ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 26.09.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ІІІ-ти Административен състав

На двадесет и шести септември                    две хиляди и осемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 1015по описа за 2018 година

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ПЕТРОЛ В 2016“ ЕООД, представлявано от управителя С.Г.Й., редовно уведомен, се явява лично, както и  адв.Я., с представено пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ОДОП“ БУРГАС, редовно уведомен,  изпраща процесуален представител ю.к.И., с представено пълномощно по делото.

          Явява вещото лице С.А..

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

АДВ.Я.: Да се даде ход на делото.

Ю.К.И.: Да се даде ход на делото.

Предвид обстоятелството, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза, като заключението е депозирано с вх.№ 10422/18.09.2018 година  – т.е. в законоустановения 7-дневен срок по чл. 199 от ГПК.

СТРАНИТЕ: Да се изслуша вещото лице С.А.

ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице по изготвената съдебно-счетоводна експертиза, като СНЕМА самоличност на вещото лице, както следва:

С.В.А.- На 54 години, българка, български гражданин, неосъждана, с висше икономическо образование, без родство и особени отношения със страните.

Предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК.

          Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

                ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.:Поддържам заключението, което съм изготвила.

АДВ.Я.: Във връзка с отговора на задача №2,  на стр.5 сте посочили, че електронната система допуска подаване на данни на НАП чрез използване на екранни форми за попълване и изпращане на файлове, като сте посочили,  че са подробно описани в полетата на т.8 и т.9 на приложение №17. Впоследствие твърдите, в последния абзац, че не са посочени задължителнте реквизити по наредбата, във връзка с доставките от процесните доставчици. След като полетате са посочени в приложение №17, в т. 8 и 9 може ли да посочите къде се съдържа информация, че следва да бъде задължително попълнен УКН в това приложение. Аз не виждам в това приложение да бъде задължително да се попълва вида на документа.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: В колона №4, вид на документа за доставка.В последния ном.номер е запасан ЕАД, като има указание,  че се въвежда задължителен уникален контролен номер, задължетилно се посочва, без оглед на това дали горивото е доставено с фактура, дали с протокол, декларация, тъй като този акцизен данъчен документ съпровожда задължително превоза на стоките, движение на горивото. Единния акцизен данъчен документ следи за движението на горивото.

ВЪПРОС НА АДВ.Я.: Това е разпечатка на екрана на НАП, при подаване на същите къде може да  се посочи този номер?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Това  е само част от информацията, във формата има падащи менюта.

Ю.К.И.: Възразявам, на вещото лице  се задават  въпроси, които моля, съда да прецени дали да се задават.

АДВ.Я.: Няма такова изискване да се въвежда този номер.Не е ли вярно, че когато се прави също чрез електронна форма, ако има непопълнени полета не може да бъде приключено.

Ю.К.И.:  Това е въпрос за техническа експертиза.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Лично не съм го правила и ще излезе като преразказ. Информацията, когато е подадена некорекнно,  тя не се приема, но аз не съм подавала такава информация лично и не мога да обясня функционалностите на софтуера.

АДВ.Я.: Аз нямам повече въпроси към вещото лице.

Ю.К.И.: Също нямам въпроси към експертизата.

Съдът, след като изслуша вещото лице и становището на проесуалните представители на страните, поради което

                             О П Р Е Д Е Л И:

 ПРИЕМА съдебно-счетоводната експертиза, изготвена от вещото лице С.В.А..

На вещото лице А. да се изплати възнаграждение в размер на 800.00 /осемстотин/ лева, съобразно представената справка-декларация.

АДВ.Я.: Аз оспорвам заключението по втората задача, но доколкото е възприето, че е подавана информация оспорвам половината от отговора.Във връзка с това, че доставчика е осчетоводявал фактурите към доверителя ми имам допълнителни въпроси съм експертизата доколкото е  редовно водено счетоводно декларирането им като продажба към „Петрол В”, то ще бъде индикация за релно извършени доставки. Моля, съда да допусне допълнителен въпрос  към вещото лице след справка в електронната система на НАП – „Услуги със свободен достъп” и запознаване с декларациите на „Петрол В” да отговори -  декларирани ли са процесните фуктури от доставчиците „Трейд 2016” ЕООД и „М Джи Транс 2012” ЕООД. Представям разпечатка само от едни месец - справка за декларирани продажби, където се вижда, че от „М Джи Транс” доставките са декларирани. Разпечатките, които се извършват в реално време. Същата информация се съдържа в  КЛЕН-а , който се намира в НАП и е иззет с протокол по време на ревизията и в тази връзка да се прецени от съда  дали са необходими  специални знания  от информацията, която се съдържа в КЛЕН-а. Мога да оформа  въпрос и да прецените дали да бъде извършвана експертизата.Съотвестват ли разпечатките на процесните фактури, като дата и количество и доставчик с информацията от тези служебни бонове, които днес представих, както и да се съпоставят с информацията,  съдържаща се в КЛЕН-а.

Ю.К.И.: По отношение на отразяването на фактурите в дневника,  ние не оспорваме. На стр.8 от решението е посочено, че фактурите са отразени в отчетните регистри при подаване на справки-декларации  по ЗДДС,  дали фактурите са отразени или не не е спорно, прието е, че няма отношение към това дали е налице реална доставка или не, поради събрани други доказателства. Няма смисъл от неговото поставяне, не е спорно. По отношение на тези разпечатки- служебни бонове, аз не съм много запозната с тази система. Относно споменатите от колегата т.нар. КЛЕНОВЕ, не знам какво означава това, ако може да ми дадете възможност да взема становище, а дали съответстват тези служебни бонове с информацията на фактурите, най-вероятно съответстват. Въпросът е, какво е отразено в системата  за контрол на горивата. За това какво е отразявал жалбоподателя не мога да взема становище. Запознала съм  се с указание- ръководство, което  е на офицалната страница на НАП, което съдържа данните, които трябва да бъдат отразени, подавайки информация. Трябва да се съдържа номера на акцизния документ,  тъй като данните, които се подават от продавача трябва да съотвестват на купувача на това гориво. Мога да представя това указание като доказателство и от там да прецените дали  има възможност, това което твърди колегата, дали посочвайки фактурата нямаш възможност да посочиш останалите неща. Горивото се  доставя с данъчен докумвент – фактура. Не намирам логика да не може да бъде отразено, както се отрязява фактурата, а да не  се отразяват други неща.

АДВ.Я.: Тези разпечатки се получат след като бъде подадена информацията в НАП.Няма как без зареждане на цистерната да се получи  тази разпечатка. Ако няма доставка на гориво, няма как да се подаде съобщение до НАП. Нямаме контакта с доставчиците, което могат да направят справка от счетоводствата дали са декларирани доставките и това са го направили и виждате, че фактурите са отразявани.Моля да възприемете,  че ако няма запълване на резервоара,  няма събощение до НАП и не могат да се разпечатат тези служебни бонове.

Съдът по докозателствата,

                             О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА Служебни бонове за закупено от „Петрол В 2016“ ЕООД гориво от „ М Джи Транс 2012“  ЕООД и от „Трейд 2016“ ЕООД.

Съдът намира, че така направеното оспроване от адв.Я. на техническите възможности при спорните операции при избиране на документа за доставка „03 фактура“ да бъде въведен УКН на документа, с който е доставено горивото намира, че това обстоятелство касае наличието на  специални знания за опериране с посочената система. В тази връзка и доколкото,  както съдебния състава так и страните не притежават такива счита, че оспореното обстоятелство следва да бъде установено от СТЕ, поради което 

                             О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА извършването на съдебно-компютърна експертиза по която вещото лице, в присъствието на представител на всяка от двете страните да извърши идентична с посочената  от адв.Я. операция, по избор на документ за доставка и проверка на възможността на въвеждане на УКН на документа, с който е доставено горивото, която експертиза следва да бъде изготвена  от вещо лице компютърен специалист, като самата проверка бъде извършена при възможност в ТД на НАП, а в случай на липса на такава при посочено от страна на жалбоподателя друго дружество, търговец на горива.

Да бъде внесен депозит в размер на 300.00  /триста/ лева в 7 дневен срок от днес от страна на жалбоподателя по сметка на АдмСБургас.

Експертизата да бъде изготвена от вещото лице К.К., който да бъде уведомен за поставената задача и внесения депозит незабавно след внасянето.

Съдът представя възможност на двете страни да поставят допълнителни задачи, касаещи функционалността на систематата, която следва да бъде проверена.

Що се отнася до искането за съпоставки за издадени служебни бонове от страна на жалбоподателя с подадена в НАП информация, както и с тази съдържаща се в КЛЕН-а (контролна лента за електронен носител), приложен по делото, съдът намира, че за сравнението не са необходими особени знания, които да налагат назначаване на съдебна експертиза, такава не е необходима  за установяване на обстоятелството, декларирани ли са доставките на „М Джи Транс 2012“ ЕООД към „Петрол В 2016“ ЕООД,  доколкото този въпрос се явява безспорен в констатациите на проверяващия екип в РД и РА, както е видно от мотивите в потвърдилото ги решение.

Съдът счете, че делото не е пълно, всестранно и обективно изяснено, поради което не следва да приключва събирането на доказателства.

Воден от горното, съдът

                                      О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 07.11.2018 година от 13:15 часа, за която дата и час страните се считат за редовно уведомени.

 

          Протоколът изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 13:56 часа.

 

 

          СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: