Р Е Ш Е Н И Е

 

№ ……….

Бургас, 29.06.2018 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд Бургас, първи състав, на тридесети май две хиляди и осемнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

                    Председател: Панайот Генков

 

при секретаря Кристина Линова като разгледа докладваното от съдия Генков административно дело номер 1016 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 145 и сл. от АПК, във връзка с чл. 215, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), във връзка с чл. 225а, ал. 1 от АПК.

Образувано е по жалба на М.Г.Д., ЕГН ********** и М.С.П., ЕГН **********, двамата с адрес ***, с адрес за призоваване и връчване на съобщения в гр. Бургас, ул. „Оборище“ № 90, ет. 1-2, чрез адвокат Е.М. против Заповед № 282/02.02.2018 г. на Зам. кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас, с която на основание чл. 225а, ал. 1 от ЗУТ е наредено да бъде премахнат изпълнения незаконен строеж „Плътна ограда“, с дължина 12 м и височина 2 м, разположен по улично-регулационната граница на УПИ ХVІ-1320, кв. 116 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.608.256 по КК на гр. Бургас, с административен адрес в гр. Бургас, ул. „Професор Асен Златаров“ № 43.

С жалбата се иска прогласяване на нищожност на заповедна, евентуално отмяна на акта, като незаконосъобразен. Твърди се, че административният орган се е произнесъл в рамките на вече прекратена процедура с влязла в сила негова предходна заповед № 1626/12.06.2017 г., с която е прекратил на основание чл. 56, ал. 1 от АПК процедурата по чл. 225а от ЗУТ за същия строеж. Излага доводи и по същество на спора. В съдебно заседание жалбоподателите не се явяват и не изпращат представител. Депозирано е писмено становище.

Ответникът по оспорването – Заместник кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ (СИРР) при Община Бургас се представлява в процеса от юрисконсулт Д., който оспорва жалбата.

Съдът, след като обсъди доводите на страните и представените по делото доказателства, приема за установено от фактическа страна следното:

Административното производство пред Община Бургас е започнало по повод получено в Община Бургас заявление с вх. № 94-01-4284/09.02.2017 г., подадено от А.Л. П., ЕГН **********, с която се иска извършването на проверка на осъщественото от М.Г.Д. и М. С.П. повторно строителство на плътна ограда от масивен материал с метални свързващи елементи и височина около 2 метра и след като се констатира, че същото е незаконно и извършено без необходимите по закон документи, да бъде разпоредено събаряне на същата.

Във връзка с постъпилото заявление на 17.03.2017 г. до жалбоподателите и останалите съсобственици е изпратено писмо от Началник отдел „Контрол на строителството и въвеждане в експлоатация“ при Община Бургас за представяне в седмо дневен срок на становище или документи, свързани с факти и обстоятелства от значение за започнатото административно производство, както и данни и доказателства за извършителя на строежа.  Писмо е получено съответно от М. Г. П. и В. И. П. на 08.04.2017 г., от А.Л. П. на 21.03.2017 г., от жалбоподателите се е върнало като непотърсено. На 03.05.2017 г. на основание § 4, ал. 2 от ЗУТ на процесния строеж и на таблото за съобщения в Дирекция „ЦАУ Приморие“ е поставено съобщение за съставеното писмо (л. 58 от делото) и на 11.05.2017 г. е съставен протокол за сваляне на съобщението от таблото за съобщения в сградата на Дирекция „ЦАУ Приморие“ при Община Бургас.

На 12.05.2017 г. работна група при Община Бургас е извършила проверка на място и по документи на строеж „Плътна ограда“ с дължина 12 м и височина 2 м, изпълнен по улично регулационата граница на УПИ ХVІ-1320, кв. 116 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, с административен адрес в гр. Бургас, ул. „Проф. Асен Златаров“ за която е съставен констативен акт № П-13/12.05.2017 г. В констативния акт е посочено, че при проверката е установено, че строежът е VІ-та категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 6 от Закона за устройство на територията и чл. 12 от Наредба № 1 от 30.07.2003 г. на МРРБ за номенклатурата на видовите строежи. Посочено е, че имота е собственост на А. Л.П., М. Г. П., В. И. П., М. С.П. и М.Г.Д., като съответно е посочено и основанието за собственост. Установено е още, че по улично регулационна граница на УПИ ХVІ-1320, кв. 116 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас на административен адрес в гр. Бургас, ул. „Проф. Асен Златаров“ № 43 е изпълнен строеж – „Плътна ограда“ с дължина 12 м и височина 2 м. Строежът представлява монтирани три платна, едното от които се отваря и затваря, чрез плъзгане с ролков миханизъм по релса монтирана на терена. Другите две платна са неподвижни, трайно закрепени за терена посредством метални колони, стъпващи върху него. Оградата е изпълнена от дървен материал с метални свързващи рамки. Като извършител на строежа е посочен неизвестен, а като възложители са посочени всички съсобственици. Като установени нарушения са посочени: строежът е изпълнен без издадено разрешение за строеж и без съгласието на съсобственик на имота, без учредено право на строеж. Като нарушени разпоредби за посочени – чл. 148, ал. 1 от ЗУТ, във вр. с чл. 147, ал. 1, т. 7 от ЗУТ и чл. 183, ал. 1 от ЗУТ. Във връзка със съставения констативен акт до жалбоподателите и останалите съсобственици на 05.06.2017 г. е изпратено писмо от началник отдел „Контрол на строителството и въвеждане в експлоатация“ при Община Бургас. С писмото е посочено, че възражения по констативния акт могат да бъдат подавани в седмо дневен срок. Същото е получено съответно от В. И. П. и М. Г. П. на 08.06.2017 г., от А.Л. П.на 07.06.2017 г., а от жалбоподателите е върнато като непотърсено. На 13.06.2017 г. е съставен е Акт за резултатите от обявяване на констативен акт № П-13/12.05.2017 г. Посочено е , че констативният акт е обявен по реда на чл. 225а, ал. 2, изречение трето от ЗУТ, чрез залепяне на обекта и на таблото за обявления в сградата на Дирекция „ЦАУ Приморие“, Община Бургас на 05.06.2017 г. и е изпратен с писмо № 94-01-4284/05.06.2017 г. до собствениците на УПИ ХVІ-1320, кв. 116 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас. 

В посочения срок срещу констативния акт е подадено възражение от А. Л. П., с което същото възразява против констатацията, че извършителят на строежа е неизвестен. Прилага и решение по адм.д. № 158/2014 по описа на Административен съд – Бургас, с което е отхвърлена жалбата на М.Г.Д. и  М.С.П. против Заповед № 2759 от 09.10.2013 г., издадена от заместник кмет по устройство на територията и строителството, с която е наредено да бъде премахнат изпълнения незаконен строеж – „Плътна ограда“ с дължина 12 м и височина 2 м, находящ се в УПИ ХVІ-1320, кв. 116 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, Пи с идентификатор 07079.608.256 по КК на гр. Бургас, с административен адрес в гр. Бургас, ул. „Проф. Асен Златаров“.

На 22.06.2017 г. е издадена Заповед № 1626/22.06.2017 г., с която е прекратено откритото с Констативен акт № П-13/12.05.2017 г. административно производство по чл. 225а, ал. 1 от ЗУТ за строеж: „Плътна ограда“ в УПИ ХVІ-1320 в кв. 116 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас с административен адрес в гр. Бургас, ул. „Проф. Асен Златаров“ № 43, открито срещу неизвестен извършител. С писмо от 30.06.2017 г. жалбоподателите и останалите съсобственици са уведомени за издадената заповед.

Срещу заповедта до Административен съд – Бургас е подадена жалба от Анастасия Любомирова Попова за което е образувано адм.д. № 2169/2017 г. по описа на БАС. По делото е постановено Определение № 2432 от 01.11.2017 г. , с което е отменена Заповед № 1626/22.06.2017 г. на заместник-кмета по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на община Бургас и делото е върната като преписка на заместник-кмета по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас за продължаване на административното производство по чл. 225а, ал. 1 от ЗУТ.

На 30.11.2017 г. от специалисти БКСВЕ при Община Бургас е съставен констативен протокол № П-296/30.11.2017 г. за допълване на констативен акт № П-13/12.05.2017 г., който е неразделна част от Констативен акт № П-12/12.05.2017 г. за строеж: „Плътна ограда“ с дължина 12 м и височина 2 м изпълнен по улични регулационна граница на УПИ ХVІ-1320, кв. 116 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас с административен адрес в гр. Бургас, ул. „Проф. Асен Златаров“ е изпълнен от М.Г.Д. и М. С.П. ***, съгласно писмени показания, визирани във възражение на А. Л. П.а, вх. № 94-01-19900/12.06.2017 г. на Община Бургас. Констативният протокол е изпратен до жалбоподателите с писмо от 04.12.2017 г. с отбелязване, че възражения по същият могат да бъдат подавани в седмо дневен срок. Съобщенията до жалбоподателите са върнати като непотърсени. На 05.01.2018 г. на основание § 4, ал. 2 от ДР на ЗУТ е съобщено на М.Д. и М. П., че за процесния строеж е съставен констативен протокол  за допълване на констативния акт. Съобщението е поставено на таблото за съобщения в териториалната дирекция „ЦАУ Приморие“ при Община Бургас.

На основание § 4, ал. 2 от ДР на ЗУТ е поставено съобщение и на имота за което е съставен протокол от 05.01.2018 г., съответно на 15.01.2018 г. е съставен протокол за сваляне на съобщението за съставен констативен протокол за допълване на констативен акт от 12.05.2017 г. от таблото за съобщения в сградата на Дирекция „ЦАУ Приморие“ при Община Бургас.

На 02.02.2018 г. е издадена Заповед № 282/02.02.2018 г., с която е наредено на М. С.П. и М.Г.Д. да премахнат изпълнения незаконен строеж „Плътна ограда“, с дължина 12 м и височина 2 м, разположен по улично-регулационната граница на УПИ ХVІ-1320, кв. 116 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.608.256 по КК на гр. Бургас, с административен адрес в гр. Бургас, ул. „Професор Асен Златаров“ № 43. Заповедта е връчена на П. на 29.03.2018 г., а на Д. същата е съобщена по реда на § 4, ал. 2 от ДР на ЗУТ. На 19.03.2018 г. е съставено съобщение за издадената заповед. Същото е поставено на процесния обект, както и на таблото за съобщения в сградата на Дирекция „Център за административни услуги „Приморие“ при Община Бургас, за което е съставен протокол от 19.03.2018 г. Съобщението е публикувано на същата дата и на официалния уеб сайт на Община Бургас. На 12.04.2018 г. същата е оспорено пред настоящия съд.

Предвид изложеното Административен съд Бургас, намира, че жалбата по отношение на М.С.П. е процесуално допустима като подадена в срока по чл. 215, ал. 4 от ЗУТ от надлежна страна, имаща право и интерес от направеното оспорване, тъй като е адресат на оспорената заповед. По отношение на М.Г.Д. същата е процесуално недопустима, като подадена извън срока по чл. 215, ал. 4 от ЗУТ. Видно от изложеното по-горе обжалваната заповед е връчена на М.Д. по реда на § 4, ал. 2 от ДР на ЗУТ на 19.03.2018 г. Срока по чл. 215, ал. 4 от ЗУТ е 14-дневен от съобщаването, т.е. в настоящия случай тече от 19.03.2018 г. Следователно същият е изтекъл на 02.04.2018 г. – понеделник (присъствен ден). Жалбата е подадена на 12.04.2018 г., т.е. извън срока по чл. 215, ал. 4 от ЗУТ, поради което същата следва да бъде оставена без разглеждане на основание чл. 159, т. 5 от АПК и производството по настоящето дело да бъде прекратено по отношение на този жалбоподател.

Разгледана по същество жалбата на М.С.П. е основателна.

В хода на административното производство са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. Съгласно разпоредбата на чл. 225а, ал. 2 от ЗУТ заповед за премахване на строежи от четвърта до шеста категория, незаконни по смисъла на чл. 225, ал. 2, или на части от тях се издава въз основа на констативен акт, съставен от служителите по чл. 223, ал. 2. В настоящият случай оспорената заповед № 282 от 02.02.2018 г. е издадена въз основа на констативен акт № П-13/12.05.2017 г., допълнен с констативен протокол № П-296/30.11.2017 г. Със Заповед № 1626/22.06.2017 г. на заместник кмета по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас е прекратено откритото с констативен акт № П-13/12.05.2017 г. административно производство. При извършена служебна проверка е установено, че заповедта е влязла в сила на 15.03.2018 г., след като с определение от 15.3.2018 г. постановено по адм. дело № 2740/2018 г. по описа на  Върховен административен съд е обезсилено определение № 2432 от 01.11.2017 г., постановено по адм. дело № 2169/2017 г. по описа на Административен съд – Бургас и вместо него е постановено, че оставя без разглеждане жалбата на А.Л. П. против заповед № 1626/22.06.2017 г. на заместник-кмета по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас. По делото липсват данни производството по констативен акт № П-13/12.05.2017 г. да е било възобновено. Това се потвърждава и от заявлението на процесуалния представител на ответника в проведеното на 30.05.2018 г. съдебно заседание. Предвид изложено издадения констативен протокол № П-296/30.11.2017 г. за допълване на констативен акт № П-13/12.05.2017 г. се явява издаден след като административното производството по констативния акт е било прекратено, както и в оспорената заповед заместник кмета се е позовал на констативен акт, производството по който е прекратено. Предвид изложеното процесуалният закон е приложен неправилно, поради което обжалваната заповедта е незаконосъобразна, което е основание за нейната отмяна.

При този изход на спора и на основание чл. 143, ал. 1 АПК, жалбоподателят М.С.П. има право на разноски в размер на 10 лева платена държавна такса.

Мотивиран от изложеното, Бургаският административен съд, първи състав,

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Г.Д., ЕГН ********** с адрес *** и с адрес за призоваване и връчване на съобщения в гр. Бургас, ул. „Оборище“ № 90, ет. 1-2, чрез адвокат Е.М. против Заповед № 282/02.02.2018 г. на Зам. кмета по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1016/2018 г. по описа на Административен съд – Бургас по отношение на М.Г.Д..

ОТМЕНЯ Заповед № 282/02.02.2018 г. на Зам. кмета по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас.

ОСЪЖДА Община Бургас да заплати на М.С.П. с адрес *** и с адрес за призоваване и връчване на съобщения в гр. Бургас, ул. „Оборище“ № 90, ет. 1-2, чрез адвокат Е.М. съдебно-деловодни разноски в размер на 10 лева.

 

Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.

           

 

                                                                                                СЪДИЯ: