Р Е Ш Е Н И Е

 

       Номер                  15.06.2010г.                 град Бургас

 

 

Административен съд – гр.Бургас, седми състав, на двадесет и първи април две хиляди и десета година в публично заседание в следния състав:

 

Председател: Таня Евтимова

 

при секретаря К.Л. като разгледа докладваното от съдия Евтимова административно дело номер 1017 по описа за 2009 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл.215 от ЗУТ.

Образувано е по жалба на Т.Т.Т. *** против заповед № РД-16-345/02.04.2009г., произнесена от кмета на Община Поморие, с която е одобрено частично изменение на ПУП – ПРЗ и РУП за УПИ VІ-744, 745 и VІІ-746 в кв.9 по плана на гр.Поморие. Иска се от съда да отмени оспорваната заповед. В съдебно заседание жалбоподателят се явява лично и с адвокат М. от БАК, който поддържа заявената претенция, сочи доказателства, претендира разноски. Изразява становище по съществото на спора в приложено по делото писмено становище.

Ответната страна Община Поморие участва в процеса чрез надлежно упълномощения адвокат Х., който оспорва основателността на жалбата, представя приложените към административната преписка доказателства и ангажира допълнителни.

Заинтересованата страна Х.Г.Б. се явява в съдебно заседание лично и с адвокат Т., който излага писмени доводи за незаконосъобразност на административния акт и изразява становище за успешно проведено оспорване, основано на събрания по делото доказателствен материал.

Заинтересованите страни Т. Д.И. и Р.П.С. присъстват лично в съдебно заседание и настояват за отхвърляне на жалбата.

Заинтересованите страни С.Т.Б., Г.И.Л., К.М.Г., Е.М.Г., Ж.С.Я., А.И.К., Г.И.Д., М.Д., Х.З.З., Я.З.С., С.З.С., К.Т.В., А.И., П.Ч., Д.Ч., В.И.П., Р.Т.В., Т.Н.В., Р.Н.В., Ф.В., Я.И.В., С.Р.Г., И.Ж.К., П.И.К., Д.И.К., Й.Т.С., Н.В., Б.М.В., Д.В., Н.Г.В., М.Г., М.В., П.Д.Н., И.Д.А., С.А.А., Д.Д.А., С.Д.А., П.Г.С., Н.В.М., М.В.К., М.Г.Я., Й.Г.Д. не се представляват в проведеното по делото последно съдебно заседание и не изразяват становище по оспорването.

            След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от

фактическа и правна страна следното:

            Жалбата изхожда от страна, която е активно легитимирана да проведе оспорване по реда на чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ. Този извод следва от съдържанието на нотариален акт № 192, том ІІ, рег.№ 295, дело № 462/23.12.1946г. на нотариус при ПРС, от удостоверение за наследници № 43/10.01.2008г., издадено от Община Поморие и от обстоятелството, че с процедирания план се променя предназначението на УПИ VІ-744, 745, който според действащия ЗРП от 1988г. е отреден за градска библиотека. В последния смисъл е отбелязването върху виза за проектиране и върху извлечението от плана за УПИ VІІ-746, УПИ VІ-745, УПИ ХІ-744 и УПИ V-743 в кв.9 по плана на гр.Поморие. Този извод не се опровергава от записването в обяснителната записка, че след реституция имотът е снет от отчет на НИПК, тъй като реституцията е способ за промяна в собствеността, а не в предназначението на имота. Обстоятелството, че имотът не е паметник на културата означава единствено, че проектът не следва да се съгласува с НИПК, без да води до промяна в предназначението му. С оглед на това, настоящият съдебен състав намира, че оспорването се провежда от надлежна страна, осъществено е в срока по чл.215, ал.4 от ЗУТ и е съответно на изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустимо.

Разгледано по същество e основателно.

Предмет на съдебен контрол в настоящото производство е заповед № РД-16-345/02.04.2009г., издадена от кмета на Община Поморие, с която на основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, чл.19, ал.1 от Наредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии, вр. с чл.129, ал.2, вр. с чл.128, ал.3 от ЗУТ е одобрен подробен устройствен план – план за регулация и застрояване и работен устройствен план за УПИ VІ-744, 745 и УПИ VІІ-746 в кв.9 по плана на гр.Поморие, състоящ се в разделяне на УПИ VІ-744, 745 на два самостоятелни имота: УПИ VІ-745 и ХІ-744 и предвиждане на застрояване за УПИ VІ-745, УПИ VІІ-746 и УПИ ХІ-744 при градоустройствени показатели, както следва: Кплътност – 70%, Кинтензивност – 2,0, максимална височина – 15 метра, минимално озеленена площ – 30%. Графичната част е онагледена в приложени към заповедта чертежи и таблици в съответен цвят, сигнатури, надписи и размери. В жалбата, с която е поставено началото на настоящото съдебно производство, Т. оспорва законосъобразността на процесната заповед като навежда доводи за несъответствие между графичната и текстовата й част с фактическото положение на имотите. Твърди, че с одобрения проект е изместена регулационната граница между собствения му УПИ V-743 и УПИ ІV-742 чрез отнемане на 7 кв.м., в резултат на което се постига регулиране на територии с „неуредени териториални претенции”. В подкрепа на възражението си излага подробни математически съображения. В допълнителна молба конкретизира пороците на одобряващата заповед като посочва, че същата засяга пряко собствения му имот, не съдържа фактически и правни основания (чл.59, от АПК) и е постановена в противоречие с разпоредбата на чл.19, ал.1 от Наредба № 7/2003г.

По делото са депозирани становища от заинтересованите страни С.Б. и Т.И., за които оспореният административен акт е благоприятен. Изложени са доводи, че произнесената заповед съответства на изискванията за компетентност и форма, на административноопроизводствените правила и на материалния закон. Оспорват се доводите на жалбоподателя и се твърди, че приложения от него „анализ на УПИ VІІ-746 е неверен и тенденциозен, тъй като е обект на инвестиционно проектиране и не касае фаза ПУП, в която са дадени пределно допустимите показатели и ограничителни линии на застрояване, а не задължителните”.

Изрично становище по съществото на спора е изразено и от заинтересованата страна Х.Б., който поддържа оплакванията на жалбоподателя Т. и развива нови, както следва: 1. липсва съгласие на всички заинтересовани лица по чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, което да обоснове законосъобразно изменение на действащия ПУП-ПРЗ; 2. не е спазено изискването на чл.134, ал.7 от ЗУТ (ДВ, бр.17/2009г.); 3. нарушена е разпоредбата на чл.14, ал.5 от ЗУТ за съвпадане на регулационните и имотни граници; 4. изменението е постановено в противоречие с чл.15, ал.3 от ЗУТ, защото с него се придават части от УПИ VІ към УПИ V без съгласието на собствениците и предварителен договор за прехвърляне на собственост с нотариално заверени подписи; 5. не са зачетени императивните норми на чл.15, ал.10 и чл.19, ал.1 от ЗУТ, тъй като лицето на УПИ V се редуцира на 13,53 линейни метра, а няма предпоставки за приложение на чл.19, ал.3 и чл.19, ал.5 от ЗУТ; нарушават се техническите изисквания на чл.19 от Наредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони; 7. в противоречие с чл.108, ал.5 от ЗУТ е променена уличната регулационна мрежа (улица „Отец Паисий” се затваря към улица „Княз Б.”*** трансформира в зелена площ); увеличаването на етажността на сградите и плътността на застрояването води до допълнително натоварване на съоръженията на техническата инфраструктура – електроснабдителна, водоснабдителна и канализационна мрежа, а към проекта не са приложени съответните схеми, респ. изменението не е съгласувано със съответните експлоатационни дружества; 8. в състава на експертния съвет, разгледал проекта не са включени представители на съответните експлоатационни дружества, както изисква чл.6, ал.4 от ЗУТ; 9. предвидено е свързано надстрояване на калкан на границата на УПИ VІІ и УПИ VІІІ в противоречие с чл.21, ал.2 от ЗУТ; 10. допуснато е намалено разстояние с имотите през улица „Раковски” и улица „Отец Паисий”.

При извършената служебна проверка за законосъобразност на оспорваната заповед, настоящият съдебен състав констатира, че тя е произнесена от компетентен орган и в изискуемата форма, но при множество нарушения на административнопроизводствените правила и в противоречие с приложимите материалноправни норми.

С разпоредбата на чл.135 от ЗУТ е очертана процедурата, по която се реализира изменение на влязъл в сила подробен устройствен план – писмено заявление от заинтересованите собственици, придружено със скица и предложение за изменение; становище от главния архитект на общината и мотивирано предписание или отказ да се изработи проект за изменение на плана. В конкретния казус е безспорно установено, че главният архитект на Община Поморие е изразил писмено становище да се допусне проектиране на ПУП – ПРЗ за УПИ VІІ в кв.9 по плана на гр.Поморие, въз основа на което е издадено мотивирано предписание рег.№ 94-С-04/04.01.2008г. С последното кметът на общината допуска изработване и процедиране на проект за изменение на ПУП за УПИ VІІ-746. С нарочна молба вх.№ 1358-С/26.03.2008г., изходяща от С.Б. – съсобственик в УПИ VІІ-746 е направено искане да се съгласува и одобри инвестиционен проект – ПРЗ и РУП за УПИ VІІ-746 и УПИ VІ-744, 745. В резултат на заявлението е съгласуван проект и е издадена одобряваща заповед за двата поземлени имота - УПИ VІІ-746 и УПИ VІ-744, 745. Мотивираното предписание по чл.135, ал.3 от ЗУТ определя рамките, в които собствениците на недвижими имоти могат да предлагат изменения, които удовлетворяват техните искания по отношение на регулационния статут и предвиденото застрояване. След като в конкретната хипотеза е допуснато изрично само изменение на ПУП и само по отношение на един имот (УПИ VІІ-746), то извършеното проектиране извън определените от кмета и главния архитект параметри, е недопустимо. Констатираният порок на процесуалните правила е изключително съществен, не може да бъде преодолян в последващата фаза на производството и води до незаконосъобразност на оспорвания акт на самостоятелно правно основание.

Процесната заповед е постановена в несъответствие с изискването на чл.134, ал.7 от ЗУТ, (нова, ДВ, бр.17/06.03.2009г.), според което изменение на подробните устройствени планове за промяна на предназначението на урегулирани поземлени имоти, отредени за обекти на образованието, науката, здравеопазването или културата, може са се извърши при условията и по реда на ЗУТ само след писмено съгласие на съответния министър по реда на чл.29, ал.3. Изключенията са допустими в хипотезата на чл.134, ал.2, т.1, към която настоящият случай не може да бъде отнесен - когато в срока по чл.208 не е започната процедура за отчуждаване на имота, предмет на процедиране. В конкретния казус е безспорно установено, че по действащия ЗРП на гр.Поморие, одобрен със заповед № 487/1988г. УПИ VІ-745 е бил предвиден за „обществено-обслужващо застрояване за градска библиотека”. В този смисъл е записването в приложената към проекта обяснителна записка, отбелязването върху виза за ПУП (стр.61 от делото) и върху извлечение от ПУП за УПИ VІІ-746, УПИ VІ-745, УПИ ХІ-744 и УПИ V-743 в кв.9 по плана на гр.Поморие (стр.74 и стр.75 от делото). Визираното обстоятелство обуславя приложението на чл.134, ал.7 от ЗУТ и предпоставя процедиране на изменението след писмено съгласие на съответния министър. Липсата на това съгласие, която е несъмнено установена по делото, съставлява нарушение на императивна правна норма и основание за отмяна на процесната заповед. Извън гореизложеното и за пълнота на мотивите следва да се добави, че дори одобряващата заповед да бе произнесена законосъобразно, изпълнението на процедирания проект се препятства от разпоредбата на §13, ал.1 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ, според която с влизането й в сила се спира прилагането на действащите подробни устройствени планове в частите им за имоти, чиято собственост е възстановена върху обекти на образованието, науката, здравеопазването или културата и с тези планове предназначението им е променено за други нужди. Изключение от това правило е допустимо само, когато в едногодишен срок не е реализирана процедурата по §13, ал.2 от ПЗР на ЗИД на ЗУТ (ДВ, бр.17/2009г.)

Съгласно императивната разпоредба на чл.59, ал.2 от АПК, която е приложима в конкретния казус по препращане от чл.219, ал.3 от ЗУТ, административният акт трябва да съдържа фактическите и правни основания за издаването му. В разпоредбите на чл.134, ал.1 и ал.2 от ЗУТ са уредени юридическите факти, които съставляват материалноправна предпоставка за изменение на влезли в сила устройствени планове. Видно от съдържанието на оспорената заповед, същата е издадена на основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ – при съгласие на всички пряко заинтересувани собственици. В настоящия случай посочената правна квалификация не съответства на установените в хода на административното производство правнозначими обстоятелствата. От съдържанието на приложените към преписката нотариален акт за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за гледане и издръжка № 186, том І, дело № 357/1976 и нотариален акт за продажба на недвижим имот № 183, том VІ, дело № 2690/12.12.1997г. се установява, че правото на собственост върху процедирания УПИ VІІ – 746 в кв.9 по плана на гр.Поморие принадлежи на С.Т.Б. (1/2 идеална част) и Г.И. Л., Е.М.Г. и К.М.Г. (1/2 идеална част). Според волеизявленията на страните, инкорпорирани в нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 23, том І, дело № 99/19.01.1996г. и нотариален акт за замяна на недвижими имот с лек автомобил № 69, том ІІІ, дело № 375/2004г. на нотариус с рег.№ 249 на НК собствеността върху УПИ VІ-744, 745 в кв.9 по плана на гр.Поморие е в патримониума на следните лица: Т.К.Х., Т.П. Х., Е.П. Х.- Н., М.Н.К., Д. К.Х., Т. Д. И., Ж.С.Я., Р.П.С.. Видно от записването върху процесния проект, същият е изпълнен по възлагане на Г.И.Л., Е.М.Г., К.М.Г. и С.Т.Б. – съсобственици в УПИ VІІ-746. По делото не се съдържат данни и не установява да е направено искане по реда на чл.135, ал.1 от ЗУТ, да е изискано и да е получено съгласието на съсобствениците в УПИ VІ – 744, 745 и на жалбоподателя Т., за чийто имот се твърди в обяснителната записка, че е включен в разработката „само доколкото да се изясни, че с провеждане на процедурата по прилагане на регулацията още от ЗРП-Поморие от 1988г. площта на имота се увеличава от 208,84 кв.м. на 215,87 кв.м”. Съгласието на пряко заинтересованите собственици е юридически факт, чието съществуване към момента на заявяването по чл.135, ал.1 от ЗУТ е безусловно необходимо, за да се развие процедурата за изменение на плана. Наличието на това съгласие е фундаментална материалноправна предпоставка за законосъобразност на проверявания акт и липсата му, която в настоящия случай е неоспоримо от страните обстоятелство, е основание за отмяна.

Съгласно разпоредбата на чл.108, ал.1 от ЗУТ подробните устройствени планове конкретизират устройството и застрояването на териториите на населите места и землищата им, както и на селищните образования. Предвижданията на подробните планове са задължителни за инвестиционното проектиране. Според чл.110, ал.1 от ЗУТ подробните устройствени планове могат да бъдат план за регулация и застрояване – ПРЗ (план за регулация на улици и поземлени имоти и режим на застрояване); план за регулация– ПР (план за регулация на улици и поземлени имоти без режим на застрояване); план за застрояване – ПЗ; работен устройствен план – РУП (план за застрояване и силуетно оформяне); парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии. В настоящия случай с процесната заповед е одобрен подробен устройствен план – план за регулация и застрояване и работен устройствен план за УПИ VІ-744, 745 и УПИ VІІ-746 в кв.9 по плана на гр.Поморие, според който УПИ VІ-744, 745 се разделя на два самостоятелни имота: УПИ VІ-745 и ХІ-744 и се предвижда застрояване на УПИ VІ-745, УПИ VІІ-746 и УПИ ХІ-744 при следните градоустройствени показатели: Кплътност – 70%, Кинтензивност – 2,0, максимална височина– 15 метра, минимално озеленена площ – 30%. От приложените по делото доказателства се установява, че имотите, предмет на процесното изменение са урегулирани със ЗРП, одобрен със заповед № 487/1988г., който предвижда ниско застрояване за целия кв.9 в гр.Поморие с височина до 10 метра (3 етажа). С обжалваната заповед е предвидено застрояване с максимално допустими устройствени показатели за жилищна зона с преобладаващо средно застрояване (до 15 метра), както следва: Кплътност – до 70%; Кинтензивност – до 2,00; минимално озеленяване – 30%. Според заключенията на вещото лице арх.Д.К. (основно и допълнително), които настоящият съдебен състав възприема като обективни и компетентно извършени, изобразеното в графичните материали на процесния РУП застрояване в УПИ VІІ-746 и УПИ ХІ-744 надхвърля стойностите на определените в чл.19, ал.1 от Наредба № 7/2003г. устройствени показатели за средно жилищно застрояване. Показаното в РУП застрояване за УПИ VІІ-746 от 405,9 кв.м. е резултат от повишаване на максимално допустимия за средно застрояване коефициент на интензивност – 2,0, а изобразеното в процесния РУП застрояване за УПИ ХІ-744 надхвърля максимално допустимите стойности за тази устройствена зона. Изложените от вещото лице юридически факти с правно значение сочат противоречие на графичната част от плана с императивното правило на чл.19, ал.1 от Наредба № 7/2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, според което показателите за жилищни зони с преобладаващо застрояване с малка височина са: плътност от 20% до 60%; интензивност на застрояване от 0,5 до 1,2; необходима озеленена площ от 40% до 60%. Констатираното противоречие на процедирания план с материалната норма е абсолютно основание за неговата отмяна.

Предвид гореизложеното, жалбата на Т.Т. се явява основателна и следва да се уважи.

По делото е направено искане от процесуалния представител на жалбоподателя и на заинтересованата страна Х.Г.Б. за присъждане на съдебно-деловодни разноски. След като се съобрази с разпоредбата на чл.143, ал.1 от АПК, изхода на спора пред настоящата инстанция и обстоятелството, че административният акт е неблагоприятен за страната Б., съдът намира, че трябва да присъди в полза на жалбоподателя извършените от него разноски в размер на 985 лева, представляващи държавна такса, хонорар за един адвокат и възнаграждения на вещи лица и в полза на заинтересованата страна извършените от него разноски в размер на 835 лева, представляващи възнаграждение за осъществено процесуално представителство и за извършване на експертизи.

 

Мотивиран от горното, Бургаският административен съд, седми състав,

 

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ заповед № РД-16-345/02.04.2009г., произнесена от кмета на Община Поморие, с която е одобрено частично изменение на ПУП – ПРЗ и РУП за УПИ VІ-744, 745 и VІІ-746 в кв.9 по плана на гр.Поморие.

ОСЪЖДА Община Поморие да заплати на Т.Т.Т. *** съдебно-деловодни разноски в размер на 985 лева.

ОСЪЖДА Община Поморие да заплати на Х.Г.Б. *** съдебно-деловодни разноски в размер на 835 лева.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

 

                                                                       СЪДИЯ:…………………………………….