ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,03.10.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХVІІ-ти административен състав

На трети октомври                                две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА А.А

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия А.а

административно дело номер 1016 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 10.20 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „Първа инвестиционна банка” АД се явяват юрисконсулт К.А. и мл.юрисконсулт Д.Д., надлежно упълномощени.

За ответника – Общински съвет Бургас се явява юрисконсулт Б., с приложено по делото пълномощно

За ответника - „Уникредит Булбанк” АД се явява адвокат Д.Б., преупълномощен от управителя на адвокатско дружество „Вълчев и Б.”, с приложено пълномощно.

За ответника - „ВНД Пропъртис” ЕООД се явява адвокат В.Б., надлежно упълномощена

 

Юрисконсулт А. – Да се даде ход на делото.

Юрисконсулт Б. – Да се даде ход на делото.

Адвокат Б. – Да се даде ход на делото.

Адвокат Б. – Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Производството по делото е образувано по повод постъпила жалба от „Първа инвестиционна банка” АД с искане за обявяване нищожност на решение №24-21 от 28.05. и 30.05.2013г. на Общински съвет Бургас.

По делото е представена административната преписка по издаване на оспорения акт.

Постъпили са отговори от „ВНД пропъртис” ЕООД и „Уникредит Булбанк” АД, конституирани като ответници на основание чл.218, ал.9 от ЗУТ.

 

Юрисконсулт А.- От името на „Първа инвестиционна банка”АД, поддържам жалбата и твърдението за нищожност на решението на Общински съвет Бургас. Сочим нови доказателства във връзка с подадените отговори на ВНД пропъртис” ЕООД и „Уникредит Булбанк” АД- писмо от морска администрация, във връзка с факта, че към миналия момент, към започване на процедурата, е съществувало и съществува пристанище със специално предназначение съгласно чл.109 от Закона за морските пространства, както и други, които представям с молба, в която са описани. Искаме и допускане на съдебна инженерно-техническа експертиза, вещото лице по която да има опит в морската администрация, да има опит с кораборемонт и корабостроене, като моля за срок да конкретизираме въпросите към вещото лице, както и молим да бъде допуснат един свидетел при режим на довеждане, свидетелят е служител на предприятието, който ще отговори на въпросите за самата корабостроителница, как се е установявал технологичния процес, с тях искаме да докажем, че от решението на Общински съвет, в имотите не могат да се осъществява кораборемонт и корабостроене, имот с новия идентификатор завършващ на 15, предвиден за корабостроене и кораборемонт, не могат да стигат корабите и не може да се осъществява такава дейност. Нямаме други искания по доказателствата.

Юрисконсулт Б.- Моля да оставите без разглеждане жалбата, поради недопустимост, тъй като основанията, посочени в нея, са по-скоро за унищожаемост, единственото основание за нищожност е по т.1 от жалбата относно твърденията, че решение е взето от некомпетентен орган. Считаме, че решението на общинския съвет е правилно и законосъобразно и е взето от компетентен орган. Няма да соча доказателства. Относно направените в днешното съдебно заседание искания- предоставям на преценката на съда. Моля да бъдат приети доказателствата, представени по делото.

Адвокат Б.- Оспорвам жалбата. Считаме, че тя е недопустима в частта си по т. 2-5, с изключение на т.1. Считаме, че в жалбата не се сочат каквито и да било основания в тази част, не се сочат каквито и да е основания за нищожност на атакувания административен акт. Считаме, че нищожен е административен акт, който изцяло е лишен от законова опора и не е издаден нито на основание на законов или поднормативен акт, т.е. нищожен е такъв акт, който не може да бъде издаден въз основа на никой закон и никой орган, относно неговата материална страна, а доколкото до процесуалната нищожност е когато води до на практика липса на волеизявление на органа. С оглед на това искаме да бъде прекратено делото по отношение на тези от 2-5 точки. Относно представените писмени доказателства, моля да ми дадете възможност да се запознаем с тях и да изразим становище. Относно експертизата, моля след като се запознаем с формулираните задачи, също молим да ни дадете възможност за становище към тях, както и възможност да формулираме задачи към тази експертиза.Относно искането за разпит на свидетел, считам че не следва да бъде допускан, тъй като на първо място тези обстоятелства, които искат да се доказват с него са неотносими към спора и на второ място не следва да се доказват със свидетелски показани, твърденията по-скоро касаят наличието на експертни знания. Нямам доказателствени искания.

Адвокат Б.- Оспорваме жалбата. Поддържам изцяло внесения отговор в съда на 02.09.2014г., няма да повтарям изложеното в отговора. Единствената ми молба е да задължите жалбоподателя да посочи правния си интерес от оспорването. Наличието на правен интерес от оспорване е задължително за жалбоподателя, в този смисъл е и съдебната практика. Лице, което не е носител на правен интерес за оспорване, вкл. и по отношение на нищожността на оспорения акт, е основание за прекратяване на производството. Жалбоподателят е придобил имота в началото на тази година, след като ПУП е влязъл в сила и няма правен интерес да обжалва ПУП-а като незаконосъобразен. В подкрепа на изложеното от колегите, считам, че трябва да бъде прекратено производството на делото по отношение на т.2-5 от жалбата. Преклудирани са правата на жалбоподателя да оспорва на основание незаконосъобразност на решението на Общински съвет Бургас. Промяната на собствеността не е основание за оспорване. Моля да ми дадете възможност да се запозная с молбата, която представиха в днешното съдебно заседание, искам да се запозная с доказателствата и, в срок определен ми от съда да изразя в писмено становище. Същото се отнася и до доказателствата. Не възразявам да се допусне съдебно-техническа експертиза, като моля при депозиране молбата на жалбоподателя с въпросите, да ни дадете възможност да се запознаем и евентуално да допълним или конкретизираме въпросите към вещото лице. Противопоставям се на искането за допускане на свидетел, за установяването на обстоятелствата, заявени от жалбоподателя, тъй като предмет на спора е акт на Общинския съвет, с който е одобрен ПУП, т.е. акт, с който се определят конкретни предназначения и предвиждания на територията, начина на трайно ползване на тези имоти се извлича от кадастралната карта и съответно от желанието на собственика, изразено от заданието. Абсолютно неотносими са обстоятелствата, посочени от жалбоподателя. Изрично се противопоставям да се разпитва свидетел. Други доказателства няма да соча.

Юрисконсулт А.- По отношение на правния интерес от оспорване сме представили доказателства с жалбата и към влизане в сила на ипотеките ние сме собственици. Още в този момент, в който влиза решението за обезпечението, в полза на Общината се предоставят за улици.

Юрисконсулт Д. - При нарушаване на специални правни норми, с които е определен реда за промяна на предназначение на имоти в случай, в която промяната е съществена, опорочават издадения акт до степен на нищожност, с оглед на което не само на основанието по т.1 може да се релевира нищожност на административния акт.

 

СЪДЪТ счита, че представените по делото писмени доказателства са относими към предмета на делото и следва да бъдат приети. Следва да бъде допуснат до разпит поисканият от пълномощниците на жалбоподателя свидетел, доколкото сочените обстоятелства ще спомогнат за изясняване на делото. По направеното искане за експертиза съдът ще се произнесе след формулиране на задачите към вещото лице. Ето защо съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените към жалбата и представените в днешното съдебно заседание от пълномощниците на жалбоподателя писмени доказателства по опис и доказателствата, приложени към отговора и заявлението на „Уникредит Булбанк” АД, и отговора на „ВНД Пропъртис” ЕООД, както и приложените към административната преписка по издаване на оспорения акт писмени доказателства.

ДОПУСКА до разпит един свидетел при режим на довеждане от жалбоподателя в следващото съдебно заседание.

ОБЯВЯВА на страните, че ще се произнесе по искането за допускане на съдебно-техническа експертиза, след конкретизиране на задачите към същата, като определя на жалбоподателя в 7 дневен срок да представи молба с формулирани задачи към експертизата, с препис за страните.

ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да ангажират допълнителни доказателства.

 

Съдът, с оглед събиране на допуснатите доказателства

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 12.12.2014г. от 11.50ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: