ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 24.10.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесет и четвърти октомври         две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1015 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 11:45 часа се явиха:

 

Жалбоподателят ЕТ „Жика - Г.Т.“, редовно призован, не се явява. За него се явява представител по пълномощие адвокат Р., надлежно упълномощена, с представено на л.17 от делото пълномощно.

За ответника директор на Дирекция „ОДОП“ Бургас, редовно призован, се явява представител по пълномощие юрисконсулт И., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

Не се явява вещото лице М.Л..

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с §2 от ДР на ДОПК, УКАЗВА на пълномощниците на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА, че по делото с писмо вх.№ 7195/12.07.2017г. от ответника са постъпили писмени доказателства, описани в писмото.

Съдът ДОКЛАДВА постъпила молба от вещото лице, в която е посочено, че е възпрепятстван да изготви заключението в указания срок и иска от съда да му бъде предоставена възможност да изготви експертизата.

 

АДВОКАТ Р.: Запозната съм с представените доказателства.

Не възразявам да бъде дадена възможност на вещото лице да изготви заключението по допуснатата съдебно-икономическа експертиза.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Във връзка с практиката на ВАС, относно представяне на удостоверения за това, че РА,РД и ЗВР са издадени от посочените в документи с електронен подпис от служители на НАП, представям писмо до директора на ОДОП Бургас от Борика- банкови услуги с изх.№ 785/05.09.2017г., ведно с пояснение от него, компютърни разпечатки на органите издали ЗВР, РА и РД, както и един брой оптичен носител.

Не възразявам да се даде възможност на вещото лице да изготви експертизата.

АДВОКАТ Р.: Не възразявам да бъдат приети така представените днес доказателства.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от ответника писмени доказателства съгласно опис на л.931., както и представените в днешното съдебно заседание доказателства за компетентност на органите, издали ЗВР, РД, РА.

ДАВА възможност на вещото лице да изготви заключението по допуснатата съдебно-икономическа експертиза, като му УКАЗВА, че в 7-дневен срок преди датата на следващото съдебно заседанието следва да депозира експертното си заключение.

 

АДВОКАТ Р.: Водим четири от осемте допуснати свидетеля.

Единият свидетел считам, че няма пречка да се разпита в днешното съдебно заседание, това е кмета на с.Равадиново, вторият свидетел е човек, който от началото на 2014 г. може да опише какво точно е правено в тези периоди от време, тухла по тухла, и какви са му впечатленията от състоянието на замъка от 2011г. насам. Другият е роднина, братовчед на жалбоподателя, който е с него от 1994 г., когато са започнали с животните и оранжериите. Мисля, че не е проблем също да бъде разпитан. Това е човекът, който е бил с него, когато е взимал парите. Четвъртият свидетел ще свидетелства за цялата история около летището – цесии, договора с цесията.

Мисля, че не е проблем да се разпитат в днешното съдебно заседание.

Тези свидетели, които не са дошли днес, ще установяват СМР.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Не се оспорва, че ги е взел парите.

АДВОКАТ Р.: Това, което ще удостоверяват единият свидетел, е лично за полаган от него труд на обекта, той не е строил целия обект, а и има преки впечатления кое как е направено. Има представа и какво е правено през 2010-2011година.

Другият свидетел е за това, как е започнало строителството и какво е правено по периоди и пряко е участвал в строителство.

Другият свидетел, който водим днес, е човекът който ръководи и се занимава със строителството на замъка от 2015 до настоящия момент.

Тези свидетели, които не водим, са пак за СМР, а за цесиите и договорите свидетелят е В.И. и един свидетел за съхранението на парите.

От свидетелите, които водим днес единият е братовчед на Т., другият е В.И., третия кмета на с.Равадиново и последният е човекът, който ръководи и се занимава със строителството на замъка от 2015 до настоящия момент.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Моето становище е, че тези свидетели, които ще установят СМР като количество, да не бъдат разпитани днес.

По отношение на свидетелят В.Г.И.- не възразявам да бъде разпитан в днешното съдебно заседание.

АДВОКАТ Р.: Ако в днешното съдебно заседание се установят фактите за СМР, може да не се наложи разпита на останалите свидетели.

 

Съдът счита, че няма пречка в днешното съдебно заседание да бъдат разпитани водените свидетели, тъй като свидетелите, чиито показания се отнасят до извършени СМР ще удостоверяват факти, които не са идентични, макар да касаят един и същи процес – извършването на СМР. Освен това, няма данни тези свидетели и свидетелите, които са допуснати, но не са водени в днешното съдебно заседание да са в някакви отношения, които да предполагат, че вече разпитаните свидетели ще повлияят на показанията на останалите свидетели. Поради това, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИСТЪПВА към разпит на водените от процесуалния представител на жалбоподателя четирима свидетели.

 

Съдът въведе в залата свидетелят В.Г.И..

 

СНЕМА самоличността на свидетеля, както следва:

В.Г.И., на 52 години, неосъждан, без дела и родство със страните.

Предупреден за наказателната отговорност, която носи по чл.290 от НК за лъжесвидетелстване.

Свидетелят обеща да говори истината.

Разпитан каза:

 

ВЪПРОС на АДВОКАТ Р.: Да ни кажете от кога познавате Г.Т. и какви са били взаимоотношенията Ви с него?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ И.: С г-н Т. се познаваме от началото на 90-те години, от 1993-1994 г., в приятелски отношения сме. Познаваме се от Бургас.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Р.: Предоставяли ли сте на г-н Т. парични средства и да ни разкажете кога и по какъв повод?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ И.: Предоставял съм парични средства чрез него за една сделка, за инвестиционно намерение от моя страна. Исках да участвам в един търг на МНО за закупуване на летището в гр.Сапарева баня. Тогава разбрах, че има и сериозни и несериозни кандидати, и когато се появят още кандидати, разбрах за едно лице Н.Д., че е един от най-сериозни кандидати и търси съдружници. Заговорихме се с Т. и се оказа, че той по един или друг начин познава този Н.Д., мисля, че така се казваше. Този човек не го познавам, говорих с Г.Т. да се закупи на търг това летище. Разбрах, че Н.Д. е внесъл задатък за участие и  за това предложих да му дам останалата част от парите и той да играе на търга. Уговорката беше с него и с Г.Т. след това да направим обща фирма, ние с основните дялове, а Т. с по-малък, ако сме двама ще бъдем 50/50, а ако има и трети е друго. Идеята беше да купим това летище, да го отремонтираме и да го продадем за печалба, ако не го продадем, щеше да си работи, имаше много очаквания от сделката. Значи аз имах тази финансова възможност и дадох на Г.Т. пари. Те искаха в евро, а аз имах в долари и дадох 1 275 000 долара на Г.Т.. Имаше още един човек с него, който все ходи с него. И тъй като им трябваха евро, помогнахме им в чейнчбюрата в София да ги сменим, тук 50 000, там 20 000, за няколко дена ги обърнахме в евро – 750 000 евро беше сумата, когато ги обърнахме. Аз ходих на повечето от местата с тях да обменяме доларите в евро.

ВЪПРОС на СЪДА: Физически как ги предадохте парите?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ И.: Не са толкова много парите, в едно сакче се събраха. Сложих ги в едно сакче. Трябваше да се видим в Царско село, трябваше да се преброят парите и отидохме в къщи. Извадих ги, сложих ги на масата, изброихме ги за час – час и половина. Това се случи на 27.10.2007г.

Тези пари ги имах от ДСК и от продажба на патент и ноу хау за разплащателна карта, която съм продал на Търговска и спестовна банка. Тази продажба се случи през 1993г. или 1992 година, там някъде. Платиха ми в долари и марки. От ДСК трейдинг - кредит от 107 000 000 лв. , които ги обърнах в Банка за земеделски кредит в долари – 1991г. - 1992г. Първите ги обърнах в Банка за земеделски кредит, тогава даваха най-изгоден курс и долара растеше. Изтеглих ги на курс 7-8-10, най-скъпите бяха 10-15.

Когато предадох парите и ги обмених в евро, след това от Г.Т. ми е показано по документи на Н.Д. да закупи летището. След това, като е спечелил търга, Г.Т. каза, че Н. е променил условията и искал още пари от нас, за да прехвърли фирмата с летището, което е спечелил на търга и да ни го продаде на нас.

Ж. (Т.) се усъмни много в тази история, по-голям е, по-зрял е. Аз се съгласих на това нещо, дадох му вторите пари 2 635 000 долара, това е втория транш. Това беше по нова година, дадох ги пак на Ж., да ги даде на Н., но за да се застраховаме извадихме изпълнителен лист. Направихме споразумение, че аз ги давам на Ж. и на Н.. И изкарахме изпълнителен лист, въз основа на дадените първи пари. Ж. издаде изпълнителен лист и запорира фирмата и имота на Н..

Направихме споразумение тези пари за какво отиват и за какво се дават. И след като Т. изкара изпълнителен лист и запорира имоти, наложи му някакви запори и забрани на фирми и имоти, след това му даде парите и този човек изчезна. Трябваше да правим обща фирма, но този човек изчезна. Аз не съм го намерил този човек. Г.Т. пуска жалби, полиции, но няма нищо -той е продал имота на друга някаква си фирма. Не знам, как е станало, имотът е възбранен, но е продаден, продал си го е на друга, негова фирма и след това го е продал на други хора. Като човек, като физическо лице, следите му ги няма. Не знаем къде е.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Р.: Не разбрах, когато ги давахте парите на Г.Т., с какви документи му го давахте?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ И.: Първо направихме един договор и разписки за пари. Договорът беше, че давам парите за тази моя цел. Направихме споразумение за това да се знае за какво ги давам парите. Аз ги дадох на Н.Д. чрез Т., идеята беше моя да се купува това летище. В споразумението това пише – че се дават. В разписките пише, че ги давам на него, че е получил парите.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Р.: Тези споразумения по-късно ли ги подписахте, след като имахте договорите?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ И.: Подписахме ги, когато се даваха парите, разликата от няколко дена не ги слагайте. След като дадох първите пари, преди да дам вторите, мисля, че тогава подписахме това споразумение.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Р.: Това преди да се изкара този изпълнителен лист ли или след като изкара Т. изпълнителен лист.

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ И.: Мисля, че преди изпълнителния лист беше, преди изпълнителния лист ги правихме тези споразумения.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Р.: Разбрахте ли дали Н. е спечелил търга.

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ И.: След като спечели търга Н. промени условията и поиска още пари за да ни продаде имота с фирмата, без да участва, само да ни ги продаде и аз казах на Ж., че това ако го правя искам да го правя с него.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Р.: Да разбирам ли, че тези дялове са били като възнаграждение?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ И.: От една страна като възнаграждение, друго е като имаш сериозни хора, с които може да работиш. Т. се е доказал, по-добре е да има човек, с който може да работиш. Тогава се въртяха руснаци, израелци, индийци, украинци, всякакви се въртяха в България, ходят с куфарчета и казват „Аз съм много богат“. Имотът, като имот беше хубав и аз имах възможност, цената е една на работещо предприятие, а на неработещо е друго. Участвал съм в много такива сделки.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Р.: По време на предаването на парите вие къде живеехте?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ И.: Живеех до трета градска болница, това е ж.к. Илинден в София.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Р.: Вие ни обяснихте, че сте теглили кредит от ДСК – не ви ли повлия деноминацията?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ И.: Кредитите теглих в долари, купих фабриката за вода. Всичко беше много евтино, стойността на имота се повдига паралелно с увеличаване на чуждата валута. Свободните пари ги слагах в долари, но когато станаха 300% лихви, вече не можеше да се издържа.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Р.: А продажбата на патента?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ И.: Първо бях акционер в ТС Банк, 30% от банката беше моя и след това почнах да се изтеглям и продадох на банката патента, да го ползват за 10 години. След това излязоха „Борика“, когато го патентовах, БНБ отказаха да го купува и излязоха със забрана никой да не произвежда, но моето беше патентовано и не можеха да ме спрат. За това го дадох, те като банка да оперират с патента. Тогава бяха директори бяха З., Г..

АДВОКАТ Р.: Нямам въпроси.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ И.: Тъй като летището е било ваша идея, г-н Т. каква връзка имаше в тази схема?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ И.: Първо аз не познавах Н. и естествено не е задължително да познавам. На един разговор с Т. му казах за това летище и му казах, че имам намерение да вложа пари в това летище и някакъв Н.Д. си търсил съдружници. Той ми каза, че познава този човек и за това тръгнах на този вариант, защото иначе, ако се появя самичък, ще ми вдигат цените, както сега правят навсякъде.

Тези пари нямаше да ми стигнат да играя и нямаше да стана собственик на летището. Хубаво е като се съберат двама трима с пари да го направят, а не като закъсаш за пари да не можеш да го направиш.

Нали има документи, че парите, които съм дал на Т., са предадени на Д.. А и ако не е така защо този Н. ще се крие и да го няма. Ако не е взел парите и някой друг ги е взел, ако се опитва да ме лъже, ще кажа, че тук си взел едни пари и трябва да ми дадеш другите. Аз поне така разсъждавам.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ И.:Виждал ли сте Н.Д.?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ И.: Никога не съм виждал Н.Д., не съм имал желание. Той е една фигура „Х“, с която трябваше да извършим инвестиционни сделки.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ И.: Г-н Т. участва ли с пари в сделката?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ И.: Аз лично не знам той да е участвал с пари в тази инициатива.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ И.: Кога беше обявен този търг?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ И.: Търгът беше в края на ноември или в началото на декември 2007г. Същинският търг с наддаването беше тогава. Като процедура във времето имаше горе-долу един месец назад.

За търга се говореше края на лялото, може би месец преди това беше обявена процедурата, да се внесе документи и 10% за участие, но дати не мога да се сетя.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ И.: Разписвали ли сте договори, споразумения?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ И.: Разписали сме две разписки и направихме споразумение, това беше моето и неговото желание. Иначе ще излезе, че съм му дал тези пари ей така. Той ми показва документите, но човека не съм го виждал.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ И.: Тези документи да са заверявани някъде?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ И.: Да ги заверяваме, не сме, защото нотариалните такси са убийствени. Нотариално, като документ, мисля, че не сме ги заверявали. Аз на компютъра съм ги разпечатвал, споразумението, чисто приятелски, може да сме си приятели, но и той ме съветваше за първите пари и после да не давам другите пари и аз казах юридически какво може да се направи и той направи тези запори.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ И.: Нямате ли копие от тези документи.

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ И.: Кои документи не съм представил, всичко съм си дал на данъчните, каквото са искали, това съм дал. Може и да съм затрил някой документ, но не искам да се сещам за тази загуба.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ И.: Къде държите вашите пари?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ И.: Не ме питайте, тогава си ги държах вкъщи, когато банката ми ги дава, аз ги взимам, сменям ги и си ги държа вкъщи. Никой не знае какво държиш в къщата си. Казвам го по принцип.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ И.: Тъй като ви е извършвана ревизия, тези пари декларирал ли сте ги?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ И.: Пускал съм такива данъчни декларации, когато съм давал пари, за определена година съм давал декларация. Пусках декларации 2008г. - 2010г. Всяка година не съм пускал и там съм описвал, когато съм дал пари на някого.

След тези пари, значи за 2008г., за 2007година, имам декларация, дал съм я и мисля, че на проверката съм отговорил.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ И.: Тъй като казвате, че Т. се е доказал, като какъв се е доказал и дали имате други бизнес отношения с него?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ И.: За сега имаме чисти приятелски отношения, сядаме, почерпваме се, имаме много приятелски отношения. След този урок той е малко с предубеждения, оказа се сериозен човек, виждам какво прави, по-голям човек е от мен, разсъждава правилно, нормално, не може към всеки един човек да изпиташ доверие. Ако сега каже „Имаш ли възможност да направим нещо“ - ще отида, защото виждам, че гради нещо.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ И.: Дали сте уведомявали прокуратурата или полицията за тази така наречена измама?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ И.: Официално не, защото аз към този Н. документи нямам. Оттам нататък кой ще го издири, само дядо Господ може да каже.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Нямам повече въпроси към свидетеля.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Р.: По повод на декларацията, тези пари като какво сте ги декларира?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ И.: Има графа на кой съм дал, колко съм дал. Когато ги получих парите, аз ги получих като кредит. Тогава е декларирано, но не помня дата, не мога да кажа кога и понеже работих с тези банки, така стана.

 

Съдът освободи свидетеля от залата.

 

Съдът въведе в залата свидетелят Я.М.К..

Сне самоличността на свидетеля, както следва:

Я.М.К., 63 години, неосъждан, без дела и родство със страните.

Предупреден за наказателната отговорност, която носи по чл.290 от НК за лъжесвидетелстване.

Свидетелят обеща да говори истината.

Разпитан каза:

 

ВЪПРОС на АДВОКАТ Р.: От кога познавате Г.Т. и по какъв повод се запознахте с него?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ К.: С Г. се запознахме, мога да кажа с точност, на 18.07.2011г., защото тогава сключвах граждански брак. Бях ходил няколко пъти в замъка, но имаше някаква фирма и с Г. се видяхме точно на датата на моята сватба.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Р.: Контактувахте ли с него и за какво?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ К.: След това съм бил само като гост на Замъка. Работих в чужбина и си водих мои приятели. Почти до края на 2014 г. съм ходил 5-6 пъти в замъка, водил съм приятели, гости от чужбина.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Р.: Може ли да ни кажете и след тези дати, кога се върнахте в България?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ К.: Тогава работих в Южен Судан. В края на 2014 г. започна гражданска война и се върнах в България и през 2015 г. се обадих на Г. и исках да се видим и да му предложа нещо за замъка. През тези години, от моята сватба до завръщането ми, нищо съществено не беше се случило в замъка и исках да му предложа разни неща. Аз бях в чужбина и работих в зона за игри и му предложих аз да му направя нещо подобно в неговия замък. Зоната за игри тръгна много добре, дори с една от моите фирми вървяха продажбите през „Грабо“. За един месец направихме около 200 продажби, а още не беше започнал да оборудва залите, където трябваше да се провеждат игрите и форсирахме нещата по график. Хареса му на него, засилихме рекламата, защото аз преди да отида там нямаше нищо, нито телефон, нито е-мейл, реклама никаква не беше правил.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Искам да обърна внимание, че процесната ревизията обхваща периода след 2015 г. и не е необходимо да се говори за 2011г.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Р.: Ревизията удостоверява едни извършени СМР за периода 2011г.-2014г., за това са важни тези обстоятелства. Какво може да опишете, какво е било построено през 2011г., какво заварихте през 2014г. и какво стана след 2015г., когато вие сте с Г.Т.?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ К.: По мои сметки замъкът беше построен на груб строеж. Беше издигнат, част от дограмите бяха направени, покривът беше покрит с листи, които още не са завършени. Параклисът беше построен отвън, за вътре искахме да сключим договор, имаше винарна, имаше езера с мостчета. Там, където в момента има ресторант, барбекю, кафене, тогава се правеше, беше като строителен обект. Оградата беше издигната откъм страната на селото, това беше през 2011г. Имаше ограда, но тогава я събаряха и се правеше нова, през 2011г. беше символична оградата по всякакъв начин, не беше направена. Това си спомням.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Р.: Винарната имаше ли настилка, езерото беше ли готово?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ К.: Имаше направени мостчета и алеи, беше започнало да се правят декорации, но винарната и мостчетата бяха направени към 2011г.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Р.: Към 2014 г. имаше ли нещо по-различно, друго, допълнително да е построено?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ К.: Като големи промени в Замъка не беше направено почти нищо. Той се занимаваше с декорации, орнаменти от гипс, жаби, бъркаха някакви бои. Повечето неща всъщност се направиха след 2014 година, тогава се промениха много от нещата, с оглед вида на сегашния замък, имам предвид новите неща.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Р.: Може ли да опишете новите неща?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ К.: Изцяло се завърши алеята около езерото миналата година. Започна се някъде 2014г. – 2015г. Всъщност 2015г. - 2016г., когато започнаха да правят калъпи там за плочки и в леярната да леят чугунените блокчета (отливки) за оградата на езерото. Леят се на място в замъка. Източната част на замъка се разработи миналата година окончателно, завърши се с плочките и един фонтан, за където купихме няколко статуи от Китай и направихме калъпи от тях и направихме още 10 статуи.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Р.: А кафе-барбекюто, кога беше построено?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ К.: Този строеж и преди се строеше. Когато бях там беше във вид, в който не може да се ползва, беше във вид започнат и недовършен. Тези години той се завърши, миналата година. Това е, сега горе се работи по покрива.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Р.: По винарната - правено ли е нещо през 2015г?.

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ К.: Правена е само декорация, полилеи, осветление, нови мебели внесохме от Индонезия и жена му прави едни полилеи и пердета правиха жена му и снаха му.

През 2011 г. беше завършена винарната, но нямаше нищо вътре. Вътрешните неща ги правихме последните години. Аз съм там от началото на 2015г., януари-февруари месец.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Р.: За тези всичките неща - вертикална планировка, озеленяване, помните ли в какъв вид бяха?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ К.: Бръшлянът се подстригва всяка година, само се поддържа, тай като няма място за нищо ново. Постоянно идва някой, който носи нещо, носи готови дръвчета, луковици, семена, даже някои изгниват, не можем да ги ползваме. Там стана като джунгла, няма място за нищо.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Р.: Вие сте там, извършват се СМР-та, може ли да ни кажете с какви материали, с какъв труд. Към 2011г. беше ли завършен покривът и така ли го намерихте през 2015г. и с какъв материал е направен?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ К.: Не знам дали този покрив ще се довърши, исторически е като катедралата в Кьолн, и както казва папата „Когато се завърши покрива на катедралата, господ ще слезе на земята“

Както съм видял покрива през 2011г., така си беше. Г. ми каза, че имал метални листи, които ги е купувал преди много години и ги е поставил. От 2015 г. до сега два или три пъти, през мен минават фактурите, се купуват медни листи и се поставят на покрива. Конструктивно покривът не се завършен. Към покривът от 2011г. съвсем малко е добавено към 2015г., към момента още се работи.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Р.: За оградата на замъка – казахте, че имало ограда, после къде се прави ограда и кога реално се прави оградата на замъка такава, каквато е в момента?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ К.: Западната ограда е към страната към селото - тя си беше там и към 2011г., но другите две - от юг и от запад беше започната и недовършена, а това е огромно количество каменен материал. Тя се довърши 2015-2016г., даже миналата година когато започна строежа на Аква парка, още имаше дупки там.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Р.: Вашите наблюдения през тези години какви са, с какъв труд се изграждаше обекта, има ли доброволци?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ К.: Замъкът изцяло се изгражда на принципа на доброволен труд. Такива са и нашите отношения с Г.. Има много хора, които даряват много труд, предмети и колекции, които се намират в замъка. Никога не е имало случай да сключим договор с физически или юридически лица за извършване на строителни работи. Имало е хора от селото, той и кмета на селото е тук и ще каже, че няма човек от селото, който да не е работил там. Има много строителни фирми, които имат по 1-2-5 дена работа. Имало е техника от Стара Загора с кран идва да вдига, но не е станало дума за плащане. Всеки ден има предложение „Дай да видим, с какво можем да помогнем и какво можем да направим“.

АДВОКАТ Р.:Нямам въпроси към свидетеля.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ И.: Аз не разбрах вашата функция на този строеж каква е?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ К.: Точно ще ви обясня. Както много други хора съм впечатлен от замъка, от това, което е постигнато и е направено и едва ли, аз му бях казал на Г., че ако остана без работа, ще дойда тук и ще работя тук. Когато се върнах от чужбина, аз му предложих да разработим тази зона за игри. След това направихме друго нещо, в момента станахме най-големия туристически обект в България. Галерията, която в момента разработваме е с оникс от Пакистан, защото съм живял там и там е на 20 пъти по-ниска цена, отколкото е на пазара.

В момента аз му помагам с административната част и рекламата. Не получавам нищо, удоволствието е да се работи с Г..

Аз съм пенсионер, получавам голяма пенсия и не получавам никакво възнаграждение от Г.Т..

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ И.: Къде живеете и колко често си ходите у дома?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ К.: Живея в Бургас. В замъка ходя два-три пъти седмично. Той (Г.) ми е предоставил кола. Имаме административен служител, която живее в Черноморец, и когато аз ходя там,се движим с колата. В замъка няма работа всеки ден.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ И.: За какви строителни документи знаете?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ К.: Знам, че има строително разрешение на една от неговите фирми, строително разрешение за строеж на замъка. Мога да кажа фирмата за управлението на замъка, накарах го да влезем малко в релси. Но строителното разрешение е на фирма „Жика“, но другото не знам какво е. За всичко свързано с управлението на замъка е учредена друга фирма по моя идея и това е станало след като аз работя там. До тогава беше давал замъка на някои под наем, трудно се управляваше.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ И.: През 2011г. кога отидохте?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ К.: На 18.07.2011 г. отидох там, сключих граждански брак на тази дата.

Тогава замъкът беше готов, параклиса беше готов, без вътре, вътре имаше скеле, винарната, с малките езерца, мостчетата, беше готово, направено. Работеше се по така наречения ресторант - барбекю, езерото беше изкопано, функционираща ограда нямаше. Така наречената галерия с плочките от оникс, тя не съществуваше. Входът на Замъка, където има параден вход е във вида, в който е сега, едва сега се прави метално. Горе-долу това е, оградата към селото беше направена. От двете страни южна и северна трудно е да кажа, но може би наполовината беше направена оградата.

ЮРИСКОНСУЛТ И.. Нямам повече въпроси.

ВЪПРОС на СЪДА: С какво се занимавахте преди да се пенсионирате?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ К.: Бях офицер, инженер по изчислителна техника и технологии. С английският език се справям добре, с интернет, с реклама. Повечето неща, които купуваме от чужбина са на база на бивши мои контакти, на мои контакти се дължат и участията в големи изложения в Лондон, Шанхай, Дубай. Това всичко аз го организирам.

Съдът освободи свидетеля от залата.

 

Съдът въведе в залата свидетелят И.Н.П..

 

СНЕМА самоличността на свидетеля, както следва:

И.Н.П., на 51 години, неосъждан, без дела и родство със страните.

Предупреден за наказателната отговорност, която носи по чл.290 от НК за лъжесвидетелстване.

Свидетелят обеща да говори истината.

Разпитан каза:

 

ВЪПРОС на АДВОКАТ Р.: Познавате ли Г.Т., от кога и по какъв начин се запознахте?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ П.: Г.Т. го познавам от 1986 г., казвам го сериозно, защото тогава се уволних от казармата и тогава той беше един от изявените спортисти в борбата. Този спорт ми допадаше, после станахме по-близки, сприятелихме се, допадна ми. Разбрах, че е сериозен човек и че има какво да науча от него. Така се отнесе и той към мен. Доверихме се един на друг като приятели.

После аз някъде през 1994-1995 г., през деветдесетте години, открих фирма за строителни дейности - багери, камиони, това беше основното. Ж. Т. ми сподели в приказките ни „Ванко ще започвам един замък“, а аз му казах „Бат Ж., одобрявам идеята, ако има нужда от помощ - насреща съм“. Неведнъж съм се отзовавал с моя техника, участвал съм дори в изкопаването на основите. Това е наистина, беше едно мащабно строителство. Участвах, защото ми беше интересно, почнах да посещавам така назоваващия се замък. После, като изкопа и езерото, то е едно от мащабното строителство, беше много интересно и винаги бях до него. Тогава и в селото се коментираше, имам предвид и съпругата и аз сме от Равадиново и мога да кажа хубави неща и за личността Т. и за дейността по започналото строителство. В цялото село говорят само добре и добро за Т. и много хора са се отзовавали с доброволен труд, приятелски. Имам приятели, спортисти, питам ги „Какво правят“, а те – „Да помогнем, този човек е специален“.

ВЪПРОС на СЪДА: Кога изкопахте тези основи?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ П.: Това е в началото – 1995-1996г. Езерото тогава копаехме, всичко беше паралелно и зеленината беше така, копаеха се основите на езерото и в момента се садяха дървета. Не се копаеше само замъка и беше много интересно и там се разтоварвам.

Много пъти съм ходил да помагам. Обажда ми се „Ванка, може ли да ми пратиш един камион днес ще местим камъни“ ,,Бат Ж. готово“, с моята техника съм ходил по поляните, събирали сме го камъка по поляните и това е само с приятели. Много от тях вече не са живи между нас. Казвахме „Ж, това“ ние не знаехме с какво се захващаме.

ВЪПРОС на СЪДА: Заплащал ли Ви е за услугите?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ П.:  Ние говорим за помощ, аз ако трябва да бъда откровен, аз не помагам само на него, може би и затова народът ме е избрал за кмет. Хората казват „Помогни на човека когато е в нужда“. Г-н Т. ми е приятел, не ми е заплащал нищо.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Р.: Да е плащал на други хора, които са му помагали?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ П.: Познавам Д.С., майстор строител, за съжаление вече не е между живите, Стефанов стори и моята къща, та в разговорите между нас, ми е казвал „Ванка, ще отида да помогна на Т.“, виждал съм го да работи с бригадата си. Каменари от Черноморец също са работили.

ВЪПРОС на СЪДА: Какво мотивира тези хора и вас да работите безвъзмездно?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ П.: Очаквахме, че замъка ще е световно известен, и ме боляло като кажа, че сме от Равадиново, а не от Созопол. Всички в Равадиново съжителстваме заедно и роми и българи. Ромите повече са помагали от нас, без никакво възнаграждение, казват „Ще отидем на бат Ж. да ударим едно рамо за работата“. Ние сме едно голямо семейство, съжителстваме с роми, не сме се делели на цигани и на българи, винаги сме си помагали.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Р.: Имате ли представа в кои години, кое, кога е построено? Самият замък кога е построен?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ П.: За завършване не знам. Той казва, че не може да се говори за завършване. Аз, като строях къщата си казвах, че докато не сложа шапката, не мога да кажа, че съм я завършил. Строежът значи, все пак 1995 г., значи 1996г. – 2007г. се строеше сериозно. Сериозно съм виждал мои съжители, които единият е бил арматурист, П., като питаме къде е П., казваха на замъка. Виждал съм го да връзва арматурата, като дарение. И дойде време Равадиново да се гордее и всички го знаем това нещо и той се доказа пред нас. За мен наистина Т. е специален човек.

ВЪПРОС на СЪДА: Знаете ли кое на какъв етап се е правило?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ П.: Замъкът се строеше и езерото също, правеха се и пътеки, църквата също, но ако ме питате за годините, това са 1990г. до 2000 година.

Аз 2007 г. станах кмет, замъкът беше издигнат и ако трябва да върна лентата назад, човекът, който ме издигна беше той.

За мен църквата беше на грубо строителство, но довършителните работи са на по-късен етап. Но мащабното строителство – да направени са били. Винарната също беше изкопана и ми направи впечатление, че е много голяма. През онези години се правеха и църквата и винарната.

Тези всички неща си вървяха заедно – строителство, дървета, камъни. Това, че зидам камъка нито ме унижава, нито ме притеснява. Той носеше с нас, товари, разтоварва, наслаждавах му се на фигурата. Взимаме камъка един по един и Т., ако казва „Вземи камъка“ и го хвърля с лекота.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Р.: Църквата, замъкът са били построени преди 10 години, а кулите на входа на замъка бяха ли направени?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ П.: Не мога да си спомня вече. Тези дребните неща не ги помня, ако кажа нещо може и да сгреша.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Р.: Имате ли представа през последните години да е продължило това строителство, фонтани, алеи?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ П.: Тези са по-късно, не ми е удобно да го питам „Защо не правиш това, нямаш пари ли“, но като цяло замъка, езерото, винарната, това са очевадните неща и няма как да не ги видиш. Друго каквото и да кажа ще излъжа, Покрива вече довърши, беше го почнал, после спрян, но вече го видях покрит, също ме радва и има с какво да се гордеем.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ И.: Казахте, че много често сте помагали, бихте ли дали пример през коя година, какво сте правили?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ П.: За години ще излъжа. Аз карам камиона, спираме камиона, аз не стоя на волана, аз започвам с хората да събираме камъни. Тези камъни трябваха за замъка, за огради. Не мога да върна лентата назад, дали с този камък сме правили този ъгъл или друг.

Изкопите - за това казах, че фирмата ми е от 1994г. -1995т., за да работя с багера, значи 9.

Като кмет не съм могъл да ходя там, казах, че с техника съм помагал в грубото строителство.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ И.: Какво функционираше и какво се ползваше в самия замък? Работеше ли църквата, винарната работеше ли, когато станахте кмет?.

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ П.: Винарната беше един изкоп и тогава се работеше строителството и това, което е отгоре, зеленината беше покрита с пръст, това също го направихме, но коя година – 2007г.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Р.: Замъкът на каква фаза е вътре?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ П.: Това лято дори не съм си подавал главата там. Миналото лято беше на тухла, дори има решетки, беше затворено, няма достъп до вратата, дали не беше и на самото стълбище.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ И.: Като кмет имахте ли притеснения дали строителството се прави в съответствие с изискванията на закона и дали няма да е опасно, например от срутване?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ П.: От срутване ли? Когато става въпрос, с колеги зидахме основите на замъка, която е 1 - 1,10м. няма никаква формалност, метър и нещо, над метър е основата, масивна сграда, наистина стабилна, ако някакви трусове има, аз нямам притеснения, там няма гипскарон и правеното е камък по камък.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Нямам повече въпроси.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Р.: Какво посещават гражданите в замъка - замъка или градината.

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ П.: Посещават двора, вътре не се влиза в замъка, няма как да се влиза. Питал съм „Кога ще отвориш една стая, да обзаведеш“, всичко му е в главата, за мен той е интересна личност и наистина е човек сериозен и може да му се разчита и да се има такъв човек за приятел.

Съдът освободи свидетеля от залата.

Съдът въведе в залата свидетеля И.С.Т..

СНЕМА самоличността на свидетеля, както следва:

И.С.Т., на 50г., неосъждан, без дела със страните. Първи братовчед на Г.Т..

Предупреден за наказателната отговорност, която носи по чл.290 от НК за лъжесвидетелстване.

Свидетелят обеща да говори истината.

Разпитан каза:

 

ВЪПРОС на АДВОКАТ Р.: От къде сте, къде сте роден, познавате ли Г.Т. и посещавали ли сте замъка?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Т.: Роден съм в с.Кулата, община Петрич. Първи братовчед съм с Г.Т..

Идвал съм много пъти и преди казармата съм идвал, 1984 – 1985 година, защото 1986г. влязох в казармата. Помагах на бащата на Г.Т., тогава правихме първите оранжерии. През 1994г., есента, почнахме да надстройваме къщата в Созопол, къщата е на жена му. Бутнахме покрива и надстройвахме.

От самото начало, на мястото на Замъка имаше една стопанска постройка, там отглеждаше пилета, прасета, зайци и преди да се строи замъка започна да се копае. Постоянно не съм бил тук, идвал съм почти през месец - два, заедно с други братовчеди, и може би есента на 1996 г. започна да се копае за основите на замъка и езерото.

Имаше един багер на Г.Т., с който копаеше езерото, копаеше се и на ръка. Където е позволявало, основите и с багер сме копали, беше стар багер, но там където не позволяваше механизацията, повечето сме копали на ръце. Нямаше фирма, която да е наета да копае, имаше един вуйчо, който е добър майстор и помагаше, впоследствие идваха и други братовчеди. Имаше една група циганчета, местни, които помагаха и от Равадиново също идваха. При ваденото на камъка, по посока Малко Търново, отдолу с камиони, с „Камази“ вадихме камъни, по 7-8 човека вадихме камъни. Не бяха на Т. камионите. Мисля, че бяха …, имена съм забравил.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Р.: Постоянно ли идвахте и заминавахте?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Т.: Идвал съм, престоявал съм повече от месец в помощ на Г.. Не ми е плащал. Не съм чул и не съм видял да плаща на някого. Помагаше, хранеше ни, имаше много животни, оранжерии имаше, на място се хранихме, местните си живееха в селото, а другите си заминаваха.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Р.: Спомняте ли си замъка, горе-долу кога е бил изграден в този си вид, с тази облицовка?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Т.: Той се строеше като груб строеж. През 2007-2008 беше завършен в груб строеж, каменната и вътрешната зидария вървеше едновременно и оставяше само да се фугира. Впоследствие мазилки и ВиК се изгражда, някъде има и мазилки.

За църквата – строи я един негов братовчед, ние сме по майчина линия братовчеди, а този е братовчед по бащина линия, и той е зидаше черквата. Тя също вървеше едновременно, както се строеше и замъка едновременно, както и дърветата се садиха, тези по-трайните, алеите се правеха едновременно около замъка и винарната, изграждаше се едновременно със замъка, там вече си копаеше и багера, на оградата. Когато позволяваше времето вадехме камъни, всеки ден от посока Малко Търново, местността не я знам как се казва. За оградата, дето огражда терена на Замъка и основите – имаше три момчета дето ги зидаха и с дни сме разнасяли камъни, там се научихме да зидаме камъни, собственика ни учеше как да зидаме.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Р.: В този период какво друго се е строило?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Т.: И купола се строеше, той беше построен, издигнат, но може би покрива на кафето, на замъка беше готов, имаше една част за изграждане. Аз от 2015 г. съм по-постоянно там, като ми приключи в селото работа и тук се задържам повече от два три месеца. Сега вече не съм си ходил.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Р.: От 2015 г. казахте, че сте тук, може ли да ни кажете алеите, фонтаните, кога са правени?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Т.: От 2015 – големият фонтан и алеите почнаха да се правят 2015г., есента, до 2016г., алеите и долния бар, сладкарница, долното изложение.

Галерията беше в груб строеж и имаше човек, който почистваше фугите ѝ.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Р.: Вие с Г. да сте ходили за някакви пари, да имате спомен в София да е взимал пари от някакъв човек?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Т.: Може да е било 2006г. – 2007г., не мога да кажа, пътувал съм много често с него. Присъствал съм на вземане на пари. В тази година, беше зимата, два пъти съм присъствал, в  София бяхме отседнали в Царско село. Отидохме от Царско село, отидохме до квартал, мисля, че имаше болница близко, в кооперация, на 2-3 етаж. Там от един черен сак изкараха, той даже го носеше в себе си, Васко се казваше. Васко беше тук, пред залата. Ами извадиха от сака пари, като сума не мога да кажа, но беше голяма сума. Васко даде пари на Г., братовчед ми. Парите мисля, че бяха в долари, после трябваше да ги обменяме в продължение на 4-5 дни.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Р.: знаете ли нещо повече за тези пари?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Т.: Аз бях шофьор на Г.Т. и присъствах.

Вторият път беше по-късно, може би преди нова година, защото после пътувахме, защото трябваше да ги обменяме, пак същия Васко на Г.Т. ги даде. След като ги обменихме, ги занесохме вкъщи. Той (Г.) си ги държеше вкъщи и той си знае къде.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Р.: Доколкото разбирам, близки ли сте с Г.?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Т.: Аз съм израснал с него, винаги в къщи си е държал парите. Още като пристройвахме къщата в Созопол, аз тогава живеех в неговата къща, в подпокривното пространство си държеше парите, имаше и сейф, имаше голяма метална каса, на най-горния етаж и там си държеше парите.

ВЪПРОС на СЪДА: От къде знаехте, че са там парите?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Т.: Той има много голямо доверие в мен. Присъствал съм, когато се е качвал да взема пари. Знам това, защото миналата година изкъртихме касата и даже я нарязахме. Сега вече не знам къде си държи парите. Г. беше изгубил ключа и знам, че я нарязахме. В нея имаше бижута, имаше и ключ и шифър.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ И.: Не разбрах, примерно от 1996година до 2014г.-2015 г., с какво се занимавахте, къде живеете?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Т.: Аз съм бивш военен. Напуснах военните и станах земеделски производител. Земята ми е в Кулата. С животновъдство и земеделие се занимавам от 1994 г., септември месец, когато напуснах военните.

По-късно станах земеделски производител. От 2005-2006г. съм земеделски производител, преди това гледах ниви, прасета имах, кози, а след това, след може би 1999 – 2000 г. имах и крави, лятото по-рядко съм идвал, но зимата, като прибера продукцията, съм идвал и съм оставал 2-3 месеца. Когато аз бях тук, имах един вуйчо и един пастир, който нямаше къде да живее, и те гледаха животните ми.

Аз идвах тук с другия ми вуйчо и други братовчеди. Идваме да помагаме, когато имаше затруднение, идвахме да помагаме. Той (Г.) не ни плащаше. Живеехме в Созопол с друг братовчед, с брат му и с вуйчо.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ И.: Колко пъти се е налагало да пътувате в различни посоки с Г.Т.?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Т.: На много места съм пътувал, той е идвал с други хора в нашия край, аз съм го връщал и съм се връщал аз с автобус. Ходили сме до Плевен, до София.

ВЪПРОС на СЪДА: Знаете ли какво прави из цяла България?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Т.: Имал си е някакъв бизнес, може да е сключвал сделки, изчаквал съм го.

ВЪПРОС на СЪДА: На други предавания на пари присъствал ли сте?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Т.: Само на предаването на тези пари съм присъствал, на други сделки не съм присъствал. Не знам защо само там съм присъствал.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Нямам повече въпроси.

 

Съдът освободи свидетеля от залата.

 

Съдът, с оглед събирането на допуснати доказателства

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 30.01.2018г. от 11.45ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани. 

Да се уведоми вещото лице за новата дата на заседанието.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.20 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: