ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 01.02.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ХVІІІ Административен състав

На първи февруари                                две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 1016 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 14:00  часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ Г.Я.Т., редовно уведомен, се явява лично.

 

ОТВЕТНИКЪТ АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ“ СОФИЯ, редовно уведомен, се представлява от гл.юрисконсулт К.Т.и ст.юрисконсулт Д.Т.-И.с пълномощни, приложени към писмения отговор по исковата молба.

 

 

По хода на делото:

 

ИЩЕЦЪТ Т.: Да се даде ход на делото.

ГЛ.ЮК.Т. и СТ.ЮК.Т.-И.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

Производството е образувано по предявен от Г.Я.Т. иск за заплащане на обезщетение в размер на 3600 /три хиляди и шестстотин/ лева срещу Агенция „Митници“, съединен с оспорване на заповед № 945/09.02.2016 г. за прекратяване на служебно правоотношение, издадена от директора на Агенция „Митници“.

 Производството е образувано след като с протоколно определени от 11.05.2016г. е разделено производството по жалба с вх. № 32-51404/24.02.2016 г. по описа на Агенция „Митници“, Централно митническо управление, постъпила в Административен съд Бургас с писмо вх. №2453/11.03.2016г., като за разглеждане по административно дело №562/2016 г. по описа на Административен съд Бургас е останала жалба, подадена от Г.Я.Т. против заповед № 945/09.02.2016 г. за прекратяване на служебно правоотношение, издадена от Директора на Агенция „Митници”.

Искът, предявен от Г.Я.Т., с правно основание чл.104, ал. 1 от Закон за държавния служител е отделен, в резултат на което е образувано настоящето дело  № 1016/2016г. по описа на Административен съд Бургас.

Съдът ДОКЛАДВА постъпила с писмо вх.№ 5047/14.5.2016 г. административната преписка по делото, предоставена от ответника.

ДОКЛАДВА постъпила с вх.№ 13452/13.12.2017г. молба от процесуалния представител на  ищеца адв.К.К., с която уведомява съда, че вече не представлява ищеца.

ДОКЛАДВА постъпила с вх.№ 245/08.01.2018 г. молба от адв. К.К., с която изразява становище, че не разполага с пълномощия да представлява ищеца по делото, което становище е изразил в негова молба вх.№ 13452/13.12.2017 г.

В изпълнение на Разпореждане № 5 от закрито съдебно заседание на 02.01.2018 г. съдът ДОКЛАДВА постъпил с вх.№ 1193/29.01.2018 г. писмен отговор от процесуалните представители на ответника – гл.юрисконсулт К.Т.и ст.юрисконсулт Т.-И., ведно с приложени пълномощни.

СЪДЪТ ДОКЛАДВА и постъпилото административно дело № 562/2016 год. по описа на АС-Бургас.

 

Съдът дава възможност на страните да изразят становище по исковата молба и по доказателствата:

ИЩЕЦЪТ Т.: Поддържам исковата молба. Относно разпореждането от 02.01.2018 г. на Административен съд Бургас, искам да кажа, че още докато работех в митницата, преди да ме уволнят незаконно, не направиха никаква проверка.След това, когато бях хванати с подкупи част от служителите, които ни съкратиха, също никой не се обади да се извини, също са бездействали. Следва да се укаже, че са бездействали от агенция „Митници”. Искам да кажа след като тази заповед № 945/09.02.2016 г. беше обявена за незаконосъобразна от ВАС, никой не се обади от Агенция „Митници” да ми се извини и да ме извика, също са бездействали.

Нося писмени документи. Всичко от първоначалната жалба остава. Бях подал молба да ми направят справка за обработените документи в митническото бюро, в което съм работил, за да се види, че съм работил наравно с другите служители. Представям този отговор от Агенция „Митници”.

Според чл.104 Закона за държавния служител е необходимо да не съм работил на държавна работа. След като ме съкратиха не съм работил държавна работа. Нося си служебната книжка, която са ми издали Агенция „Митници”. До февруари 2016 г. съм работил в Агенция „Митници”, след това съм работил в частния сектор. От Агенция „Митници” ми отказаха да ми направят справка с този отговор, който е при Вас рег.№ 32-9630/24.11.2016 г. Изисках справка за обработените от мен документи  в митническото бюро, в което работих. Бяха писали, че не съм работил, че нищо не съм правил.

Нося копие от служебната книжка.

Първоначалната жалба не я нося. Искането за експертиза след като е било заявено – остава, поддържам го. Беше заявен свидетел, но не съм извикал свидетел. За момента не искам свидетел, тъй като все пак поне половината от които съкратиха са в Агенция „Митници” и едва ли някой ще дойде да свидетелства, понеже още са там.

Всичко, което е писано в първата жалба в първото дело – това е. Може да видите, че са бездействали, това беше по предното дело.

Всичко, което трябва, е в другото дело. Всички документи, които съм искал да се изискат, ги има представени по другото дело.

 

ГЛ.ЮК.Т.: Поддържам писмения отговор, депозиран пред Административен съд Бургас.

По представените днес доказателства - по писмо рег. № 329630/24.11.2016 г. считам, че същото не е относимо към предмета на настоящия спор, тъй като това са документи, свързани с делото, което е върнато в Административен съд Бургас и касае незаконосъобразното уволнение на митническия служител. Делото е приключило с решение на ВАС, с което заповедта  на Агенция „Митници“ е отменена като незаконосъобразна. Тези доказателства са налични по идентичното дело.

По отношение на така представените в днешното съдебно заседание служебна книжка 3383/27.08.2012 г. на Г.Я.Т. и писмо изх. № 1046-02-230/24.1.2018 г., моля да ни бъде дадена възможност да се запознаем с така представените доказателства и да вземем отношение по тях, като правя изрично възражение, че така представената служебна книжка е копие и същата съдържа само страници от 1 до 7 от нея. Не става ясно дали в последствие е налице друго служебно правоотношение с лицето. Същата е незаверена и моля да не бъде приета като доказателство по делото.

По отношение на писмото от ТП на НОИ - Бургас, същото е официален документ. Подробни съображения ще изложа в следващото съдебно заседание.

 

ИЩЕЦЪТ Т.: Моля да ми дадете възможност в момента да заверя документите.

Съдът предостави възможност на Т. да завери представените от него незаверени документи.

ГЛ.ЮК.Т.: Представям и моля да приемете заповед №4374/27.11.2017 г., с която е прекратено служебното правоотношение с лицето на основание чл. 103, ал.11 т.2 от ЗДС, поради факта, че същият не се е явил да заема длъжността в срока, визиран от чл.122, ал.2 от ЗДС, ведно с протокол № 32338430/01.12.2017 г., с който лицето е уведомен за така издадената заповед.

Представям и моля да приемете също така молба с изх.№ 32-330367/24.11.2017г., с която лицето Г.Т. е поискало възстановяване – да бъде възстановен на заеманата длъжност.

Представям и моля да приемете два броя фишове: за месец януари 2016 г. и месец февруари 2016 г. – последните месеци, от които е видно какво е възнаграждението на служителя към този момент.

И за сведение на съда представям решение №120/04.01.2018 г. на ВАС, с което е оставена без уважение искането на лицето за поправка на очевидно фактическа грешка.

 

ИЩЕЦЪТ Т.: Искам да кажа: това, което са писали в протокола от 01.12.2017 г. не се отнася за възстановяването ми, а за друг разговор, след като беше изтекъл срока за възстановяването ми, т.е. никой не се е обадил да ме извиква да ме възстановят на работа. Това е бездействие от страна на Агенция „Митници”.

Да се приемат доказателствата към делото.

Имам възражение само за документа, за който казах, че е с изтекъл срок. Връщам Ви, документите които заверих.

 

ГЛ.ЮК.Т.: Няма как да удостоверим, че действително не е бил ангажиран след този период на друга работа. Не е представил копие на всички страници на служебната книжка. Поддържаме писмения отговор по отношение на искането за експертиза.

СТ.ЮК.Т.-И.: Считаме,че доказателственото искане за вещо лице е недопустимо.

 

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представената с писмо вх.№ 5047/14.5.2016 г. (л. 2 до л. 98) административна преписка, както и постъпилия с вх.№ 1193/08.01.2018 г. писмен отговор от процесуалните представители на ответника, ведно с приложени пълномощни.

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото и постъпилото административно дело № 562/2016 год. по описа на АС-Бургас.

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените от страните в днешното съдебно заседание писмени доказателства, с изключение на справка от ТП на НОИ – Бургас, по отношение на което доказателство съдът ще се произнесе в следващото съдебно заседание след като изслуша становището на процесуалните представители на ответника.

 

Относно относимостта на така приетите доказателства към предмета на настоящото дело, съдът ще се произнесе с крайния си съдебен акт.

 

Относно искането за назначаване на съдебно-икономическа експертиза съдът ще се произнесе в закрито съдебно заседание.

 

Съдът УКАЗВА на страните в срок до следващото съдебно заседание да изчерпят доказателствените си искания.

 

Съдът по доказателствата 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за  29.03.2018 г. от 14.15 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:36 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: