ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 07.06.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                              ІІІ-ти Административен състав

На седми юни                                                две хиляди и седемнадесета  година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 1016 по описа за 2017 година

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ЕКО РЕСУРС“ ООД, представлявано от Ж.Н.Ж.редовно уведомен.Явява се лично в съдебно заседание.

 

ОТВЕТНИКЪТ  ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪЛЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“-– редовно уведомен, не се явява. За него се явява ю.к.Л., надлежно упълномощена, с представено по делото  пълномощно.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Ж. – Да се даде ход на делото.

Ю.К. Л.:Да се даде ход на делото.

 

Съдът, като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

          Съдът докладва, че по делото с входящ № 5584/01.06.2017 година  е постъпило становище от Зам.изпълнителния директор на ДФ“Земеделие“, чрез ю.к.М.Л.-Т. по представените   в предходно съдебно заседание от „ЕКО РЕСУРС“ ЕООД  писмени доказателства.

          Съдът е прил доказателствата, представени от „Еко ресурс“ООД с нарочна резолюция от същата дата.

Ю.К.Л.- Водим допуснатия в предходно съдебно заседание свидетел за разпит, относно обстоятелствата касаещи извършена през месец декември 2014 година  проверка на място, както и относно годността на техническото средство за измерване.

Съдът пристъпва към разпит на явилия се свидетел, на когото снема самоличност, както следва:

С.Т.Д.- Роден на *** година, българин български гражданин, неосъждан, ЕГН **********, без родство или особени отношения със страните по делото.

Предупреден за наказателната отговорност по чл.290 от НК.

Обещава да говори истината.

СВИДЕТЕЛЯТ Д.: Работя в Държавен фонд „Земеделие“, областна дирекция град Ямбол, на длъжност **** в отдел „Регионален технически инспекторат. Към месец декември 2014 година бях на същата длъжност. Това беше повторна проверка, след извършена такава през 20132г. и бе на част от парцелите.Проверката е на база докладна записка от  месец май 2014г. на С.Г.- временно изпълняващ длъжността директор на  дирекция „Директни плащания“.Преди проверката не съм се свързвал с жалбоподателя.След проверката по телефона се свързахме за запознаване с резултатите  единствено по телефона говорихме с него за тази проверка.Главният експерт е изпратил уведомително писмо. Към уведомителното писмо нямаше приложени снимки.Снимките са направени с цифров фотоапарат.Точното местоположение и границите ги установих  със системата ИСАК, генираща файл, който свалям с  GPS  и  с него намира точните координати на парцела. Относно самия GPS, предполагам, че  технически е обезпечен от отдела.Този GPS съм го получил откато съм започнал работа и си работя с него.

ВЪПРОС НА Ю.К.Л. - Кое наложи извършването на повторна проверка?

СВИДЕТЕЛЯТ Д.:Повторната проверка, както пише в докладната се извърши, защото тези парцели не отговаряха по заявление.Трябваше да са постоянно затревени площи, а всички бяха обработваеми.Извърших повторната проверка за това, че при първата проверка се установи, че тези парцели не подлежат на подпомагане,  за това, че са обработваеми, а не постоянно затревени площи.

ВЪПРОС НА Ю.К.Л.: В какво сътояние ги намерихте?

СВИДЕТЕЛЯТ Д.: През декември 2014г. три парцела бяха неоработваеми, а другите дванадесет  бяха обработваеми, засяти и разорани.Не  са постоянно затревени площи.

ВЪПРОС НА Ю.К.Л.: Възможно ли е  да сте посетили друго място?

СВИДЕТЕЛЯТ Д.: Не, такава грешка  не може да стане  понеже  устройсвото ме води точно на място.Парцела го обикалих отвсякъде и от снимките са вижда, че съм насред парцела.Ясни граници нямаше, нито имаше колчета за обозначаване или други обозначителни знаци.

ВЪПРОС НА Ю.К.Л.: От Вашата практика бихте ли казали дали така както са парцелите, ако друг бенефициер навлезе и разоре, случвало ли се е  изцяло разораване?

СВИДЕТЕЛЯТ Д. :Да, имал съм и нацяло и частично, но така както в конкретния случай, навсякъде нямаме.

ВЪПРОС НА Ю.К.Л.: Как установихте  разораване?

СВИДЕТЕЛЯТ Д. : С визуален контрол.На база тази докладна  трябваше да проверя  условието дали отговарят, че са затревени площи.

ВЪПРОС НА СЪДА: Извършвана ли е проверка между декември и  юни месец на същите територии?

СВИДЕТЕЛЯТ Д. - Не знам дали е извършвана.

ВЪПРОС НА СЪДА:Кога и по кое време на годината се  оре?

СВИДЕТЕЛЯТ Д.: За конкретният  случай предната година си бяха обработваеми.Блоковете си бяха обработваеми, както и предната година

ВЪПРОС НА СЪДА: Възможно ли до  месец юни да не са били обработвани, т.е. да са били възстановени като затревена площ съгласно нормативните изисквания, а  втората половина да са.През кои месеци се оре?

СВИДЕТЕЛЯТ Д.: Или на есен или на пролет.За дълбока оран е септември или октомври, не по-рано.

ВЪПРОС НА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ Ж.- Казахте, че това е повторна проверка, коя е първата проверка?

СВИДЕТЕЛЯТ Д.: Една година по-рано, със заявлението за  периода 2012 -2013 година.

ВЪПРОС НА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ Ж.: Кампания 2014  ли е първата, за която Вие знаете?

СВИДЕТЕЛЯТ Д.:Аз знам за предната кампания.

Ю.К.Л.:Каква е връзката?

ВЪПРОС НА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ Ж.: На тази проверка има административна контролна проверка.Съгласно заповедта за проверката,   какво проверявахте.Една или две проверки  направихте?

Ю.К.Л.: Също възразявам на този въпрос.Той е имал конкретно поставена задача, не е отишъл да проверява мярка.

ВЪПРОС НА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ Ж.:От тези петнадесет парцела през 2014 г., три са затревени, останалите  дванадесет по коя мярка е кандидаствано и по коя мярка сте извършвали проверката. Вие едновременно ли проверявахте парцелите и по ВПС-1 и по ВПС-4?

СВИДЕТЕЛЯТ Д.:Едновременно по всички мерки съм проверял, тези парцели  проверявах и 2014г. дали са възстановени.

 ВЪПРОС НА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ Ж.: В контролният лист  отрезено ли е кой парцел е по ВПС-1 и кой по ВПС-4?

СВИДЕТЕЛЯТ Д.: Да,отразено е.

ВЪПРОС НА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ Ж.: Виждам, че носите разпечатка на снимките, можете ли да ги покажате на съдията?

СВИДЕТЕЛЯТ Д.:Това са всички снимки, които съм направил, те  са за всички петнадедесет парцела.

Съдът приема за сведение представените снимки.

ВЪПРОС НА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ Ж.: Това е снимка на GPS  устройството, кой е номера на разорания парцел?

СВИДЕТЕЛЯТ Д.: На снимките на GPS не се виждат, но в програмата  ИСАК се виждат.На GPS номера на парцела не излиза,а излизат GPS координатите,  а в системата ИСАК излиза номера на парцела.

ВЪПРОС НА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ Ж.: Вие обиколихте ли парцелите да установите дали е изцяло или частично разорани?

СВИДЕТЕЛЯТ Д.: Да, обиколих ги.

ВЪПРОС НА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ Ж.:Казахте преди малко, че разораните парцели  са една част от голям блок. Има ли  вероятност  друг земеделски производител да ги е разорал и как само три от парцелите са възстановени,  а другите не са?

Ю.К.Л.-Възразявам на този въпрос.

Съдът допуска свидетеля да отговори на  въпроса.

СВИДЕТЕЛЯТ Д.: Моята задача е конкретно  на място, да  установя  затревена площ ли е или разорана, не изследвам друго.

ВЪПРОС НА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ Ж.: Следите от плуговете навлизаха ли от съседните парцели или беше обработен отделно само декларирания парцел?

СВИДЕТЕЛЯТ Д.: Обработван е целия масив, целия блок.Граници няма, всичко беше разорано, не са отделени парцелите.

 ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Ж.: Нямам повече въпроси към свидетеля.

Ю.К.Л.: Аз също нямам повече въпроси.

Съдът освободи от съдебната зала свидетеля Д..

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Ж.:Поддържам искането си от   предишното съдебно заседание да бъде присъединено административно дело № 1377/ 2015 годинапо описа на Административен съд град Бургас,  тъй като по същото  дело е отменено  уведомително писмо за прекратяване на агроекологичен ангажимент по мярка 214 и отказ  за плащане, подмярка ВПС-1,  заради разораване на затревени парцели. Искането си аргументирам  с това, че двете уведомителни писма, двата отказа почиват на едни и същи факти, както свидетеля спомена той е извършил само една единствена проверка, при която е установено еднавременно  разораване по подмярка ВПС -1 и ВПС- 4 и считам, че случая  попада в обхвата на чл.8, ал.2 от АПК, тъй като са аналогични.

Ю.К.Л.- Възразявам делото да бъде присъединено,  тъй като  се касае за две жалби, срещу две различни уведомителни писма.В настоящето дело се разглежда жалба против уведомително писмо с изх.№02-020-2600/8598 от 15.10.2015 година, а по другото  дело жалбата е против друго уведомително писмо. В този смисъл се противопоставям да се присъедини делото.

Съдът с оглед становищата на страните и като взе предвид обстоятелствата, че административно  дело 1377/2015 година по описа на Административен съд град Бургас касае оспорване на различен административен акт, но  страните по същото са идентични със страните  в настоящето съдебно производство, като двата административни акта се основават  на едни  и същи доказателства, събрани в едно и също административно производство по подготовка издаването и на двата акта,  както и като взе предвид обстоятелството, че административната преписка по настоящето дело е непълна, а част от доказателствата по същата се съдържат в административно  дело №1377/2015 година  по описа на Административен съд Бургас, намира за необходимо да приложи  посоченото дело към настоящия съдебен спор, поради което и воден от горното

                              О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЛАГА Административно дело №1377/ 2015 година  към Административно дело №1016/2017 година и двете по описа на Административен съд град Бургас.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Ж.: Няма да соча други доказателства.Да се приключи събирането на доказателства.

Ю.К.Л.: Няма да соча други доказателства.Да се приключи събирането на доказателства.

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа  страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Ж. :Поддържам жалбата, която моля да уважите.Моля да ми предоставите срок за писмени бележки.

Ю.К.Л.: Моля да постановите  съдебен акт по силата, на който да отхвърлите жалбата като неоснователна.Претендирам ю.к.възнаграждение. Моля за срок за писмени бележки.

Съдът определи 7 дневен срок за представяне на писмени бележки на страните.

Съдът  счете делото  за изяснено и обяви, че ще се произнесе  с решение в законния срок.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:00  часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: