ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 11.07.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ІІІ-ти Административен състав

На единадесети юли                                        две хиляди и осемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 1015 по описа за 2018 година

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ПЕТРОЛ В 2016“ ЕООД, представлявано от управителя С.Г.Й., редовно и своевременно призован, се представлявая от законния си представител лично и с адв.Г.Я., с представено пълномощно в днешното съдебно заседание.

 

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ОДОП“ БУРГАС, редовно и своевременно призован,  изпраща процесуален представител ю.к.И., с представено пълномощно по делото в днешното съдебно заседание.

          Не се явява вещото лице С.А..

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

АДВ.Я.: Да се даде ход на делото.

Ю.К.И.: Да се даде ход на делото.

Предвид обстоятелството, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ГО ДОКЛАДВА

Производството по делото е образувано по жалба от „Петрол В 2016“ с ЕИ 204353576, с адрес: град Бургас, ж.к.Меден Рудник“ бл.7, вх.6, ет.3, ап.7, представлявано от  С.Г.Й. против Ревизионен акт № Р-02000217005205-091-001/18.01.2018г., издаден от В.Х.Р.на длъжност *** сектор при ТД на НАП  Бургас и В.В.на длъжност ***по приходите при ТД на НАП Бургас, потвърден с Решение №70/02.04.2018г. на директора на Дирекция ОДОП при ТД на НАП Бургас.

Съдът указва доказателствената тежест на страните, както следва: В тежест на административния орган е да установи наличието на материално-правните и процесуално-правните предпоставки за постановяване на спорния административен акт. В тежест на жалбоподателя е да докаже всички позитивни факти и обстоятелства, на които се позавава и от които черпи права в настоящето производство.

Съдът докладва, че по делото е постъпила пълната административна преписка.

Съдът докладва, че по делото е постъпила молба вх.№ 7849/11.07.2018 година от назначеното вещо лице С.А., с която заявява, че не е изготвила заключението по делото, поради краткия срок – уведомена на 03.07.2018 година.Моли за определяне на нов срок за изготвянето й.

АДВ.Я.: Пддържам жалбата. Моля, след като се запознаем със заключението на вещето лице да направим  своите доказателствени  искания. Няма да желаем разпита на свидетели. Ако съда разреши да се запознаем с матириалите по преписката,  с оглед на факта, че входа на ревизията не е установено по несъмнен начин от доставчика на гориво фактурите осчетоводени ли са, платено ли е ДДС, кой е реалния собственик на горивото, като не е установено по несменен начин сделката реална ли е или фиктивна. Моля на по-късен етап да ни разрешите да поставим допълнителни задачи, на които вещото лице да ни отговори.

ГЛ.Ю.К.И.: Оспорвам жалбата. Моля да приемете доказателствата по административната преписка. Моля да се даде възможност на вещото лице да изготви експертизата.

Съдът, с  оглед на изразените становища от процесуалните представители на страните и по доказателствата

 

                                       О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представената административна преписка.

ПРЕДОСТАВЯ възможност на вещото лице да изготви заключението по възложената съдебно счетоводна експертиза.

ПРЕДОСТАВЯ възможност на двете страни след запознаване с пълната административна преписка да ангажират допълнителни, относими към спора доказателства, вкючително и да поставят допълнителни въпроси към вещото лице, при условията на своевременност, с цел недопускане забавянето на заключението за следващото съдебно заседание.

Съдът като взе предвид обстоятелството, че делото не е пълно, всестранно  и обективно изяснено от фактическа страна

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 26.09.2018 година от 13:30 часа, за която дата и час страните да си считат редовно уведомени.

Да се уведоми вещото лице С.А. за датата на следващото съдебно заседание.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:39 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: