ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 29.03.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ХVІІІ Административен състав

На двадесет и девети март                     две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 1016 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 15:07  часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ Г.Я.Т., редовно уведомен, се явява лично.

 

ОТВЕТНИКЪТ АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ“ СОФИЯ, редовно уведомен, се представлява от гл.юрисконсулт К.Т.с пълномощно, приложено към писмения отговор по исковата молба.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ П.Г.П. не се явява.

По делото е постъпила молба с вх. № 3240/20.03.2018г. от вещото лице П. за удължаване на срока за изготвяне на експертиза

 

По хода на делото:

 

ИЩЕЦЪТ Т.: Да се даде ход на делото.

ГЛ.ЮК.Т.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

С Определение № 473 от 28.02.2018 год. съдът е допуснал съдебно-счетоводна, като е определил за вещо лице П.Г.П..

Съдът ДОКЛАДВА постъпила с вх. № 3240/20.03.2018г. молба от вещото лице П. за удължаване на срока за изготвяне на експертиза, ведно с проект за съдебно удостоверение, като исканото удостоверение е издадено на вещото лице с изх.746/20.03.2018г.

ДОКЛАДВА издадено с изх.№ 746/20.03.2018 г. удостоверение на вещото лице П..

ДОКЛАДВА постъпил с вх.№ 3496/26.03.2018 г. отговор от дирекция „Бюро по труда“ Бургас.

ДОКЛАДВА постъпили с вх.№3550/27.03.2018 г. доказателства, по опис, изпратени от Директор на НОИ, Териториално поделение – Бургас.

 

Съдът дава възможност на страните да изразят становище по новопостъпилите доказателствата, както и по представената в предходното съдебно заседание справка от ТП на НОИ-Бургас.

 

ИЩЕЦЪТ Т.: Да се приемат постъпилите доказателства.  Да се даде допълнителна възможност на вещото лице да изготви експертизата. Според мен, справката която изисквате, трябва да е не само за 6-те месеца, а за целия период – до 06.11.2017 г.

 

ГЛ.ЮК.Т.: Да се даде допълнителна възможност на вещото лице да изготви експертизата. Относно справката от ТП на НОИ, ще дам становище в следващото съдебно заседание

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представената в предходното съдебно заседание от жалбоподателя справка от ТП на НОИ-Бургас /л.202 – 205/, постъпилия с вх. № 3496/26.03.2018 г. отговор от дирекция „Бюро по труда“ Бургас, както и постъпилите с вх. №3550/27.03.2018 г. доказателства, по опис, изпратени от Директор на НОИ, Териториално поделение – Бургас.

 

Предвид становищата на страните и молбата на вещото лице за удължаване срока за изготвяне на назначената съдебно-счетоводна експертиза, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

 

ДАВА допълнителна възможност на вещото лице да изготви назначената съдебно-счетоводна експертиза.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за  17.05.2018 г. от 15.15 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

ДА СЕ УВЕДОМИ вещото лице.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:16 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: