ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,12.12.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На дванадесети декември                     две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА А.А

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия А.а

административно дело номер 1016 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 11.50 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „Първа инвестиционна банка” АД се явяват юрисконсулт К.А. и мл.юрисконсулт Д.Д., надлежно упълномощени.

За ответника – Общински съвет Бургас се явява юрисконсулт Б., надлежно упълномощена,

За ответника - „Уникредит Булбанк” АД се явява адвокат Д.Б., преупълномощен от управителя на адвокатско дружество „В. и Б.”, с приложено пълномощно.

За ответника - „ВНД Пропъртис” ЕООД се явява адвокат В.Б., надлежно упълномощена.

 

Юрисконсулт А. – Да се даде ход на делото.

Юрисконсулт Б. – Да се даде ход на делото.

Адвокат Б. – Да се даде ход на делото.

Адвокат Б. – Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Адвокат Д.- Довели сме свидетел, като освен това с молбата сме поискали да бъде приет като доказателство „Генералния план на Бургаските корабостроилници”, като молим съдът да се произнесе по приемането на това доказателство.

Юрисконсулт Б.- Към момента няма да сочим други доказателства в днешното съдебно заседание. Не възразявам да се приеме като доказателство по делото представения ген.план.

Адвокат Б.- Нямам доказателствени искания. Предоставям на съда относно генералния плана.

Адвокат Б.- По отношение на свидетеля - не възразявам да бъде изслушан. По отношение на представения генерален план считам, че същият е неотносим, доколкото предмет на разглеждане е оспорването на ПУП, като съвкупност. Що се отнася до другите доказателствени искания, предвид депозирания отговор и становището ни, че не е нищожен административният акт, считаме, че е необходимо становището на експерт със специалност архитектура, към когото ще поставя въпрос: С процесния план, одобрения, предвиждат ли се нови или разширения на съществуващите пристанища. Те са във връзка с нашите твърдения.

Адвокат А.- Моля да допуснете и нашите въпроси. Ще зададем въпроса по друг начин, като моля да ни предоставите възможност да поставим въпроси. В случай, че допуснете съдебно-техническа експертиза, моля да ни предоставите възможност да поставим и наши въпроси.

Адвокат Б.- Не възразявам срещу искането на адвокат Б.. В нашата молба сме поставили подобна задача и се придържаме към нея. Считам, че не са налице основания да се дава допълнителна възможност на жалбоподателя да формулира въпроси към експертиза, ако искаха такива, да са го направили до днешното съдебно заседание.

Юрисконсулт Б. - Не възразявам.

 

СЪДЪТ по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА извадка от генерален план от 1987 г. за територията на Бургаски корабостроителници

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която да даде заключение по поставената от адвокат Б. в днешното съдебно заседание задача.

ВЪЗЛАГА експертизата на вещото лице инж. М.Г..

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит в размер на 200 лева, платим от ответника „ВНД пропъртис” ЕООД в 7-дневен срок от днес.

ПРЕДОСТАВЯ възможност на жалбоподателя да постави допълнителни задачи към допуснатата съдебно-техническа експертиза в 7-дневен срок от днес.

 

Съдът пристъпи към изслушване на допуснатия до разпит свидетел.

Сне се самоличността на свидетеля, както следва:

Л.Г.Т., род 17.03.1951 г. в гр. Бургас, с постоянен адрес гр. Бургас, ж.к. Меден рудник, бл.11, вх.5, ет.7 ,българин, български гражданин, неосъждан, без особени отношения със страните. Предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК. Обещава да говори истината пред съда.

ЮК Д. към свидетеля: Запознат ли сте дали на територията на Бургаските корабостроителници има приети генерални планове и съответстват ли те на новия ПУП.

Адв. Б.: Моля да не се допуска въпросът. Считам, че свидетелят не е компетентен да отговори на този въпрос.

СЪДЪТ не допуска въпроса, доколкото отговорът на същия предполага специални знания, като указва на пълномощника на жалбоподателя, че въпросите следва да касаят обстоятелства, които свидетелят непосредствено е възприел.

Свидетелят Т. на въпросите на адвокат Д.- На тази територия има две пристанища, едното е „Бургаска корабостроителница- южен кей” и другото е „северен кей”. Това е специализирано пристанище за корабостроене и кораборемонт и няма право да развива търговска дейност и да работи с товари. Виждал съм ПУП-а, но просто като план. Там е определена някаква част за корабостроене и кораборемонт. От това, което е определено в плана, който видях, не е възможно да се извършва нормална дейност като корабостроене и кораборемонт. На територията има съоръжения с повишена опасност, съдове с налягане, 30-40бр. кранове за тежки товари, подлежащи на проверки, като специализирано пристанище има контрол при влизане и излизане и от чисто техническа гледна точка това, което е предвидено като площ за корабостроене и кораборемонт, не може да се осъществява. Процесът започва много преди тази площ. В Бургаската корабостроителница се осъществява такава дейност от 1971г. на тази площадка, преди това е била в района на пристанището, била е в системата на ДСО „Корабостроене” и в тази връзка са изработвани Ген. планове.

Адвокат Б. – Нямам въпроси.

Юрисконсулт Б. – Нямам въпроси.

Адвокат Б. – Нямам въпроси към свидетеля.

Съдът освободи свидетеля.

 

Адвокат Д. - За днес няма да сочим други доказателства.

Адвокат А. – Нямам други доказателствени искания.

Адвокат Б. – Нямам доказателствени искания.

Юрисконсулт Б. – Нямам искания по доказателствата на този етап.

Адвокат Б. – Няма да соча други доказателства.

 

СЪДЪТ, с оглед събиране на допуснатите доказателства

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 27.03.2015г. от 11.50ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

Да се уведоми вещото лице, след внасяне на определения предварителен депозит.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.32 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: