ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 19.06.                                                                   град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На деветнадесети юни                                две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА А.А

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия А.а

административно дело номер 1016 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 11.40 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „Първа инвестиционна банка” АД се явяват юрисконсулти А. и Д., с приложено по делото пълномощно.

За ответника- Общински съвет Бургас се явява ст.юрисконсулт Г., надлежно упълномощена.

За ответника „Уникредит Булбанк” АД се явява адвокат Б..

За ответника - „ВНД Пропъртис” ЕООД се явява адвокат В.Б..

Явява вещото лице арх. Д.К..

 

СТРАНИТЕ- Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Сне се самоличността на вещото лице, както следва:

Арх. Д.С.К.- 62г., българка, български гражданин, неосъждана, без дела и родство със страните. Предупредена за отговорността по чл.291 от НК. Обещава да даде безпристрастно заключение пред съда.

 

Вещото лице К.: Представила съм заключение, което поддържам.

Вещото лице К. на въпросите на юрисконсулти А. и Д.: Става въпрос за един действащ ПУП и не мога да разбера какво точно сравнение се иска да направя. В констативната част съм описала всичко, което съм видяла по представения ген.план. Оттам нататък тези два плана няма по какви параметри да бъдат сравнявани. От представените документи става ясно, че има регистрирано пристанище със специално предназначение, но в никоя от скиците и плановете това пристанище не е обозначено като площ и територия и има несъответствие в площите и данните за пристанището. На практика не можах да видя в ген.план и в техническия план на пристанището, няма показана точна площ и територия, и няма наличие на всички реквизити, които са необходими и както се изисква по закон. По одобрения ПУП такова пристанище изобщо не фигурира. Няма отреждане за пристанище. Явно го има на място, но не е отразено и в ген.планове не е обозначено по начин, по който може да се дефинира съгласно изискванията на закона. Посоченият ген.план в „Морска администрация” е от 1995-1996 г. Няма как да сравнявам пристанището по ПУП и ген.план, защото никъде не е означено като такова, въпреки че има координати, но самото пристанище по никакъв начин не е обозначено. Аз не мога да отговоря на въпроса на базата на кои документи през 1973 г. Министерството на транспорта е приело, че в Бургаската корабостроителница има специализирано пристанище по смисъла на чл. 109 от Закона за морските пространства. Не ми е поставена такава задача.

Юрисконсулт А.: Вещото лице е дало отговори, които не са мотивирани с доказателства, поради което не можем да приемем експертизата. Нямам повече въпроси.

Юрисконсулт Д.: Нямам повече въпроси.

Юрисконсулт Г.: Нямам въпроси към вещото лице.

Вещото лице К. на въпрос на адвокат Б.: Когато казвам „имало е пристанище” имам предвид, че го има в регистъра, има план, има пристанищни съоръжения, пристанищна инфраструктура, сгради и съоръжения.

Адвокат Б.: Нямам повече въпроси.

Адвокат Б.: Нямам въпроси към вещото лице.

 

СЪДЪТ приема заключението на съдебно-техническата експертиза и определя на вещото лице К. възнаграждение за положения труд в размер на 921 лева, съобразно представената справка декларация, от които 650 лева платими от внесения предварителен депозит и ЗАДЪЛЖАВА страните „Първа инвестиционна банка“ АД и „ВНД Пропъртис” ЕООД да заплатят остатъка от 271 лева в 7-дневен срок от днес, както следва: 150 лева- платими от жалбоподателя Първа инвестиционна банка и 121 лева- платими от ответника „ВНД Пропъртис” ЕООД.

 

Юрисконсулт А.: Както стана ясно, считаме експертизата за непълна и неправилна, поради което молим съда да допусне тройна експертиза, като моля съда да посочим по едно вещо лице от списъка за вещи лица към Административен съд, където има такива вещи лица и по-конкретно занимаващи се с дейността на пристанищата и оценките. Твърдим още и че експертизата е неправилна, на едно място се казва, че има пристанище, на друго се казва, че няма. Вещото лице си противоречи.

Адвокат Б.: Не съм съгласен, че си противоречат.

Юрисконсулт Г.: Възразявам по искането за назначаване на тройна съдебно-техническа експертиза. Считам, че искането е неоснователно.

Адвокат Б.: Също възразяваме за назначаването на тройна съдебно-техническа експертиза. За мен вещото лице е отговорило достатъчно конкретно, ясно и компетентно. Някои от отговорите са видни дори и без експертно знание, както съм изложил в молбата-становище още в самото начало.

Адвокат Б.: Считам, че искането е неоснователно и недопустимо. В чл.200 от ГПК, прилаган субсидиарно на осн. чл.144 от АПК, е уредено основанието за назначаване на повторна и основанието за назначаване на тройна експертиза. В настоящия случай без аргументи и какво налага назначаване на три вещи лица с посочване на състава от страните, считам, че не намира опора в действащия процесуален закон. Що се отнася за противоречивостта и непълнотата, посочени от процесуалните представители на жалбоподателя, намирам, че не беше изтъкнато нито едно основателно твърдение и считам, че изслушването на повторна експертиза няма да допринесе за изясняване на фактите, няма какво да търсим заключение от повторна експертиза.

Юрисконсулт Д.: Обръщам внимание, че съгласно чл. 200 от ГПК при оспорване на експертизата съдът може да назначи друго или повече вещи лица. Ние обърнахме внимание, че са налице противоречия в експертизата, както по-горе беше споменато и в отговор на въпроси 4, 5 и 6 се казва, че няма предвиждане за специално предназначение, а самото вещо лице заяви, че е имало пристанище.

Юрисконсулт Г.: Не е задължение в подробния ПУП да има отбелязване.

Юрисконсулт А.: Не е изследвана документацията в Морска администрация във вр. със заповедта на Общия устройствен план, приет през 2007 г. и е необходимо да бъде изследвана и тази регулация.

Юрисконсулт Г.- Няма регулация в ОУП.

Адвокат Б.: Не мисля, че вещото лице е имало поставена такава задача и че изобщо му е в работата да изследва въз основа на какво е издаден някакъв административен акт. Задачите са ясни, има представени документи по делото, вещото лице ги е видяло и е изготвило заключението си по поставените му въпроси.

 

СЪДЪТ счита, че приетото в днешното съдебно заседание заключение на съдебно-техническата експертиза е обосновано и компетентно изготвено, и не са налице сочените от жалбоподателя противоречия. Поради това, направеното искане за назначаване на тричленна съдебно-техническа експертиза се явява неоснователно и следва да се остави без уважение. Ето защо, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на жалбоподателя „Първа инвестиционна банка” АД за допускане на тричленна съдебно-техническа експертиза с посочените задачи.

 

СТРАНИТЕ- Нямаме други доказателствени искания.

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

 

Юрисконсулт А.: Уважаема госпожо съдия, моля на база на подадената от името на „Първа инвестиционна банка” АД жалба да обявите за нищожно решението на Общински съвет Бургас. По делото представихме доста убедителни писмени доказателства, които доказват становището и възраженията ни. Моля да ми предоставите срок за писмени бележки, в които да изложа подробности по същество.

Юрисконсулт Д.: В момента релевираме нищожност на акта. По същество ще изложим, че са налице и основания за нищожност, поради факта че е акта е издаден от некомпетентен орган. От представените доказателства е видно, че е съществувал и преди процесния ПУП, и е имало ген.план, имало е пристанище със специално предназначение, одобрен със съответните удостоверения. Съгласно ЗУТ, в който е заложено, че органа който издава, одобрява, разширява, е същия който променя характеристиката. Също искам да обърна внимание на следното, в чл.8 от Кодекса за търговското корабоплаване, където има съгласува с Министерството на транспорта и отбраната. Всички предишни са били издавани от тях. Общинският съвет, несъобразявайки се с това, е одобрил.

Юрисконсулт Г.: Моля да оставите без разглеждане жалбата на „Първа инвестиционна банка” АД като недопустима и да прекратите производството по административно дело № 1016/2014г. При условията на евентуалност моля да я отхвърлите като неоснователна и недоказана. По допустимостта искам да кажа следното: твърдението на жалбоподателя за нищожност поради липса на компетенция по издаване на оспорения акт не е налице, а останалите оплаквания, представляващи незаконосъобразност са преклудирани поради изтекъл срок. Считам че по отношение възраженията по т.ІІ, ІІІ и ІV е недопустимо поради преклудирана жалба. По отношение на основателността, моля да ми предоставите срок за писмени бележки. Моля да ми се присъди юрисконсултско възнаграждение.

АДВОКАТ Б.: Моля да отхвърлите жалбата. Считаме, че с изключение на компетентността, всички останали въпроси не водят до нищожност. Както жалбоподателя си призна, колкото до компетентността единствени релевантен е въпроса дали се предвижда изграждане на ново пристанище. На този въпрос вещото лице категорично отговори, че не се предвижда ново пристанище и не се одобрява парцеларен план на пристанищни. Представям списък за разноските.

АДВОКАТ Б.: Моля да остава без уважение жалбата „Първа инвестиционна банка” АД. Обжалваното решението на общински съвет Бургас е правилно, постановено е от компетентен орган, в рамките на компетентните му правомощия. Моля да ни присъдите разноски.

Юрисконсулт А.: Правим възражение за прекомерност на разноските на ответниците „Уникредит Булбанк” АД и „ВНД Пропъртис” ЕООД.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок, като с оглед направените искания определи на страните 14-дневен срок за представяне на писмени защити.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.30 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: