ПРОТОКОЛ

       

Година 2018,30.05.                                                                           град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На тридесети май                                        две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАНАЙОТ ГЕНКОВ

                                                                                                    

Секретар: Кристина Линова    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Генков

Административно дело номер 1016 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 14.40 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.Г.Д., редовно уведомен, не се явява.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА М.С.П., редовно уведомена, не се явява.

 

ОТВЕТНИКЪТ Заместник кмет по „Стрителство, инвестиции и регионално развитие“ при ОБЩИНА БУРГАС, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт Д., представя днес пълномощно.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

Юрисконсулт Д.: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът намира, че не са налице процесуални пречки, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА жалбата на М.Г.Д. и М.С.П. против Заповед № 282/02.02.2018г. на заместник кмета на Община Бургас.

 

ДОКЛАДВА постъпила молба от жалбоподателите М.Г.Д. и М.С.П., с която се иска назначаване на съдебно-техническа експертиза с конкретно поставени в молбата въпроси. Към молбата е приложена Заповед № 1626/22.06.2017г.

Съдът ВРЪЧИ екземпляр от молбата на юрисконсулт Д..

 

 

Съдът намира, че следва да бъдат приети представените по делото писмени доказателства, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с жалбата и с административната преписка писмени доказателства, както и допълнително представената с докладваната днес молба от адв.М. Заповед № 1626/22.6.2017г..

 

Дава възможност на страните да изразят становище по жалбата и направят доказателствени искания.

 

         Юрисконсулт Д.: Оспорвам жалбата като неоснователна и недоказана.

По отношение на молбата за назначаване на съдебно-техническа експертиза, считам че поставените въпроси не са относими към предмета на спора и дори да бъде отговорено на тях, няма да допринесат за изясняването му, а без значение е начинът на изграждане на съществуващата ограда, както и това дали тя може да бъде разглобена, преместена и сглобена на друго място. И какъвто и да е отговорът, е без значение за изхода на правния спор.

По отношение височината не се е спорило до този момент. Ако се навежда такова оспорване, той би се отнасял единствено до наличието освен на разрешение за строеж, но и изискване на инвестиционни проекти. Така че мисля, че и този въпрос не е относим.

Също няма спор по отношение на това дали оградата върви по улично-регулационната линия или е навътре в имота.

По отношение на правния спор би могло да се представят доказателства дали има строителни книжа, т.е. разрешение за строеж,  както и съгласие от останалите собственици, тъй като имотът е съсобствен. Друго правнорелевантно по отношение на спора считам, че няма.

Принципно не се противопоставям на искането за експертиза, но се противопоставям на тези въпроси.

 

СЪДЪТ към юрисконсулт Д.: Тази заповед, въз основа на този акт ли е издадена, въз основа на който е била обжалвана Заповед № 1626/2017г.

 

Юрисконсулт Д.: Става дума за конкретен строеж. Този строеж е констатиран с този констативен акт. Има заповед, която е контролирана от съда и е прекратено производството, поради липса на правен интерес и тази заповед е влязла в сила.

        

 

Съдът с диспозитива на определението си е отменил Определение № 2432, но ВАС е обезсилил това определение и е прекратил производството по делото, като е оставил без разглеждане тази жалба против Заповед № 1626/2017г. и тя е влязла в сила. По този констативен акт административното производство е прекратено.

Нашите констатации стоят върху онстативен акт № П- 296/30.11.2017г., с който същите констатации се потвърждават и който е основание за издаване на процесната заповед.

 

СЪДЪТ към юрисконсулт Д.: Въз основа на нов констативен акт ли е издадена обжалваната заповед или пак се основава на този Констативен акт № П-13 от 12.05.2017г.?

 

Юрисконсулт Д.: Протоколът е за допълване на констативния акт и констатациите по отношение на строежа са такива каквито са описани в оспорвания административен акт.

         Нямаме заповед, с която да е възобновено административното производство по този случай и въз основа на тази заповед да е допълнен този констативен акт. Или поне на мен не ми е известно.

        

Съдът намира, че не следва да бъде назначена исканата експертиза, тъй като въпросът е чисто правен и вещо лице не би могло да отговори на него, още по-малко с поставените в молбата от днес задачи, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ без уважение искането на жалбоподателите да бъде назначена съдебно-техническа експертиза по делото.

 

Счете делото за изяснено от фактическа страна.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ход на делото по същество.

 

Юрисконсулт Д.: Считам, че по настоящия казус имаме констатиран незаконосъобразно извършен строеж, за който не е налице изискуемото разрешение за строеж, както и видно от представените доказателства липсва и съгласие от останалите съсобственици в имота за строителство на този вид огради, поради което моля да потвърдите акта като правилен и законосъобразен и да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение.

 

 

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ на страните 7-дневен срок за депозиране на писмени бележки по съществото на спора.

 

ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.52 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: