице мълчалив отказ, респ. не е налице годен предмет на обжалване. Липсва годен за съдебно обжалване административен акт, който да бъде предмет на съдебен контрол за законосъобразност по критериите на чл. 146 от АПК. В този смисъл не е налице индивидуален административен акт по смисъла на чл. 21 АПК. Мълчалив отказ се формира при наличие на материална компетентност за административния орган да издаде акт със съдържание като претендирания. В настоящия казус за административния орган - началника на РДНСК, гр. Бургас, липсва законово задължение за издаване на искания акт, поради което и непроизнасянето му не представлява отказ в хипотезата на мълчалив такъв. Искането до началника на РДНСК, гр. Бургас за отмяна на административен акт на община Бургас, който не е индивидуализиран по дата, страни и предмет, не би могло да породи задължение за произнасяне, а и не е в компетентността на сезирания орган. 

На основание изложените съображения, жалбата като процесуално недопустима следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото – прекратено. поради което и на основание, Административен съд гр.Бургас. 

            Така мотивиран и на основание чл.159, т.1 от АПК, съдът

 

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.П.В.,*** против мълчалив отказ на началника на РДНСК-Югоизточен район – гр. Бургас за произнасяне по молба от В.П.В. с вх. № ТЗ 557.01.434 от 25.03.2014 г., като недопустима;

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1017/2014 г. по описа на Административен съд – Бургас.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седмодневен срок от съобщаването му на страните.

СЪДИЯ: