ПРОТОКОЛ

       

Година 2010, 14.04.                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    СЕДМИ административен  състав       

На четиринадесети април                                       две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 1017 по описа за 2009 година.                     

На именното повикване в 14.10 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.Т.Т., редовно уведомен, се явява лично и с адв.М..

ОТВЕТНАТА Община Поморие, редовно уведомена, се представлява от адв.Х. с представено по делото пълномощно.

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ С.Т.Б., Р.П.С., Т.Д.И., Х.Б., редовно уведомени, се явяват лично. 

Явява се адв.Т. за заинтересованата страна Х.Б. с представено по делото пълномощно.

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ Г.И.Л., К.М.Г., Е.М.Г., Ж.С.Я., А.И.К., Г.И.Д., М.Д., Х.З.З., Я.З.С., С.З.С., К.Т.В., А.И., П.Ч., Д.Ч., В.И.П., Р.Т.В., Т.Н.В., Р.Н.В., Ф.В., Я.И.В., С.Р.Г., И.Ж.К., П.И.К., Д.И.К., Й.Т.С., Н.В., Б.М.В., Д.В., Н.Г.В., М.Г., М.В., П.Д.Н., И.Д.А., С.А.А., Д.Д.А., С.Д.А., П.Г.С., Н.В.М., М.В.К., М.Г.Я., Й.Г.Д., редовно уведомени, не се явяват.

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.С.К., която е депозирала допълнително заключение в законоустановения срок.

 Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.И.М., депозирал заключение в законоустановения срок.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

Адв.М.: Да се даде ход на делото и да се изслушат вещите лица без значение в каква поредност.

Адв.Т.: Нямам процесуални възражения за хода на делото. Нямам искания относно поредността на изслушване на вещите лица.

Адв.Х.: Да се даде ход на делото. Да се изслушат експертизите.

По хода на делото съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

         ДОПУСКА до разпит вещото лице Д.С.К. със снета по делото самоличност.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ арх.К.: Депозирала съм допълнително заключение, което поддържам.

         Адв.Х.: Имам въпрос, който не е посочен с молбата. Може ли да отговорите коя година е одобрен и изработен действащия ЗРП на гр.Поморие?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ арх.К.:*** е от 1988г., но не мога да конкретизирам месец.

         Адв.Х.: Височината на съществуващата сграда на УПИ V-743 може ли категорично да кажете каква е, с оглед на обстоятелството, че съществува полустеренен етаж, който в по-голямата си част е буквално в земята?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ арх.К.: Височината на съществуващата сграда съм определила окомерно, тъй като за измерването е необходим геодезист. Но окомерно е около 6 метра от нивото на тротоара до точката, по която се измерва височината на сградата по външната фасадата.

         Адв.Х.: Какво е нормативното отстояние между тази сграда и предвидената в УПИ VІІ сграда?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ арх.К.: Нормативното отстояние между сградите в УПИ V и УПИ VІІ е разгледано в отговор 3 на заключението. Приела съм за височина на сградата в УПИ V допустимата височина 10 метра, която е допустима за такова застрояване. Не съм работила с действителната височина на сградата, а възможно допустимата за нискоетажно застрояване с височина 10 метра.

         ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Х.Б.: Имам възражение. Това е подвеждащ въпрос. Процесуалният представител на ответната Община говори за сутеренен етаж, а такъв етаж не съществува. Височината на сградите не се измерва от кота  нула.

         Адв.Х.: Уточнявам въпроса - какво е отстоянието между съществуващата сграда и регулационната линия?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ арх.К.: Това отстояние в проекта не е обозначено и може да се измери  графично.

Адв.Т.: Относно първия въпрос, няма ли вътрешно противоречие?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ арх.К.: Не съм правила никакви измервания. Данните, по които съм правила изчисленията съм взела от проектите. Има проекти и за двете улици.

Адв.Т.: Възможно ли е теренните коти да са различни?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ арх.К.: Възможно е, защото точно за това е необходим този напречен разрез.

Адв.Т.: Следва да се разбира, че отговорът е математическо изчисление.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ арх.К.: Това е приблизителна денивелация на база теренни коти, отразени в проекта по плановете на двете улици.

Адв.Т.: Възможно ли е да се определи денивелацията без напречен разрез?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ арх.К.: Въпросът с този напречен разрез е…

(Прекъсната от адв.Х.)

 

Съдът ПРЕДУПРЕЖДАВА адв.Х., че при последващи прекъсвания на страните и изявления без да му е дадена думата ще бъде отстранен от съдебната зала.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ арх.К.: Въпросът с този напречен разрез е изяснен с изискванията на Наредба № 4, съгласно която напречен разрез между парцелите откъм дъното е задължително изискване на Наредба № 8. В конкретния случай този напречен разрез липсва.

Адв.М.: Какво съдържа този напречен разрез? Съдържа ли височината на етажа?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ арх.К.: Съдържа конкретни височини на сградите и отстоянията между тях, но не и височината на етаж. Не е задължително да съдържа височина на етажа.

Адв.Т.: Кота нула какво значение има за определяне на средната височина на сградите? Определяща ли е или по друг начин се определя височината?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ арх.К.: Регламентирано е как се определя от средното ниво на прилежащия терен и не е обвързана с кота нула на самата сграда.

Адв.Т.: Какво е нормативно определеното отстояние? Следва ли да се приеме, че Вие давате нормативната методика на изчисленията?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ арх.К.: Методиката за изчисление е ясна. Това е методиката, но аз съм  работила с коти от силуетните планове, т.е. ако се появят някакви отклонения, това ще бъде в нормалните граници.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Вярно ли е, че три основни компонента взимат участие в определяне на нормативното разстояние между сградите към дъната на парцелите? Това са първият компонент - височина на сградата откъм светлата страна; вторият - наличие или неналичие на денивелация, която се прибавя или изважда в зависимост от това дали денивелацията е от слънчевата или засенчената страна; третият - височина на нежилищен етаж, определен в ПУП-а, като нормативната височина според ЗУТ е 3.20м, може да бъде различна. Тези три фактора определят отстоянието между сградите.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ арх.К.: ДА, така е.

Адв.Т.: Този парцел включен ли е в таблицата за устройствените показатели?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ арх.К.: В таблицата за устройствените показатели този УПИ е записан със средна етажна височина.

Адв.Т.: Ако собственикът на този парцел пожелае да надстрои съществуваща своя сграда с още два етажа, ще може ли при това положение да се спази нормативното изискване за отстояние между съществуващите сгради откъм дъната на парцелите?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ арх.К.: Трябва да се пресметне. Но ми се струва, че няма да е възможно.

Това подлежи на точно пресмятане, но при положение, че се добавят още пет метра височина, сметката няма да излезе.

Адв.Т.: Относно ъгловия ПИ: В проекта е посочен, че част от ул.”Отец Паисий” граничеща с УПИ ІХ-774 от изток е зелена зона.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ арх.К.: Приела съм, че този парцел е ъглов. При положение, че част от ул.”Отец Паисий” е предвидена за зелена зона и след като това не е част от улица, парцелът не може да се приема за ъглов.

На оцветена в зелено част в плана няма конкретно отреждане. Мисля, че това е част от улица подлежаща на благоустрояване. Няма записано отреждане за тази част от улицата, но е оцветена в зелено и затова предполагам, че е за озеленяване.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Б.: Чертежът е проект. В този проект няма улица. Говорим за проекта, а не за предвиждания на плана от 1988г.

Можете ли да ми кажете дали оцветената в зелено част от ул.”Отец Паисий” е озеленена площ или улица?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ арх.К.: Не мога абсолютно категорично да кажа. За да дам абсолютно точен отговор трябва да направя съпоставка между проекта оригинал и действащия ЗРП.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Б.:***, проектът е с невярно съдържание и трябва да се обяви за нищожен.

Ако приемем, че за цялото каре е предвидено средно застрояване с височина 15м, то сградите в двата парцела не могат да се получат на разстояние по-малко от 20м при обща ширина на междууличните регулации 30м. Затова пак питам, верен ли е проектът в този си вид или неверен?

Могат ли да се изградят две сгради с височина по 15метра?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ арх.К.: Устройствените показатели не са задължителни, това са максимални стойности на устройствените показатели.

Адв.Х.: Напречният разрез къде точно в Наредба № 8 се предвижда? В наредбата или в приложенията?

Адв.Т.: Противопоставям се на този въпрос. Той е правен. Необходими са специални знания, за да се тълкува законът.

Този въпрос не в кръга на професионалната компетентност на вещото лице. Въпросът е недопустим. Приложенията са част от нормативен акт. Ако колегата счита, че заключението на вещото лице не съответства и противоречи на закона, може да го оспорва, а не да поставя правни въпроси.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ арх.К.: В момента пред мен не е съдържанието на наредбата и не мога да отговоря.

Адв.Х.: Представям и моля да приемете решение № 8787/2008г. На ВАС по административно дело 5706/2008г., с което се отменя чл.68 от Наредба № 8. Подробни съображения в тази връзка ще изложа в писмената си защита.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Б.: Относно въпросът на адв.Х., отговарям: Наредба № 8, Раздел V, чл.62, ал.3, т.4 „Характерни и напречни разрези, отразяващи теренни нива ….” и т.н.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА допълнителното заключение на вещото лице арх.Д.К., на което определя възнаграждение в размер на 200 лева, платими от внесения депозит.

ДОПУСКА до разпит вещото лице К.М., на когото снема самоличността както следва:

 

К.И.М. - 65г., български гражданин, семеен, неосъждан, без особени отношения със страните по делото, предупреден за отговорността по чл.291 от НК, обеща да даде безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ инж.М.: Представил съм заключение, което поддържам.

Адв.М.: Нямам въпроси към вещото лице.

Адв.Т.: При така проектираното разширение на РЗП може ли да се каже дали проектът и приложенията към него съдържат данни за това, дали самият проект съответства на технологичната възможност за ел.захранване на тези сгради?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ инж.М.: Няма изготвен ПУП – ЕЛ част, поради което отговарям така: така или иначе новоизградените сгради ще бъдат населени с много повече хора. В Наредба № 4 са описани параметрите, съгласно които се начислява максимална мощност на тези сгради. Тези параметри зависят от това, дали в тези сгради ще живеят хора, дали ще ползват ел.енергия за отопление или други източници за отопление, тип на сградите и т.н. В зависимост от това се изчисляват съответните мощности, които сумарно ще натоварят ел.мрежата.

Ако тази съществуваща мрежа може да понесе този товар, значи може да се ползва. Същото важи и за трафопостовете, които захранват тези жилищни сгради. Ако не отговарят на новите изисквания, не могат да се експлоатират.

Във всички случаи има натоварване на мрежата.

Адв.Т.: Дали съществуващите мощности са достатъчни така, щото това проектирано изменение да може да бъде изпълнено при съществуващата ел.мрежа? Възможно ли е съществуващата инфраструктура да осъществи този проект?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ инж.М.: Не може да се отговори еднозначно, тъй като не знаем какво ще има.

Адв.М.: Трябва ли да има  разработка ЕЛ.част?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ инж.М.: Задължително трябва да има. По делото такава няма. Това е задължителна част от ПУП-а.

Адв.Х.: Нямам въпроси.

 ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Б.: Дадено ли е неправилно заключение в скицата и визата от Вашите колеги, когато е издадено разрешение?

Адв.Т.: Дали е взето само разрешение за проектиране, но липсва съгласуване?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ инж.М.: Разрешението е издадено на база скица, на която е издадено разрешение за някакво проектиране. Проект за ЕЛ.част няма.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на вещото лице инж.К.М., на което определя възнаграждение в размер на 270 лева, от които 100 лева платими от внесения депозит, а разликата от 170 лева следва да се внесе от жалбоподателя в тридневен срок, считано от днес.

 

Адв.Т.: Нямам искания.

Адв.М.: Да се приключи събирането на доказателства.

Адв.Х.: Да се приключи събирането на доказателства. По отношение неизпълненото задължение за представяне на графичната част на проекта в цвят заявявам, че аз нямам задължение чисто организационно да попълвам административните преписки на общината с оглед обжалваните актове. С едно придружително писмо може да изискате доказателствата от общината.

 

След като КОНСТАТИРА, че Община Поморие не е изпълнила задължението, вменено й в предходно съдебно заседание да представи графичната част на проекта в цвят, на основание чл.99, вр. с чл.91 от ГПК,  вр. с чл. 144 от АПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

НАЛАГА на Община Поморие ГЛОБА в размер на 300 лева за неизпълнение на разпореждане на съда, както и за неоснователно отлагане на съдебно заседание.

УКАЗВА на Община Поморие, че на основание чл.92, ал.1 от ГПК в едноседмичен срок може да бъде подадена молба за отмяна на наложената глоба пред съда, от който е наложена.

ЗАДЪЛЖАВА Община Поморие в 3-дневен срок считано от днес да представи по надлежния ред графичната част на проекта в цвят.

УКАЗВА на Община Поморие, че при неизпълнение на това задължение ще бъдат налагани последователно глоби до неговото точно изпълнение.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 21.04.2010г. от 14.40 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.20 часа.

 

СЕКРЕТАР:                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: