ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 17.05.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                              ІІІ-ти Административен състав

На седемнадесети  май                            две хиляди и седемнадесета  година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 1016 по описа за 2017 година

На именното повикване в 15.00 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ЕКО РЕСУРС“ ООД, представлявано от Ж.Н.Ж.редовно и своевременно призован,  не изпраща представител.

 

ОТВЕТНИКЪТ  ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪЛЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“-– редовно и своевременно призован, не се явява. За него се явява ю.к.Л., надлежно упълномощена, с представено по делото  пълномощно в днешното съдебно заседание.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

Ю.К. Л.:Да се даде ход на делото.

Съдът, като взе предвид,че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

Докладва, че делото е за втори път поставено на разглеждане пред първинстанционния съд след отмяна на постановения преди това съдебен акт с решение на ВАС, ІV-то отделение №2823/08.03.2017 година по административно  дело №6132/2016 година.

          Образувано е по жалбата на Еко Ресурс ЕООД с ЕИК102867293, със седалище и адрес на управление с. Момина църква, общ. Средец и адрес за кореспонденция гр.Бургас ,ул. Шейново №9А, ап.1., с управител Ж.Ж. против уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013г. за кампания 2014г.

Съдът при пърночалното разглеждане на делото е указал доказателствената тежест на страните, към които указания се придържа.

Съдът със свое разпореждане  №2751/25.04.17 по настоящето дело  също е указал доказателствената тежест на страните. В тази връзка  докладва и допълнително постъпили  с частната жалба на жалбоподателя до ВАС писмени доказателства, които съгласно указанията на ВАС следва да бъдат приети и обсъдени от съдебния състав при повторно разглеждане на спора по същество.

Съдът докладва и постъпилите днес в 9.40 часа молба входящ № 4933/17.05.2017 година от жалбоподателя Ж.Н.Ж. за  даване ход на делото и приемане на писмени доказателства, приложени към писмото, сред които: Постановление за отказ да се образува производство от 10.07.2015 година, докладна записка от и-р З.С.  при РУ гр.Средец, сведение от управителя на дружеството-жалбоподател за  извършени противоправни действия, сведение от С.П., сведение от М.Я., протокол за предупреждение от 01.04.2015 година по чл.65 от ЗМВР,  по отношение на  С.П., ведно с  кореспонденция и писмени доказателства, които лицето е предало и на РУ-Средец по така образуваната преписка.

Ю.К.Л.- Оспорвам жалбата.Моля да ми се предостави срок за запознаване с доказателствата представени днес, включително и тези представени пред  ВАС. Интересува ме датата на всички документи, тъй като  всички парцели не са възстановени като затревени площи, както и не са представени документи за вреда от трети лица към тогавашия  момент.Правя доказателствено искане във връзка  с разпореждането Ви от 25.04.2017 година, с което съдът е указал на ответника доказателствената тежест. Правя искане за разпит на свидетел, при режим на довеждане - инспектор от Регионалния технически инспекторат, който е извършил проверката на място, относно въпросите в разпореждането, касаещи техническата годност на уреда и други обстоятелства при проверката на място.

Съдът като взе предвид доказателствените искания на стрните намира, че с оглед значителния обем на представените непосредствено  преди днешното съдебно заседание писмени доказателства от страна на жалбоподателя,  на ответния орган следва да бъде предоставена възможност за запознаване със същите, с оглед вземане на становище относно допустимостта и относимостта им към настоящия спор.

Допустим е разпита на извършилия проверката на място инспектор, в качеството  на свидетел в настоящето производство като указва на процесуалния представител на ответния орган, че в случай, че техническата   годност  на измервателния уред към спорния  момент е усдостоверена с нарочен документ,  изходящ от компетентно лице, такъв също следва да бъде представен.

Ю.К.Л.- Няма да соча други доказателства към настоящия момент.

С оглед изявлението на ю.к.Л. и по доказателствата, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА административната  преписка, която е  представена от ответния орган.

ДОПУСКА до разпит  извършилия проверката на място инспектор, в качеството  на свидетел в настоящето производство, при режим на довеждане за следващото съдебно заседание.

Предоставя на ответния орган срок не по-късно от следващото съдебно заседание за становище, относно допустимоста и относимостта на писмените доказателства, представени  от „Еко Ресурс“.

Съдът като взе предвид обстоятелството, че делото не е пълно, всестранно и обективно изяснено намира, че събирането на доказателства не следва да бъде приключвано, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 07.06.2017 година  от 13:30 часа, за която дата и час страните да се считат за редовно уведомени.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:14 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: