О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

   965       09.06.2014 година, гр. Бургас

 

         Бургаският административен съд, седемнадесети състав, на девети юни две хиляди и четиринадесета година, в закрито заседание, в следния състав:

                                                                  Председател: Атанаска Атанасова

 

като разгледа докладваното от съдията Атанасова административно дело № 1016 по описа за 2014 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 215 от ЗУТ и е образувано по повод постъпила жалба от „Първа инвестиционна банка“ АД с ЕИК 831094393, със седалище и адрес на управление: ***, представлявано от изпълнителните директори В. Х. Х. и Д. К. К., чрез пълномощника Д. И. Д.- управител на клон Бургас, против решение № 24-21/28.05. и 30.05.2013 г. на Общински съвет- Бургас, с което на основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл. 129, ал.1 от ЗУТ, вр. §124 от ПЗРЗИДЗУТ и §24, ал.2 от ПЗРЗИДЗУЧК е одобрен ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.662.9531, 07079.662.37, 07079.662.38 и 07079.662.39 по КККР на гр. Бургас, както и изменение на ПУП-ПР за УПИ ХІІІ, ХІV, ХХХV и ХХХVІ в кв.2 по плана на ПЗ „Юг“, гр. Бургас.

В жалбата са развити доводи за нищожност на оспореното решение. Правният интерес от оспорването е обоснован с издадени от ЧСИ Т. М. с рег. № 803 постановления от 24.04.2014 г. за възлагане върху жалбоподателя на поземлени имоти, непосредствено засегнати от предвижданията на одобрения с решението ПУП.

С жалбата е направено искане за спиране изпълнението на оспореното решение, на основание чл. 297, ал.4 от АПК. Искането е обосновано с необходимост от „защита правата на новия собственик“.

Бургаският административен съд, след като се запозна с материалите, налични в преписката по издаване на оспорения акт, намира искането за спиране на изпълнението за недопустимо. Съображенията са следните:

Изпълнителното производство може да бъде спряно от съда в предвидените от закона случаи, съгласно чл. 280, т. 1 от АПК. Такава възможност е предвидена в нормата на чл. 297, ал.4 от АПК, но тя е приложима само при образувано производство по реда на чл. 294 и сл. от АПК.

В разпоредбата на чл. 294 и сл. от АПК е регламентирана защитата срещу порочното изпълнение, респ. неизпълнение, на процесуалните задължения от органа по изпълнението. Легитимирани да обжалват постановленията, действията и бездействията на последния са страните в изпълнителното производство, както и третите лица, чиито права, свободи и законни интереси са засегнати. Подадената от тях жалба не спира изпълнението, но съдът може да го спре до разрешаването й- чл. 297, ал.4 от АПК.

От съдържанието на цитираните разпоредби е видно, че спирането на изпълнението е предпоставено от наличието на жалба, подадена от активно легитимирано лице срещу конкретен акт, действие или бездействие на органа по изпълнението. Тази предпоставка в случая не е налице. С жалбата на „Първа инвестиционна банка“ АД не се търси защита срещу принудително изпълнение, няма дори твърдения за започнало такова, и следователно нормата на чл. 297, ал.4 от АПК е неприложима. Доколкото оспореният акт е влязъл в сила и не се касае за предварително изпълнение на същия, не са налице и предпоставките на чл. 166 от АПК. Ето защо съдът приема, че искането за спиране на изпълнението е недопустимо и следва да се остави без разглеждане.

Мотивиран от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на „Първа инвестиционна банка“ АД с ЕИК 831094393, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Драган Цанков“ № 37, представлявано от изпълнителните директори В. Х. Х. и Д. К. К., за спиране на основание чл. 297, ал.4 от АПК изпълнението на решение № 24-21/28.05. и 30.05.2013 г. на Общински съвет- Бургас.

Определението може да се обжалва пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщението.

 

СЪДИЯ: